Prodaja nekretnina na području Regulacijskog plana Vaganj, Općina Livno

Datum objave: 23.09.2016. 08:51 / Izvor: Večernji List, 23.09.2016.

Općina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina o b j a v Ij u j e

 

OGLAS

o prodaji nekretnina putem javnog nadmetanja-licitacije na području Regulacijskog plana „Vaganj"

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve fizičke osobe (državljani Bosne i Hercegovine i osobe koje nemaju državljanstvo BiH, a rođene su u Bosni i Hercegovini ili su potomci državljana BiH, kao i državljani onih država koji mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH pod uvjetom reciprociteta, uz napomenu da državljani Republike Hrvatske koji nemaju i državljanstvo BiH nemaju pravo sudjelovanja na licitaciji, osim u slučaju da imaju prijavljen stalni boravak u BiH) i pravne osobe koje dostave potrebnu dokumentaciju. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u Večernjem list za BiH.

Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: "Općina Livno, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja-licitacije, Trg branitelja Livna 1, Livno", sa naznakom „Prijava na licitaciju za prodaju zemljišta na području Regulacijskog plana „Vaganj"- Ne otvarati" putem prijemne kancelarije Općine Livno (šalter sala) ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

 

POMOĆNIK NAČELNIKA

po ovlaštenju Mario Ćavar, dipl.iur

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Vaganj.pdf
PODIJELI: