Prodaja linije za profilisanje lima Metal Produkt TR 32-08, prese za poprečno profilisanje lima PC28, linije za profilisanje lima Metal Produkt, dvogredne mostne dizalice Limorad, viljuškara Still tip R70-45, odmotača lima Metal Produkt

Datum objave: 29.06.2022. 13:57 / Izvor: Akta.ba, 29.06.2022.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

REGIONALNI CENTAR SARAJEVO

 

Broj: 02/6-2/II-16-16-101-16126-21-5/18

Sarajevo,27.06.2022.godine

 

Na osnovu člana 16.stav(1)Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ( Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 89/05 i 62/11), Člana 68. i 73.Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne indirektnih poreza (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 35/20), radi namirenja dugovanja prodajom zaplijenjene imovine, Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje:

 

DIREKTNA PRODAJA

 

Direktna prodaja će se održati 13.07.2022.godine u 12 ,00 sati, u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo Ul. Zmaja od Bosne, broj 47b, u Sarajevu. Razgledanje imovine može se izvršiti na dan 07.07.2022. godine (četvrtak) u periodu od 10,00 do 12,00 časova na adresi obveznika „Limprodukt d.o.o" Kreševo,Stojčići bb.

 

PREDMET PRODAJE

LOT 1

Linija za profilisanje lima,proizvođač Metal Produkt TR 32-08 sa komandnim pultom,elektomotorom i hidrauličnim makazama,ser.br 002,Metal Produkt,god proizzvodnje 2008.

 

LOT 2

Presa za poprečno profilisanje lima,PC28, Hidraulična bez pogona sa izmjeninjivim alatom-Metal Produkt bez ser.broja.

 

LOT 3

Linija za profilisanje lima,proizvođač Metal Produkt,TR-6/1250, seriki broj 26/08

 

LOT 4

Dvogredna mostna dizalica,Limorad Gračanica ,Raspon 21m,godina proivodnje 2007,nosivost 2x150KN

 

LOT 5

Viljuškar Still tip R70-45,god proizvodnje 1999,br.šasije 517050002065,dizel, nosivosti 4,5t

 

LOT 6

Odmotač lima ,Metal Produkt TIP 02-5 MM,Ser.broj 25/08 God.proizv. 2008.

 

LOT 7

Presa za poprečno savijanje lima , Jelšingrad 8m, sa komandnim pultom i hidrauličnom pumpom.

Ul.Zmaja od Bosne 47 b, 71000 Sarajevo, tel: 033/246-057, fax: 033/246-049 3Maja og EocHe 476, 71000 CapajeBO, Ten: 033/246-057, $aKc: 033/246-049

 

USLOVI UČEŠĆA I PRODAJE

Ponude se dopstavljaju u zatvorenim kovertama najmanje 24 sata prije vršenja direktne prodaje, uz jasno navođenje imovine koja je predmet prodaje, kao i ponuđene cijene. Ponude dostaviti lično na protokol Regionalnog centra Sarajevo, ili putem pošte na adresu: Regionalni centar Sarajevo, Grupa za prinudnu naplatu, Zmaja od Bosne 47 b, sa naznakom „PONUDA ZA KUPOVINU NA DIREKTNOJ PRODAJI - NE OTVARATI", zakazanoj za 13.07.2022.godine.

U postupku direktne prodaje ne polaže se depozit. Svi predmeti koji se nalaze pod jednim brojem LOT-a trebaju biti obuhvaćeni sa jednom ponudom. Pravo učešća imaju sva pravna i punoljetna fizička lica.Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje, kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti učesnici aukcije. Roba se prodaje u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju.

Ponuđači su dužni prije početka aukcije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem, odnosno ovjerenoj punomoći o zastupanju ukoliko se radi o zastupnicima. U prisustvu svih učesnika Odbor za prodaju će otvoriti koverte i prodati imovinu licu sa najboljom ponudom. U slučaju da lice sa najboljom ponudom ne bude prisutno, uzima se slijedeća najbolja ponuda. Ukoliko dva ili vše učesnika ponude isti iznos, Odbor će vršiti prodaju imovine putem nadmetanja među licima koja su dali ponudu sa istim iznosom. Kupac plaća cijenu odmah nakon okončanja direktne prodaje ili u roku 24 sata od završetka postupka direktne prodaje. Sve obaveze za kupljenu imovinu (transport demontaža i sl.) preuzima kupac.

Detaljne informacije o održavanju aukcije, podacima o razgledanju i prodaji robe mogu se dobiti na telefon (033/ 246-051 Samir Torlaković). Fotografije se mogu pogledati na web stranici UIO (www.uino.gov.ba)   

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: