Prodaja mašine za hemijsko čišćenje, kopirnog struga za drvo, terenskog raskrajača-cekulara i zemljišta u Goraždu

Izvor: Dnevni Avaz, 08.05.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo financija - finansija

Porezna uprava Federacije BIH

Kantonalni porezni ured Goražde

Broj: 13-5-01-15-5-23-807/14

Datum: 29.04.2014. godine

 

Na osnovu člana 54. Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH ("Sl.novine F BIH", br 33/02,28/04,57/09,40/10 i 27/12) i čl. 63 do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza (" Sl.novine F BiH", br. 50/02 , 54/03 i 31/11 ),Porezna uprava Federacije BiH , Kantonalni porezni ured Goražde oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obaveza putem

I PRVE JAVNE AUKCIJE

UR "3" iz Goražda 

Grupa

Vrsta robe- imovine

Komada

Procjenjena vrijednost

Lokalitet

1.

Zemljište koje je u katastarskom operatu Općine Goražde označeno sa KČ 1228/1,Malo polje po kulturi njiva ukupne površine od 2243 m2 sve upisano u PL-u broj 242/05 KO Goražde I na ime Ćulov (Bećira) Dževad a Goražda ulica 22 maj bc sa 1/1 dijelom posjeda

1

49 346 00 KM

Goražde ul. 22 maj bb

 

Prva Javna Aukcija će se održati dana 15. 05. 2014 godine u 11 časova, a druga aukcija će se obaviti ako Odbor nakon procjene rezultata prve aukcije to smatra ispravnim u 11 i 30 sati , u zgradi Kantonalnog poreznog ureda Goražde ul Zdravstvenih radnika br.22.

II DIREKTNA PRODAJA

OHR "NINA" iz Goražda  

R/b

Vrsta robe- imovine

Komada

 

Procjenjena vrijednost

Lokalitet

1.

Mašina za hemijsko čišćenje "MAESTRALI" god.proizvodnje 1982.godine,ITALY.

1

17.000,000 KM

Goražde ul. Ferida Dizdarevića bb

 

"FAGUS" SZR iz Goražda

R/b

Vrsta robe- imovine

Komada

Procjenjena vrijednost

Lokalitet

1.

-Kopirni strug za drvo 1,1

Marka Mini-Max.god.proizv.1997.

Raspon šiljaka 1800 mm

-Terenski raskrajać-cekular

 1

6500,00 KM 1500,00 KM

Goražde

ul.Zife Fazlagića br.61

 

Direktna prodaja će se održati dana 15.05.2014.godine u 12 časova.

Aukcija i direktna prodaja će se održati na sljedeći način :

1. Ponuđači na prvoj aukciji su dužni na početku aukcije Odboru za prodaju (u blagajnu Kantonalnog poreznog ureda ) položiti depozit u iznosu od 10 % od najniže cijene imovine za koju su zainteresovani.

2. Kupci na aukciji su dužni izvršiti uplatu između položenog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana održavanja aukcije, u suprotnom depozit će biti uplaćen Federalnom ministarstvu finansija bez prava na povrat.kao kompenzacija za štetu prouzrokovanu Poreznoj upravi Federacije BiH Ponuđačima koji na aukciji ne kupe nikakvu imovinu depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.

3. Druga Aukcija ,ako Odbor nakon procjene rezultata prve aukcije to smatra ispravnim, vrši se pola sata nakon okončanja prve aukcije na isti način i prema formalnim zahtjevima koji se primjenjuju i na prvoj aukciji.

Direktna prodaja će se izvršiti na sljedeći način :

1 Direktna prodaja će se održati dana 15.05.2014. godine u Goraždu u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda sa početkom u 12 časova.

2. Najniža cijena na direktnoj prodaji se ne postavlja i nije ograničena; ponude se podnose bez polaganja depozita , pa se zapiijenjena imovina može prodati ponuđaču koji ponudi najpovoljniju cijenu Odbor može odlučrti da odb je sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim

3. Razlog održavanja Direktne prodaje jeste što je nakon održanih aukcija zaplijenjena imovina ostala neprodata

4. Ponuđači na Direktnoj prodaji su dužni dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti najkasnije 24,00 sata prije početka prodaje lično putem pošte na adresu

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BiH

KANTONALNI POREZNI URED GORAŽDE

ul. Zdravstvenih radnika br.22, 73000 Goražde.

sa obaveznom naznakom "ODBORU ZA AUKCIJU I DIREKTNU PRODAJU - PONUDA - Ne otvarati "

5. Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu (grupu) za koju je zainteresovan i cijene koje nudi, kao i biti prisutan prilikom otvaranja koverata dana 15.05.2014.godine u 12,00 sati , kada će se održati Direktna prodaja zaplijenjene imovine dužnika.

Opće odredbe

1 a ) Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem odnosno dokumentovati pravo na zastupanje (punomoć) 

  b) Za Aukciju i direktnu prodaju mogu se prijaviti sva pravna i punoljetna fizička lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili pomoćnoj liniji ne mogu biti kupci na direktnoj prodaji.

  c) Aukcija i direktna prodaja će biti odgođena za onog poreznog obveznika za koga cjelokupni dug bude plaćen do početka prodaje robe ako izvrši plaćanje duga, troškova prinudne naplate.troškova zapljene.kamate i kazne .

Kontakt telefon: 038/228-541 lokal 15. 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: