Prodaja motornih vozila: Volkswagen Polo, Renault Megan, Lada Niva...

Datum objave: 02.12.2021. 08:41 / Izvor: Nezavisne novine, 02.12.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANjA LUKA

 

Trg Republike Srpske 6p. 8, 78000 Banja Luka,

tel. 051/338-000, faks: 051/318-006,

E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-351/21

Dana, 01.12.2021.godine

 

Na osnovu Odluke direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, broj: 21.01/052-351/21 od 11.10.2021. godine o prodaji službenih motornih vozila putem licitacije, oglašava se

 

JAVNA LICITACIJA

za prodaju motornih vozila

 

Predmet prodaje su službena motorna vozila Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kako slijedi:

 

I Vozila koja se nalaze na adresi, Veljka Mlađenovića 12 c, Banja Luka - Područna jedinica Banja Luka:

- VOLKSWAGEN POLO, godina proizvodnje 2007., broj šasije WVWZZZ9NZ89000110, stanje vozila: loše,

početna cijena 1.444,76 KM. (hiljadučetiristotinečetrdesetčetiri i 76/100 konvertibilnih maraka).

- RENAULT MEGAN, godina proizvodnje 2007., broj šasije VF1LMSFB538051400, stanje vozila: prosječno,

početna cijena 3.024,21 KM, (trihiljadedvadesetčetiri i 21/100 konvertibilnih maraka).

 

II Vozilo koje se nalazi na adresi, Rade Jovanović bb - Područna jedinica Ribnik:

- LADA NIVA, godina _ proizvodnje 2009., broj šasije XTA21214091919774, stanje vozila: loše,

početna cijena 1.546,92 KM, (hiljadupetstotinačetrdesetšest i 92/100 konvertibilnih maraka).

 

III Vozilo koje se nalazi na adresi, Petra P. Njegoša br. 10 - Područna jedinica Milići:

- LADA KALINA, godina proizvodnje 2007., broj šasije XTA11183070073297, stanje vozila: loše,

početna cijena 507,24 KM (petstotinasedam i 24/100 konvertibilnih maraka).

 

IV Vozilo koje se nalazi na adresi, Karađorđeva br. 19 - Područna jedinica Kalinovik:

- LADA NIVA,   godina proizvodnje 2002., broj  šasije XTA21213021669637, stanje vozila: prosječno,

početna cijena 1.718,80  KM, (hiljadusedamstotinaosamnaest i 80/100 konvertibilnih maraka).

 

V Vozilo koje se nalazi na adresi, Serdara Janka Vukotića br. 8 - Područna jedinica Čajniče:

- LADA NIVA, godina proizvodnje  2009.,  broj  šasije HTA21214091919775, stanje vozila:  loše,    

početna cijena 1.332,07 KM,  (hiljadutristotinetridesetdvije i  07/100 konvertibilnih maraka).

 

VI Vozilo koje se nalazi na adresi, Karađorđeva br. 54 - Područna jedinica Pale:

- LADA NIVA,  godina proizvodnje 2013., broj  šasije XTA213100E0155730, stanje vozila:  loše,    

početna cijena 1.995,60 KM, (hiljadudevetstotinadevedesetpet i 60/100 konvertibilnih maraka).

 

Licitacija motornih vozila će se obaviti na navedenim lokacijama u terminima:

- Vozila na lokaciji iz stava I dana 13.12.2021. godine u 12:00 časova,

- Vozilo na lokaciji iz stava II dana 14.12.2021. godine u 12:00 časova,

- Vozilo na lokaciji iz stava III dana 15.12.2021. godine u 12:00 časova,

- Vozilo na lokaciji iz stava IV dana 16.12.2021. godine u 10:00 časova,

- Vozilo na lokaciji iz stava V dana 16.12.2021. godine u 13:00 časova i

- Vozilo na lokaciji iz stava VI dana 17.12.2021. godine u 10:00 časova.

Početna cijena svih vozila navedena je u javnom oglasu.

Vozila koja su predmet javnog oglasa, prodaju se ponuđaču koji ponudi najveću cijenu, a koja ne može biti manja od početne cijene. Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Zaposleni u Republičkoj upravi za geodetske i imovnnsko-pravne poslove Banja Luka, nemaju pravo učešća u javnoj licitaciji. Prednost pri kupovini imaju lica koja kupe veći broj vozila. Prodaja vozila se vrši no principu „viđeno-kupljeno" i bez mogućnosti naknadnih pregovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

Sve troškove oko transporta i prenosa prava vlasništva snosi kupac.

Kupac je dužan najkasnije u roku od (5) dana od dana zaključen.a kupoprodajnog ugovora, preuzeti motorno vozilo uz uplatu postignute cijene.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Aleksandar Đurašinović, dipl.pravnlk

                                                             

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: