Prodaja motornih vozila i mjernih uređaja - brojila

Datum objave: 30.03.2021. 09:01 / Izvor: EuroBlic, 30.03.2021.

MH "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" Matično preduzeće a.d. TREBINjE 

ZP „ELEKTRO DOBOJ" a,d. DOBOJ .

 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora MH „ERS MP a.d. TREBINjE ZP „ELEKTRO DOBOJ" a.d. DOBOJ, broj: NO-3528/21 od 26.03.2021. godine i Odluke broj: NO-3527/21 od 26.03.2021. godine, Komisija za sprovođenje licitacije

 

OGLAŠAVA

prodaju motornih vozila i mjernih uređaja - brojila

putem licitacije, a kako slijedi:

 

Lot 1 Motorna vozila

RED.BR.

Vrsta vozila

God.pro.

Broj šasije i broj motora

Vozno stanje

Početna cijena 

KM

Napomena

1.

Dacia Sandero

Reg br.

038_M_898

2012.

UU1BSDE4P47690105R095568

Nije u voznom stanju

3.740,00

Ne podliježe obavezi plaćanja PDV od strane kupca

2.

Isuzu D Max

Euro 4 reg. br.

A83-O-233

2006.

МРАТS77Н6НS77594 ЕВ5411

Nije u voznom stanju

7.800,00

Podliježe obavezi plaćanja PDV od strane kupca

3.

N1 Teretno vozilo  Volswagebreg. br.

Т29-М-049

2003.

WV1ZZZ9КZ3R534083 1У900999

Nije u voznom stanju

3.400,00

Podliježe obavezi plaćanja PDV od strane kupca

 

 

Lot 2 Stari mjerni uređaji-brojila

Skladišna lokacija

Stara monofazna' indukciona brojila [kom]

Stara trofazna indukciona brojila Jkom)

Stara monofazna elektronska brojila (kom)

Ukupno

Doboj-Osječani

575

902

2091

3568

Teslić

979

3346

1001

5326

Modriča

48

174

1059

1281

Šamac

104

181

391

676

Brod

320

1013

498

1831

Derventa

766

304

2025

3095

UKUPNO

2792

5920

7065

15777

 

Pravo podnošenja ponude:

Pravo podnošenja ponude imaju sva pravna i fizička lica koja uz popunjenu ponudu dostave slijedeće dokaze:

 

Za fizička lica:

1.Ličnu kartu na uvid

2.Notarski ovjerenu punomoć za zastupanje, za lica koja ponudu dostavljaju po punomoćniku Za pravna lica:

 

1.Ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra

2.Ovlaštenje za zastupanje pravnog lica Licitacija će se obaviti putem zatvorenih ponuda.

Ponude se podnose isključivo na obrascu koji se može preuzeti na protokolu ovog Preduzeća.

Podnosilac ponude dužan je da uplati akontaciju u iznosu od 10% od početne cijene vozila ili od početne cijene LOT-a 2. - stari mjerni uređaji - brojila, na žiro-račun ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, broj: 562005 00000150 91 - NLB Razvojna banka, bez naznake za vrstu prihoda i budžetsku organizaciju. U rubrici za „svrha doznake" obavezno navesti „akontacija za licitacionu prodaju" i primjerak uplatnice dostaviti uz ponudu.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude nema pravo na povrat uplaćene akontacije. Napomena: ponuđači su dužni iznos akontacije uplatiti najkasnije 15.04.2021. godine, kako bi se prije otvaranja ponuda moglo konstatovati da je iznos uplaćen na žiro račun ovog Preduzeća. Ukoliko uplata dostavljena uz ponudu ne bude registrovana na izvodu žiro računa ovog Preduzeća do dana otvaranja ponuda, ponuda će se smatrati nevažećom.

Iznos koji je kupac uplatio na ime kaucije od 10% početne cijene biće priznat kao dio uplate iznosa ponuđenog na licitaciji za predmetno vozilo ili stare mjerne uređaje - brojila. Učesnicima licitacije koji ne budu izabrani kao kupci za vozilo ili stare mjerne uređaje -brojila, iznos koji je uplaćen na ime akontacije od 10%, biće vraćen na tekući račun, odnosno žiro račun, a brojeve tekućeg, odnosno žiro računa, učesnici licitacije su dužni navesti u zahtjevu za povrat akontacije.

Zahtjev za povrat akontacije može se preuzeti i popunjen predati na protokolu ovog Preduzeća. Datum i mjesto podnošenja ponuda:

Ponude se podnose zaključno sa 19.04.2021. godine do 11,00 časova na protokol ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ul. Nikole Pašića 77. u Doboju.

Ponuda sa potrebnim dokumentima, popunjena isključivo na obrascu koji je propisalo ovo Preduzeće, dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu motornog vozila / starih mjernih uređaja - ne otvaraj- za komisiju", ime i prezime, odnosno naziv ponuđača, te broj LOT-a za koji se podnosi ponuda.

Ponude koje ne pristignu na vrijeme, ponude koje su nepotpune i nisu podnesene na propisanom obrascu, te ukoliko na omotu nije naznačeno: da je ponuda za kupovinu motornog vozila/starih mjernih uređaja - brojila, ime i prezime / naziv ponuđača, broj LOT-a za koji se podnosi ponuda, smatraće se formalno neispravnim i neće se razmatrati.

Datum i mjesto otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda će se održati dana 19.04.2021.   godine, sa početkom u 12,00 časova, u

prostorijama ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ul. Nikole Pašića 77. u Doboju

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici, odnosno ovlašteni zastupnici.

Način i uslovi plaćanja kupovne cijene:

Sa ponuđačem koji bude podnio najvišu ponudu zaključiće se kupoprodajni ugovor. Način plaćanja kupoprodajne cijene: akontacija koju je kupac uplatio smatraće se uplatom dijela ugovorene cijene, a ostatak iznosa, sa obračunatim PDV-om, dužan je uplatiti u roku do 8 dana od dana zaključenja ugovora.

Vrijeme i način predaje motornih vozila i starih mjernih uređaja - brojila kupcu:

Motorna vozila navedena u Oglasu nalaze se u Doboju, a detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon 053/209-700 lokal 763 (Darko Plivčević).

Vozila koja su predmet prodaje mogu se pogledati svakim radnim danom od 12,00 do 14,00 časova, a kontakt osobe su Obrad Simić i Pero Lazarević.

Preuzimanje kupljenih starih mjernih uređaja - brojila vršiće se po Radnim jedinicama gdje se predmetna roba nalazi i to uz prisustvo Komisije prodavca.

Konačne količine starih mjernih uređaja - brojila biće utvrđene brojanjem, a Kupac se obavezuje da preuzme svu količinu predmetnih brojila.

Za kupovinu starih mjernih uređaja priložiti dozvolu za upravljanje opasnim otpadom u skladu sa „Pravilnikom o vrsti otpada i djelatnostima upravljanja otpadom za koje je potrebna dozvola". Sve troškove oko preuzimanja starih motornih vozila i starih mjernih uređaja - brojila snosi Kupac.

Stari mjerni uređaji - brojila nalaze se po svim Radnim jedinicama kako je navedeno u Oglasu, gdje se ista može i pogledati, a kontakt osobe su skladištari u Radnim jedinicama. Rok za preuzimanje starih motornih vozila i ukupnih količina starih mjernih uređaja - brojila je 15 dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko se prodaja ne obavi na prvoj licitaciji druga licitacija će se održati dana 26.04.2021. godine u 12,00 časova, prema istim uslovima kao i za prvu licitaciju.

 

Broj: 3599/21 

Datum: 29.03.2021. god.

 

DIREKTOR

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: