Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u K.O. Paklarevo, K.O. Ričice i K.O. Maline, općina Travnik

Datum objave: 06.09.2016. 09:53 / Izvor: Akta.ba, 05.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

 

Na osnovu člana 363 Zakona o stvarnim pravima F BiH („Službene novine F BiH“ broj 66/13 i 100/13) članova  45. 46. i 48. Zakona o građevinskom zemljištu (“Službene novine FBiH”, br.25/03, i 67/05), odredbi Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacija Bosne i Hercegovine, Kantona, Općina, Gradova („Službene novine F BiH“ broj 17/14) Odluke Općinskog vijeća Travnik o građevinskom zemljištu (“Sužbene novine Općine Travnik”, br.2/15) Odluke o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“ broj 2/15), te Odluke Općinskog vijeća Travnik broj 01-1-01-3-3-247/16 od 17.08.2016.god., načelnik Općine Travnik raspisuje

 

K O N K U R S

za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

 

I-PREDMET KONKURSA

Putem javnog kokursa Općina Travnik prodaje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište sa pravom vlasništva Općine Travnik sa 1/1 dijela i to:

1. k.p. broj 1692/2 zv. „Kraljevice“ gradilište u površini od 110 m2, k.p. broj 1724/2 zv. „Kraljevice“ gradilište u površini od 11 m2, upisane u Pl. Broj 229 K.O. Paklarevo državna svojina javni i nekategorisani putevi, koji su izgubili status puta i k.p. broj 1715/5 zv. Kraljevice“ gradilište u površini od 154 m2 upisana u Pl. Broj 234 K.O. Paklarevo posjed Općina Travnik sa 1/1 dijela, a koje su identične sa k.č. broj 524/5 iste površine (275 m2) upisane u Zk.ul. broj 699 K.O. Paklarevo vlasništvo Općine Travnik sa 1/1 dijela

2. k.p. broj 786/23 zv. „Didovac“ njiva u površini od 754 m2, upisana u Pl. Broj 63  K.O. Ričice, posjed Općina Travnik sa 1/1 dijela, a koje je identična sa k.č. broj 110/84 upisana u Zk.ul. broj 352 K.O. Ričice vlasništvo Općina Travnik sa 1/1 dijela.

3. k.p. broj 540/10 zv. „Dolovi“ pašnjak u površini od 1115 m2, upisana u Pl. Broj 125 K.O. Maline posjed Općina Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.č. broj 616/12 iste površine upisana u Zk.ul. broj 1624 K.O. Guča Gora vlasništvo Općina Travnik.

           

II-NAKNADA

Početna cijena određena je za gradsko građevinsko zemljište po procjeni sudskog vještaka građevinske struke a naknada na ime prirodnih pogodnosti objekta – renta određena je na osnovu Odluke o građevinskom zemljištu i iznosi :

- za zemljište pod rednim brojem 1. u iznosu od 4.400,oo KM  + renta u iznosu od 1.001,oo KM= ukupno : 5.401,oo KM

b) za zemljište pod rednim brojem 2.  u iznosu od 12.064,oo KM + 519,oo = ukupno : 12.583,oo KM

c)za zemljište pod rednim brojem 3. u iznosu od 11.065,oo KM + renta u iznosu od 538,2o KM = ukupno :11.603,2o KM

                        

 III-PREDNOST ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA:

-ima učesnik konkursa koji ponudi najveću naknadu u odnosu na početnu cijenu iz tačke II ovog konkursa.

 

IV-USLOVI KONKURSA

1.Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta izvršit će se javnim nadmetanjem-licitacijom.

2.Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica

3.Svaki učesnik u postupku javne prodaje dužan je na račun Općine Travnik broj 3380002210001221 – budžetska organizacija 1104114 – vrsta prihoda 722431,uplatiti depozit koji iznosi:

a) za zemljište pod rednim brojem 1. Iznos depozita 1.000,oo KM

b) za zemljište pod rednim brojem 2 iznos depozita 1.258,3o KM

c) za zemljište pod rednim brojem 3. Iznos depozita 1.160,3o KM

4. Depozit  iz stava 1. Ovog člana se neće vratiti ukoliko učesnik javnog nadmetanja koji je ponudio najveću cijenu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

5.Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupovinu zemljišta, uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

 

V-ROKOVI

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima informisanja.

Licitacija za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta održat će se 19.09.2016.god. (ponedeljak) u 15,oo sati u maloj Sali Općine Travnik.

 

VI-POSTUPAK LICITACIJE

Postupak licitaije sprovodi komisija za sprovođenje javnog nadmetanja.

Prije samog postupka licitacije Komisija će utvrditi da li su ipunjeni svi uslovi za održavanje licitacije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

 

VII- ZAKLJUČENJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Sa učesnikom licitacije čije je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

 

VIII – ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva zainteresovana fizička i pravna lica  za prodaju gradskog građevinskog zemljišta iz tačke I ovog Konkursa mogu uz prisustvo predstavnika nadležne općinske Službe izvršiti razgledanje nekretnine koje je predmet licitacije i to u period od dana objavljivanja Konkursa do dana 19.09.2016.god.

- Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se uzimati u razmatranje.

 

 

N A Č E L N I K

Admir Hadžiemrić dipl.ecc.

 

Broj : 01-1393/16

Datum : 31.08.2016.god.               

                                                                                                            

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: