Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini u kompleksu Tehnološki biznis-park Banjaluka u Ramićima

Izvor: eKapija.ba, 29.05.2014.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), člana 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 20/12) i Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u kompleksu „Tehnološki biznis – park Banjaluka“, br. 07-013-243/14 od 15.04. i 16.04.2014. godine, Gradonačelnik grada Banjaluka, raspisuj :


O G L A S
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, putem javnog nadmetanja - licitacije

 

Predmet javnog nadmetanja- licitacije:

Grad Banja Luka prodaje sljedeće NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE U SVOJINI GRADA BANjA LUKA, koje se nalazi u kompleksu „Tehnološki biznis – park Banjaluka“ u Ramićima, radi izgradnje proizvodno-skladišnih objekata, i to označene kao:

Redni br. parcele:

Oznaka parcele po novom

premjeru

Površina parcele

Početna prodajna cijena u KM - 1/m2 (procijenjena)

Ukupna početna prodajna cijena - po parcelama

1.

1283/2

3.521 m2

20,50

72.180,50 KM

2.

1283/7

3.770 m2

20,50

77.285,00 KM

3.

1283/6

7.841 m2

20,50

160.740,5 KM

4.

1283/3

12.502 m2

20,50

256.291,00 KM

 

Ukupna početna prodajna cijena - za sve parcele

 

566.497,00 KM

Sve parcele su upisane u list nepokretnosti - broj: 302/2, k.o. Ramići, sa pravom svojine Grada Banjaluka sa 1/1 dijela.
U skladu sa Stručnim mišljenjem i Urbanističko-tehničkim uslovima –izrađenim od strane Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka - iz 2014. godine, zemljište je namijenjeno za izgradnju proizvodno-skladišnih objekata.
Procjena tržišne vrijednosti predmetnog zemljišta - izvršena dana 28.03.2014 godine, od strane vještaka građevinsko-arhitektonske struke - Jovanović Stevana iz Banjaluke.

Datum i mjesto održavanja licitacije:

Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini Grada Banja Luka, izvršiće se putem licitacije (javnog nadmetanja), koja će se održati dana 16.06.2014. godine, u zgradi Gradske uprave Grada Banja Luka, u sali Skupštine grada Banja Luka br. 238/II, sa početkom u 13.00 časova.

Pravo učešća na licitaciji:

Pravo učestvovanja u postupku licitacije – imaju domaći i strani privredni subjekti (privredna društva i samostalni poduzetnici).

Učestvovanje na licitaciji - neće se dozvoliti licima koja, po zakonu, ne mogu steći pravo svojine na građevinskom zemljištu koje je predmet prodaje.

Komisija će, prije licitacije, pregledati sve prijave i zapisnički konstatovati koja lica ispunjavaju uslove za učešće na licitaciji. Lica koje ne ispune tražene uslove, čija prijava, odnosno uplata kaucije-nije pristigla u predviđenom roku, ili ne sadrži obavezne priloge, neće moći učestvovati na licitaciji.

Prijava

Svi zainteresovani ponuđači - sa pravom učešća, dužni su dostaviti urednu prijavu za licitaciju, neposredno do 13.06.2014 godine, do 13.00 časova, na protokol Gradske uprave Grada Banja Luka, soba 14, sa naznakom PRIJAVA ZA LICITACIJU „TEHNOLOŠKI BIZNIS-PARK BANjALUKA“ - ZA KOMISIJU.
Prijava treba da sadrži: podakte podnosioca prijave (naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime za preduzetnike, adresu i kontakt telefon).
Uz prijavu, obavezno je priložiti sljedeće dokaze:
1. Ovjerenu kopiju lične karte zakonskog zastupnika privrednog društva, odnosno samostalnog preduzetnika.
2. Original uplatnicu - na ime kaucije, u iznosu od 10 % od početne cijene parcele koja se licitira.
3. Pismenu punomoć - ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik, odnosno zastupnik privrednog društva.
4. Izvod iz odgovarajućeg registra privrednog društva, ili samostalnog preduzetnika, u ovjerenoj kopiji, ne stariji od 6 (šest) mjeseci.
5. Dokaz o izmirenim poreskim obavezama privrednog društva odnosno preduzetnika.

U prijavi se obavezno mora navesti - redni broj jedne ili više parcela koje se licitiraju.

Kaucija

Za učešće u postupku licitacije, ponuđači su dužni uplatiti kauciju – u visini 10 % od početne vrijednosti parcele koja se licitira, sa naznakom rednih brojeva parcela koje se licitiraju, na žiro-račun, broj: 5520020002521965, kod „Hypo Alpe-Adria-Bank“ A.D. Banjaluka.
Kaucije za učešće na licitaciji - za pojedinčane parcele, iznose:
- za parcelu pod rednim brojem 1, iznos od 7.218,05 KM,
- za parcelu pod rednim brojem 2, iznos od 7.728,50 KM,
- za parcelu pod rednim brojem 3, iznos od 16.074,05 KM,
- za parcelu pod rednim brojem 4, iznos od 25.629,10 KM.

Ako se licitira više od jedne parcele, obavezna je uplata zbirnog iznosa kaucija, koji je posebno određen za svaku parcelu, na jednoj uplatnici.
Ako se licitiraju sve ponuđene parcele, kaucija iznosi 50.000,00 KM.

Ponuđačima - čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije, u roku od 8 dana od dana zaključenja licitacije.

Razgledanje gradilišta i uvid u dokumentaciju o građevinskom zemljištu

Zainteresovani ponuđači mogu razgledati parcele koje su predmet licitacije, kao i zemljišno-knjižnu i katastarsku dokumentaciju zemljišta - koje je predmet licitacije, stučno mišljenje - sa urbanističko-tehničkim uslovima za izgradnju proizvodno-skladišnih objekata, te procjenu zemljišta - izvršenu od strane vještaka građevinske struke, svakog radnog dana, na lokaciji „Tehnološkog biznis-parka“ - u Ramićima, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.
Kontakt osoba: Ivan Babić, radnik Gradske razvojne agencije Banja Luka, telefon: 051/394-250, mob: 066/803-622.

Postupak licitacije, uslovi i način prodaje zemljišta

- Postupak licitacije građevinskog zemljišta sprovešće Komisija za prodaju nekretnina u kompleksu „Tehnološki biznis – park Banjaluka“, imenovana rješenjem Skupštine grada Banja Luka, br. 07-013-284/14, od 15.04. i 16.04.2014 godine.
- Prodaja zemljišta vršiće se putem usmenog javnog nadmetanja;
- Licitacija će se odvijati za svaku parcelu pojedinačno, onim redoslijedom kako je to navedeno u ovom oglasu;
- Ponude se na licitaciji ističu javno, putem kartice u koju se upisuje cijena;
- Svakom učesniku vrijedi njegova ponuda sve dok se ne da veća ponuda;
- Licitacija traje sve dok se daju veće ponude;
- Učesnicima u licitaciji na njihov zahtjev, dozvoliće se kraći rok za razmišljanje;
- Licitacija se zaključuje ako i poslije drugog poziva nije u roku od pet minuta data veća ponuda;
- Prije zaključenja licitacije, predsjednik Komisije još jedanput ponavlja poslednju ponudu, a zatim objavljuje da je licitacija zaključena;
- Poslije zaključenja licitacije, predsjednik Komisije upoznaje učesnike licitacije - da mogu na zapisnik odmah izjaviti prigovore na sprovedeni postupak licitacije;
- O postupku licitacije vodi se zapisnik, u koji se unosi cio tok postupka i sve ponude izjavljene od pojedinih učesnika, kao i izjavljeni prigovori. Poslije zaključenja zapisnika, koji potpisuju članovi Komisije i prisutni učesnici licitacije, prigovori se ne mogu izjavljivati;
- Oglas za prodaju zemljišta - objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Banja Luka, i na zvaničnim internet prezentacijama Grada Banja Luka (http://www.banjaluka.rs.ba) i Gradske razvojne agencije (http://www.cidea.org) i to najkasnije - 15 dana prije dana određenog za dan licitaciju.

Zaključenje ugovora

Po okončanju licitacije, Gradonačelnik Grada Banjaluka, zaključuje ugovore o kupoprodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačima, a po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva RS, Sjedište zamjenika Banja Luka.
Ako učesnik licitacije koji je bio najpovoljniji, nakon zaključene licitacije, odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije.

Način i uslovi plaćanja kupoprodajne cijene, poreza, troškova i taksi

Kupac je dužan da plati kupoprodajnu cijenu – u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, a predaja u posjed – izvršiće se po uplati kupoprodajne cijene, najkasnije u roku od 8 (osam) dana, o čemu će biti sačinjen zapisnik.
Kupcu će se u kupoprodajnu cijenu uračunati uplaćeni iznos kaucije.
Troškove izrade notarske isprave, naknade za uknjiženje Ugovora u javnim evidencijama, pripadajuće poreze, naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište - snosi kupac.

Posebni uslovi, vezani za privođenja zemljišta krajnjoj namjeni

Kupac je dužan – u roku od jedne godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, da zatraži izdavanje građevinske dozvole, a u roku od tri godine – od dana kada je građevinska dozvola postala izvršna, da započne izgradnju proizvodno-skladišnih objekata.
U slučaju neispunjenja obaveza - u ostavljenim rokovima iz prethodnog stava, prodavac može raskinuti Ugovor, i zahtijevati naknadu štete.
Kupac parcele ne može mijenjati namjenu korištenja parcele - bez saglasnosti Skupštine grada Banjaluka, a najmanje za period od 99 godina.


Broj: 12-G-2290/2014 
Dana, 28.05.2014. godine

GRADONAČELNIK

Slobodan Gavranović, dipl.pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: