Prodaja motornog vozila Land Rover Freelander

Datum objave: 24.05.2022. 09:12 / Izvor: Akta.ba, 24.05.2022.

Broj: 15-03-16-4-370-3/22

Datum: 18.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 12. stava (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, br. 26/14 i 81/14) i na osnovu  Odluke o prodaji službenih vozila Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH broj: 15-03-16-4-370-2/22 od 21.03.2022.godine, Komisija za rashodovanje-prodaju službenih vozila Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prodaju motornog vozila

Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH

 

I – PREDMET PRODAJE

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (u daljem tekstu: IDDEEA) putem nadmetanja- licitacije javnim oglašavanjem prodaje službeno motorno vozilo slijedećih karakteristika:

 

II – PODACI O VOZILU

Marka i model vozila

Broj šasije

Boja vozila

Snaga motora (kW)

Pređena kilometraža (km)

Istek registracije

Godina proiz.

 

Stanje vozila

Početna

cijena (KM)

(bez PDV)

LAND  ROVER FREELANDER

SALFA28B28H065897

SIVA

118

257.751

12.11.2022.

2008

Neispravno

8.750,00

 

 

 

 

 

 

 

III – KRITERIJ PRODAJE

Prodaja vozila vrši se putem javnog nadmetanja dostavljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Vozilo se prodaje po načelu „viđeno – kupljeno“, te kupac nema pravo na naknadne reklamacije i prigovore/žalbe po pitanju kvaliteta, stanja, funkcionalnosti, izgleda, skrivenih ili drugih eventualnih nedostataka.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena, koja ne može biti manja od početne prodajne cijene.

 

IV PREGLED VOZILA

Vozilo koje je predmet prodaje može se pogledati u garaži IDDEEA-e u ulici Kralja Petra I Karađorđevića 83A, Banja Luka svakim radnim danom od 12-16h, od dana objave oglasa do krajnjeg datuma za dostavu ponuda (kontakt osoba i telefon: Stanko Kovačević - 051/340-170).

 

V – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u javnom nadmetanju, dostavljanjem zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koji prije određenog roka za licitaciju izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne vrijednosti vozila za licitirano vozilo:

Za vozilo uplaćuje se depozit u iznosu od 875,00 KM.

Zaposleni u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća u licitaciji.

Uplata depozita vrši se na blagajni IDDEEA-e u ulici Petra I Karađorđevića 83A, 78000 Banja Luka.

Novčani iznos položen na ime depozita vratit će se onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnom nadmetanju, u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

 

VI – SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

-za fizičko lice – ime i prezime, ime jedmog roditelja, adresu i kontakt telefon ponuđača, broj tekućeg računa i ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta.

-za pravno lice – naziv i sjedište pravnog lica, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije, rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca, ovjereno od strane nadležnog organa i broj poslovnog računa.

 

VII – DOSTAVLJANJE PONUDE

Pisane ponude dostavljaju se na odgovarajućim popunjenim obrascima iz javnog oglasa, u zatvorenim (neprovidnim) kovertama putem pošte ili neposredno na protokolu IDDEEA-e, adresa ulica Petra I Karađorđevića broj 83A, 78000 Banja Luka, s naznakom: NE OTVARATI.

Uz ponudu se dostavlja i dokaz o izvršenoj uplati depozita/kaucije.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je  01.06.2022. godine do 12:00 sati. U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene do 12:00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili lično), na protokolu u sjedištu IDDEEA-e ulica Petra I Karađorđevića broj 83A, Banja Luka.

Sve ponude pristigle poslije navedenog roka, bez obzira kad su poslane, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII – JAVNO NADMETANJE

Javno otvaranje ponuda će se održati u prisustvu zainteresovanih ponuđača dana           01.06.2022. godine sa početkom u 13:00 sati u sjedištu IDDEEA-e, ulica Petra I Karađorđevića broj 83A , Banja Luka.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, zakonski zastupnici ponuđača ili lica koja su ovlaštena za učešće u postupku licitacije, uz predočavanje ovlaštenja, odnosno punomoći.

Nakon otvaranja blagovremeno pristiglih ponuda, javno se saopštavaju ponuđene cijene, te utvrđuje lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najvišom ponuđenom cijenom.

Ako se prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom, koja je ujedno i najviša cijena, komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

Javna prodaja vozila će se izvršiti i ako se dostavi samo jedna odgovarajuća ponuda. U slučaju da ne pristigne niti jedna ponuda sa iznosom ponude iznad utvrđene početne cijene, Agencija će izvršiti novo raspisivanje javnog poziva za prodaju.

 

IX – OBAVEZE KUPCA

Sa odabranim ponuđačem IDDEEA će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 7 dana po završetku postupka javnog nadmetanja i istom će biti vraćena uplaćeni depozit na blagajni IDDEEA-e po dostavljanju dokaza o izvršenoj uplati licitiranog iznosa za kupovinu motornog vozila.

Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi zaključenju ugovora), uplaćeni depozit od 10% mu se neće vratiti. IDDEEA će sklopiti ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

Licitiranu cijenu za kupovinu motornog vozila koja su predmet nadmetanja, odabrani ponuđač je dužan uplatiti u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora, sa bankovnih računa koji su navedeni u ponudi na jedan od  depozitnih računa Ministarstva finansija i trezora BiH: JRT Trezor BiH, broj računa:3380002210018390, s naznakom svrhe uplate „Kupovina motornog vozila IDDEEA-e“, vrsta prihoda 811114, budžetska organizacija 0709999.

Po uplati izlicitirane cijene na ime kupovine predmetnih sredstava, kupac je dužan preuzeti kupljeno vozilo u roku od 5 dana.

Sve poreze i troškove oko  prijenosa vlasništva, transporta snosi kupac.

IDDEEA zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju po ovom oglasu u bilo kojoj fazi javnog nadmetanja, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

Prodavac neće davati garanciju u pogledu stanja, funkcionalnosti, izgleda i kvaliteta, skrivenih ili drugih nedostataka.

 

X – DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije kontakt telefon 037/319-013.

 

Obrazac ponude za fizičko lice

Obrazac ponude za pravno lice

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: