Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta označeno kao k.č. 1242/2, Bešleme i Dubočica, u Livnu

Datum objave: 18.10.2016. 13:31 / Izvor: Akta.ba, 12.10.2016.

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima ( „Sl. novine F BIH“, broj: 66/13 i 100/13 ), članka 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, kantona, općina i gradova ( „Sl. novine F BiH, broj: 17/14 ), Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Livno ( „Sl. glasnik Općine Livno“ broj: 2/16 ), i članka 3. Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta broj: 01-02-2027/16 od 27.06.2016.godine, Općina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina  o b j a v lj u j e

 

O G L A S

o prodaji građevinskog zemljišta u naseljenom mjestu Livno putem javnog nadmetanja - licitacije

 

 

1. Općina Livno, Trg branitelja Livna 1, Livno, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 1242/2, „Bešleme i Dubočica“, gradilište, upisano u zk. ul. 2189, k.o. Kablići, u površini od 19621 m2 ( u katastarskom operatu parcela je označena kao k.č. 16-1/4, posjedovni list br.109, k.o. Zastinje ) u naseljenom mjestu Livno na lokalitetu zvanom Džebuše.

Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja - licitacije u svrhu izgradnje poslovnog objekta.

 

2. Prodaja nekretnine iz članka 1. ovog oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja - licitacije, dana 10. studeni 2016. godine u velikoj vijećnici zgrade Općine Livno ( soba broj 50, potkrovlje ), sa početkom u 9,30 sati.

 

3. Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve fizičke osobe ( državljani Bosne i Hercegovine i osobe koje nemaju državljanstvo BiH, a rođene su u Bosni i Hercegovini ili su potomci državljana BiH, kao i državljani onih država koji mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH pod uvjetom reciprociteta, uz „POSEBNU NAPOMENU“ da državljani Republike Hrvatske koji nemaju i državljanstvo BiH nemaju pravo sudjelovanja na licitaciji, osim u slučaju da imaju prijavljen stalni boravak u BiH ) i pravne osobe koje dostave potrebnu dokumentaciju.

 

Fizičke osobe, ovisno kojoj kategoriji pripadaju, za sudjelovanje na licitaciji trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju ( u originalnu ili ovjerene kopije ):

a) Pisanu prijavu za sudjelovanje na licitaciji sa osobnim podacima i kontakt  telefonom ( moraju dostaviti svi sudionici )

b) Dokaz o državljanstvu ( uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci ), ( moraju dostaviti svi sudionici )

c) Ako sudionik licitacije nastupa kao punomoćnik ponuditelja, uz ostalu potrebnu dokumentaciju mora biti dostavljena punomoć u formi notarski obrađene isprave koja sadrži ovlaštenje punomoćniku da može pristupiti licitaciji parcele, davati ponude za istu, te poduzimati i sve druge radnje u postupku licitacije

d) Uvjerenje Službe za financije Općine Livno da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Livno po bilo kojem osnovu; ( moraju dostaviti svi sudionici )

e) Dokaz o uplati jamčevine ( moraju dostaviti svi sudionici )

f) Pisanu izjavu, u formi notarski ovjerene isprave ( moraju dostaviti svi sudionici ), sljedećeg sadržaja: „ U potpunosti prihvaćam slijedeće uvjete izgradnje:

a) da u roku od godinu dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora podnesem zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,

b) da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na objektu/objektima, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završim i uplanim objekt u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Livnu,

c) da u slučaju neispunjenja obveza navedenih pod a) i b) Općina Livno zadržava pravo raskida ugovora i vraćanja nekretnine u vlasništvo Općine uz obvezu vraćanja uplaćenog iznosa naknade i građevinske vrijednosti nedovršenog objekta, ukoliko je isti sagrađen, o čemu će se zaključiti poseban sporazum,

d) da u slučaju prodaje zemljišta trećim osobama na iste prenesem obveze navedene pod a), b) i c),

e) sve naprijed navedeno bit će ugrađeno u kupoprodajni ugovor “.

g) Dokaz o stalnom boravku na području BiH ( ovjerena kopija rješenja ili potvrda o stalnom boravku ), mora biti dostavljen samo ako se radi o prijavi državljana  Republike Hrvatske koji nema BiH državljanstvo, a ima prijavljen stalni boravak   na području BiH

h) Dokaz da se radi o osobi koja je rođena u BiH ( rodni list ) ili potomku državljana BiH ( uvjerenje o državljanstvu jednog od roditelja ne starije od šest mjeseci ) mora biti dostavljen samo ako se radi o prijavi osobe koja nema BiH državljanstvo, arođena je u BiH ili je potomak državljana BiH

 

Pravne osobe za sudjelovanje na licitaciji trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju ( u originalu ili ovjerene kopije ):

a) Pisanu prijavu za sudjelovanje na licitaciji sa osobnim podacima i kontakt telefonom

b) Izvod iz sudskog registra za pravne osobe ( ne stariji od 1 mjesec od dana izdavanja )

c) Ako sudionik licitacije nastupa kao punomoćnik ponuditelja, punomoć u formi notarski obrađene isprave koja sadrži ovlaštenje punomoćniku da može pristupiti licitaciji parcele, davati ponude za istu, te poduzimati i sve druge radnje u postupku licitacije

d) Uvjerenje Službe za financije Općine Livno da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Livno po bilo kojem osnovu

e) Dokaz o uplati jamčevine

f) Pisanu izjavu, u formi notarski ovjerene isprave, sljedećeg sadržaja:„ U potpunosti prihvaćam slijedeće uvjete izgradnje:

a) da u roku od godinu dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora podnesem zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje,

b) da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završim i uplanim objekt u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Livnu,

c) da u slučaju neispunjenja obveza navedenih pod a) i b) Općina Livno zadržava pravo raskida ugovora i vraćanja nekretnine u vlasništvo Općine uz obvezu vraćanja uplaćenog iznosa naknade i građevinske vrijednosti nedovršenog objekta, ukoliko je isti sagrađen, o čemu će se zaključiti poseban sporazum,

d) da u slučaju prodaje zemljišta trećim osobama na iste prenesem obveze navedene pod a), b) i c),

e) sve naprijed navedeno bit će ugrađeno u kupoprodajni ugovor“.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom listu ( Večernji list za BiH ).

Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: “Općina Livno, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja-licitacije, Trg branitelja Livna 1, Livno“, sa naznakom „Prijava na licitaciju za prodaju građevinskog zemljišta-k.č.1242/2 u naseljenom mjestu Livno na lokalitetu zvanom Džebuše - Ne otvarati“ putem prijemne kancelarije Općine Livno ( šalter sala ) ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Prijave ponuditelja koji imaju bilo kakva dugovanja prema Općini Livno neće se razmatrati.     

Prijave trebaju sadržavati svu potrebnu dokumentaciju navedenu u članku 3., u protivnom smatrat će se nepotpunima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

4. Početna cijena za nekretninu iz članka 1. iznosi  431.662,00 KM (četiristotinetridesetjednatisućašestošezdesetdvijekonvertibilnemarke).

Za sudjelovanje u licitaciji, ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 43.166,20 KM na žiro-račun broj:1549995000000368 u korist Proračuna Općinskog vijeća Livno, šifra Općine Livno je 055, vrsta prihoda 721219, u roku koji je utvrđen za dostavu prijava za sudjelovanje na licitaciji ( članak 3. ). Uplatom jamčevine sudionici licitacije prihvaćaju sve javno objavljene uvjete kupoprodaje, te naknadni prigovori i pritužbe na uvjete kupoprodaje po uplati iste neće se razmatrati.

 

5. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina na dan  20. listopada  2016. godine u periodu od 10 do 14 sati. Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“.

Uvid u potrebnu dokumentaciju, njeno preuzimanje kao i sve informacije u svezi licitacije mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina svakim radnim danom od 9 do 15 sati u sobi broj 26 ili na telefon: 034/206-220.

               

6.  Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvijete licitacije i s istim će se zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja, a u slučaju da se nekretnina ne uspije prodati, licitacija će se ponoviti.

Najpovoljniji ponuditelj koji je odustao od ponude i zaključenja ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.

Sudionicima licitacije čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat uplaćene jamčevine u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

Prodavatelj zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora iz objektivnih i opravdanih razloga.

 

7.  Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora platiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, na žiro-račun broj:1549995000000368 u korist Proračuna Općinskog vijeća Livno, šifra Općine Livno je 055, vrsta prihoda 721219.

U roku od 15 dana od dana plaćanja iznosa kupoprodajne cijene, kupac će se uvesti u posjed nekretnine.

 

8. Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju objekta utvrdit će se lokacijskom dozvolom.

 

9.  Kupac je obvezan da u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora podnese

zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje odnosno da u roku od jedne godine od pravomoćnosti odobrenja za građenje izvede pretežan dio radova na objektu, a u daljnjem roku do 5 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora da završi i uplani objekt u zemljišne knjige.

U slučaju neizvršenja obveza iz prethodne odredbe, kupac je obvezan vratiti zemljište Općini o čemu će se zaključiti poseban sporazum o uvjetima, načinu i dinamici vraćanja kupoprodajne cijene i građevinske vrijednosti eventualno nedovršenog objekta.

Uvjeti gradnje definirani u čl. 14. Odluke o prodaji nekretnina i ovom oglasu obvezuju i novog kupca po zaključenju kupoprodajnog ugovora, s tim da propisani rokovi počinju teći od zaključenja istog.

 

10. Nagradu notaru za sačinjavanje kupoprodajnog ugovora u notarskoj formi, plaćanje poreza na promet nekretnina temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina ( „NN HBŽ“, broj: 7/02 ) ukoliko prodaja podliježe plaćanju poreza sukladno istom, kao i naknade za troškove uknjižbe zemljišta u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Livnu i u katastarskom operatu snosi kupac.

 

11.  Ovaj oglas objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Livno, Večernjem listu za BiH i lokalnim radio postajama.

 

Tekst pisane izjave iz članka 3. f) može se preuzeti sa službene web stranice Općine Livno.

 

Broj: 05-31-3-2943/16                                                                         

Livno, 10.10.2016.godine                  

                                                      

POMOĆNIK NAČELNIKA                                                                                                        

po ovlaštenju

Mario Ćavar, dipl.iur.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: