Prodaja motornih vozila: VW Passat, Škoda Octavia, Citroen C3

Datum objave: 22.09.2016. 09:04 / Izvor: Dnevni list, 22.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA

 

Na osnovu Odluke ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine o pokretanju postupka prodaje stalnih sredstava-motornih vozila putem javnog nadmetanja - licitacije broj 05-02-2-1616-LM/16 od 25.07.2016 godine, a u vezi sa članom 12. Stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br. 26/14 i 81/14), Komisija za provođenje procedure prodaje stalnih sredstava ministarstva, imenovana Odlukom broj 05-07-8-1617-LM/16 od 25.07.2016 godine, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

Za prodaju stalnih sredstava- motornih vozila licitacijom

 

I    Osnovni podaci institucije

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Trg BiH broj. 3,71000 Sarajevo

Telefon: 033/ 492-592, fax: 033/ 492-648, kontakt osoba 061/ 212-161

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine putem javnog nadmetanja-licitacijom, metodom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, prodaje sljedeća motorna vozila:

 

II   Opis predmeta licitacije po lotovim

Red br.

Marka i tip vozila

Registarske oznake

godište

Snaga kw

Registrovan do

Stanje

Početna cijena u km

Lot 1

VW Passat 2.0 tdi

063-E-366

2007

1986

110

06.01.2017. g

Ispravan

12.018.00

Lot 2

Škoda Oktavia 1.9 tdi

A94-0-112

2008

1896

66

23.12.2016.g

Ispravan

8.274,05

lot 3

Škoda Oktavia 1.9 tdi

A94-0-113

2008

1896

66

23.12.2016.g

Ispravan

8.597,05

lot 4

Citroen C3 diesel

T90-M-353

2008

1398.

50

19.08.2016. g

Ispravan

6.477,70

 

III Mjesto i vrijeme pregleda vozila

Vozila se mogu pogledati 26.09.2016. godine i 29.09.2016. godine (ponedjeljak i četvrtak ) u vremenu od 10:00 do 12:00 sati na parkingu JKP RAD „ Vrbanja" u Sarajevu, uz predhodnu telefonsku najavu kontakt osobi g. Lutvo Mahmutović broj tel. 061/21 2161.

 

IV Mjesto, datum i vrijeme početka održavanja licitacije

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo ponuđača održaće se nakon zatvaranja javnog oglasa, 06.10.2016. g (u četvrtak) u sali u prizemlju zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine ( visoka zgrada Vijaća ministara na Marijin Dvoru), Trg BiH br. 3 u 13:00 h, Sarajevo

 

V Vrijeme i način dostavljanja ponude

Rok za dostavljanje ponude trajaće 8 radnih dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Javni oglas ostaje otvoren do 03.10.2016, do 13 sati. Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Prodaja stalnih sredstava- motornih vozila izvršit će se po principu „viđeno-kupljeno" bez naknadnih prigovora i žalbi na predmet prodaje.

Kriterij za vrjednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične, tj imaju istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu na pisarnicu ministarstva ( ponuđač koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola ministarstva).

Prodaja će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan LOT.

Dostava ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Ne otvaraj- PONUDA za prodaju vozila putem licitacije LOT broj                .

Ponuda sadrži:

• Podaci o fizičkom licu (Ime i prezime, ime jednog roditelje, adresa , broj telefona).

• Podaci o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerenu od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za postupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiroračuna, broj i naziv banke).

• Iznos ponude u Konvertibilnim markama (KM) potpisane od strane ponuđača. Ukoliko je ponuđač pravno lice mora bit ovjerena pečatom pravnog lica.

• Broj LOT-a na koji se podnosi ponuda.

• Dokaz o uplati depozita

• Ponuda mora biti složena redosljedom

 

VI Rok i vrijeme pologa depozita

Depozit se polaže na blagajni Ministarstva civilnih poslova BiH ( prostorije Ministarstva u zgradi Vijeća ministara 7 sprat soba 714) najkasnije na dan prije održavanja licitacije u vremenu od 10:00 h do 13:00 h.

Povrat depozita od 10 % vraća se putem blagajne Ministarstva za učesnike čije ponude ne budu prihvaćene nakon završetka licitacije, a za pobjednike licitacije navedeni depozit se vraća nakon zaključenja Ugovora i uplate cjelokupnog iznosa prodajne cijene, odnosno nakon donošenja odluke ministra iz člana 4. Stav (4) Pravila.

Ukoliko ponuđač odustane od ispravne ponude gubi pravo na povrat depozita.

 

VII Pravo učešća

Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja uplate depozit u vrijednosti od 10 % od početne cijene vrijednosti vozila, za svaki LOT pojedinačno. Pravo učešća u postupku licitacije nemaju članovi komisije Ministarstva civilnih poslova BiH i članovi njihove uže porodice.

 

VIII Tok procedure licitacije

Pred početak licitacije, tj javno otvaranje pristiglih ponuda, izvršiće se registracija prisutnih ponuđača, koja podrazumijeva provjeru identiteta podnosilaca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika, koji prisustvuju otvaranju ponuda.

Javnim otvaranjem ponuda pravi se ranglista sa ponudama za motorna vozila pojedinačno, i predsjednik Komisije objavljuje prvorangiranog sa najvišom ponuđenom cijenom za svaki LOT.

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena ( u daljem tekstu kupac) dužan je pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora u roku od dva (2) dana od dana prijema pismene obavijesti o prihvatanju ponude pobjednika licitacije.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora između ugovornih strana, a kada je za zaključenje ugovora prethodno potrebno pribaviti mišljenje Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, rok za uplatu kupoprodajne cijene je 3 (tri) dana nakon pribavljanja mišljenja Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine.

Sve obaveze carina, porez i troškove oko prijenosa vlasništva snosi Kupac ( carina i PDV za vozila kojima te obaveze nisu plaćene).

Primopredaja vozila izvršiće se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

 

IX Dodatne informacija

Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija/depozit od 10% mu se neće vratiti, a Ministarstvo civilnih poslova BiH zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine zadržava pravo da, bez obrazloženja razloga, prihvati ili odbije ponudu, obustavi ili poništi prodaju službenih motornih vozila Ministarstva civilnih poslova Bosne i hercegovine u bilo kojoj fazi prodaje, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

Sve ostale informacije možete dobiti na telefon 033/ 492-592, 061/ 212-161 kontakt osoba Lutvo Mahmutović.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Pravilnik.pdf
PODIJELI: