Prodaja motornog vozila MAN M06

Datum objave: 18.05.2022. 09:45 / Izvor: Akta.ba, 18.05.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo

Općinski načelnik

 

Komisija

Broj:02- 11-1-864 /22

Dana: 16.05.2022 godine

 

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Olovo („Službeni glasnik Općine Olovo", broj: 2/07 i 4/08), a shodno odlukama Općinskog vijeća broj : 01-01-6-430/16, od 26.02.2016. godine i 01-01-3- 1982/19 od 10.10.2019. godine o prodaji službenih motornih vozila, Općinski načelnik Općine Olovo (Komisija za provođenje javnog nadmetanja (licitacije)), objavljuje

 

JAVNI OGLAS

o prodaji stalnih sredstava motornih vozila u vlasništvu Općine Olovo putem licitacije prikupljanjem pismenih zatvorenih ponuda

I

Oglašava se prodaja službenog motornog vozila u vlasništvu Općine Olovo i to:

Vozilo MAN M06 

marka:

MAN

kilometraža:

371400

tip:

M06

boja karoserije:

ŽUTA

vrsta vozila:

N3-TERETNO VOZILO

broj sjedišta:

2

komercijalni opis:

8 (4X4)

dopuštena masa:

16980 (kg)

oblik karoserije:

BA-KIPER SA DIZALICOM

dopuštena nosivost

8020(kg)

broj šasije:

WMAM081640Y010689

masa vozila:

8960 (kg)

snaga i zapremina motora

169(kW)/6871 (ccm)

vrsta goriva:

dizel

godina proizvodnje:

1993.

registarske oznake

T42-M-458

II

Početna cijena stalnog sredstava motornog vozila iz člana 1. ove Odluke je:

Vozilo broj 3. MAN MAN        13.222,60 KM

III

Prodaja osnovnog sredstava iz tačke I. ovog oglasa obaviće se putem prikupljanja pismenih zatvorenih ponuda.

IV

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uz zatvorenu ponudu polože kauciju u iziosu od 10% od početne cijene vozila koja su predmet prodaje na račun broj: 3380002210027217, vrsta  prihoda : 722449, koji se vodi kod UNICREDIT banke prije početka licitacije, što se dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice.

Kaucija se vraća uz pismeni zahtjev u roku od 5(pet)dana na lični račun svim ponuđačims koji ne budu ostvarili kupovinu.

V

Otvaranje ponuda obaviće se dana 03.06.2022.godine, sa početkom u 10 sati, u sali Općinskog vijeća Olovo, ulica Branilaca grada bb.

VI

Pismena ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenim omotima, pod šifrom ili nazivom ponuđača.

VII

Pismena ponuda sadrži sljedeće elemente:

-podaci za fizičko lice: (ime i prezime, ime jednog roditelja,adresu i broj telefona,broj tekućeg račana i naziv banke, kopiju lične karte);

-podaci za pravno lice: (kopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od strane nadležnog organa,ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije,adresa,broj telefona,broj žiro-računa i naziv banke);

-iznos ponude izražene u KM;

-dokaz o uplati kaucije na račun broj:3380002210027217, vrsta prihoda:722449 kod Unicredit banke;

-ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je ponuđač pravno lice mora oiti i ovjerena pečatom pravnog lica.

Licitacija će biti punovažna u slučaju da ponudu dostave najmanje tri ponudžaća.

Vili

Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda,saopštavaju se pravila licitacije.

Ako se na poziv odazovu tri ponuđača i daju ponudu na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos, Komisija naj veću punudu proglašava pobjednikom licitacije.

Ako se prijave dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude,a ponuđači ne žele izvšiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem, Komisija će progasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja službe protokola.

Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču.

IX

Motorna vozila mogu se pogledati svakog radnog dana u vremenu od 9 do 16 sati u krugu Općine Olovo.

Vozila koja su predmet licitacije kupuju se u viđenom stanju, te naknadne reklamacije ieće biti uvažene.

X

Obaveze kupca:

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena dužan je na poziv Općine pristupiti zaključenju Ugovora.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja Ugovora na broj računa:3380002210027217, vrsta prihoda: 811114, koji se vodi kod UNICREDIT banke, a što se dokazuje bankarskim izvodom.

XI

Kupac je dužan po izvršenoj uplati odmah preuzeti vozilo, što će se zapisnički konstatovat . 

Sve troškove oko poreza i prijenosa vlasništva snosi kupac.

Ako kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi zaključenju Ugovora uplaćeni depozit mu se neće vraćati, a Općina će zaključiti Ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

XIII

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: