Prodaja nekretnina - objekat sa pripadajućim zemljištem u vlasništvu Općine Vareš

Datum objave: 24.04.2021. 08:52 / Izvor: Oslobođenje, 24.04.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

OPĆINA VAREŠ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-911/21

Vareš, 22.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl novme FBiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5.,7.,8. i 10. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH", broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš, broj: 01.67/21 od 31.03.2021. godine, Općinski načelnik raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

o prodaji nekretnina: objekta sa pripadajućim zemljištem u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije

 

I PREDMET I ADRESA PRAVNOG LICA - PRODAVCA NEKRETNINA

Općina Vareš, ulica Zvijezda 34, 71330 Vareš

 

II PREDMET PRODAJE: ZGRADA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI „STACIONAR" SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM

Općina Vareš putem Javnog nadmetanja prodaje objekat pod nazivom ..Stacionar” sa pripadajućim zemljištem koje se nalazi u naselju Vareš Majdan, općina Vareš, označeno kao:

- k.č. broj: 1773, na kojoj je izgrađena zgrada „Stacionar", površine 611 m2, upisana u zemljišno-knjižni uložak, broj: 1258 k.o. Vareš, upisana u posjedovni list broj: 187 k.o. Vareš, iste površine, upisana u vlasništvo i posjed u korist Općine Vareš, sa izgrađenim objektom, dimenzija u prizemlju 42,40 х 12,40 metara sa aneksom dimenzija 6,60x 8,80 metara, u čijem prizemlju se nalazi: vjetrobran, ulazni holi sa stepeništem, sanitarni čvor, pomoćni prostor, hollovi u prizemlju objekta, osam soba i aneks. Ukupna korisna površina prizemlja je 467,53 m2. Na spratu se nalazi holi sa stepeništem, sanitarni čvorovi sa tuševima, hollovi na spratu, stepenište iz aneksa prizemlja i sedam soba. Ukupna korisna površina sprata je 430,40 m2.Ukupna korisna površina objekta iznosi 897,93 m2.

- k.č. broj: 1770/6, „Dvorište stacionara", površine 1. 215 m2, upisana u zemljišno-knjižni uložak broj: 1257 k.o. Vareš, upisana u posjedovni list broj 187 k.o. Vareš, iste površine, upisana u vlasništvo i posjed Općine Vareš sa 1/1 dijela.

 

III CIJENA OBJEKTA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM

Prema stručnom nalazu sudskog vještaka građevinske struke, početna prodajna cijena nekretnina koje se prodaju putem konkursa-licitacijom iznosi 122.763,00 KM.

 

IV NAČIN POLAGANJA KAPARE-DEPOZITA

Za učešće na licitaciji učesnik je dužan da uplati kaparu u iznosu 10 % od početne cijene zemljišta koje je procijenjeno od strane sudskog vještaka odgovarajuće struke, što iznosi 12.276,30 KM, na žiro-račun budžeta Općine Vareš, broj: 3380002210017420 koji se vodi kod Uni-Credit Bank - Filijala Vareš, vrsta prihoda: 723139 šifra Općine 096, sa naznakom uplata kapare-depozita za učešće u licitaciji, o čemu će Komisiji uz prijavu za učestvovanje na licitaciji priložiti i dokaz o izvršenoj uplati.

Učesniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos će se uračunati u kupoprodajnu cijenu nekretnine.

Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare-depozita.

Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare-depozita u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja-licitacije.

Pravne i fizičke osobe koje nisu položile kaparu-depozit u iznosu od 10% od početne cijene, ne učestvuju u licitaciji.

 

V USLOVI PRODAJE POSLOVNOG OBJEKTA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provest će se i u slučaju da pristigne jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuđač ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja uplaćene kapare.

Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje nekretnina koje su predmet licitacije (naselje Vareš Majdan, Općina Vareš) i uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama koje se prodaju (Služba za prostorno uređenje Općine Vareš) svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati ili dobiti potrebnu informaciju na telefon: 032/848-135.

 

VI USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda na licitaciji utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda, propisanih naknada i obaveza iz tačke П i III ovog javnog oglasa te druga prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa ovim javnim oglasom.

Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetne nekretnine umanjenu za iznos uplaćene kapare-depozita, uplatiti u roku od 7 dana od dana kada ga Općina Vareš pozove da to učini.

Prije zaključivanja kupoprodajnog ugovora Općina Vareš je dužna pribaviti mišljenje pravobranioca.

Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u određenom roku iz prethodnog stava, smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat kapare-depozita.

Kupac se može uknjižm kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu Općini Vareš u propisanom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu i naknade iz tačke III ovog Oglasa.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac, dok porez na promet snosi prodavač.

 

VII PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica.

Rok za podnošenje prijava i potrebne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja u u dnevnom listu „Oslobođenje", isticanja na oglasnoj tabli Općine Vareš I na web stranici Općine Vareš.

Prijava za učešće na javnom nadmetanju podnosi se u pisanoj formi i mora sadržavati: za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona;

za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog lica i pečat.

Prilozi uz prijavu:

dokaz o uplaćenoj kapari-depozitu od 10% (originalan primjerak uplatnice); ovjerenu fotokopiju Rješenja/Izvod iz sudskog registra za pravna lica;

ovjerenu fotokopiju Rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti, ako je učesnik fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost.

Prijave sa naprijed navedenom dokumentacijom predaju se lično na protokol u šalter sali Općine Vareš ili putem pošte-preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu:

OPĆINA VAREŠ

Komisija za provođenje javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nekretnina Ulica Zvijezda 34 VAREŠ

Putem javnog nadmetanja-licitacije objekta „Stacionar44 sa pripadajućim zemljištem u vlasništvu Općine Vareš

„NE OTVARAJ"

Na poleđini koverte obavezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon.

Prijava će se smatrati nepotpunom ako ne sadrži sve stoje propisano, ako nisu priložene sve isprave iz tačke VII ovog oglasa, odnosno ako ne sadrže sve podatke predviđene oglasom.

Podnosioci neblagovremene prijave ili nepotpune prijave neće moći učestvovati u postupku javnog nadmetanja.

U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi daje uplaćena kapara za učešće u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnosiocu vratiti u roku od 8 dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja.

 

VIII DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA UČESNIKA POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje će se održati u velikoj sali Općine Vareš, dana 10.05.2021. godine sa početkom u 12,00 sati.

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje posjeduje punomoć za zastupanje podnosioca prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Komisiji najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizička lica koja učestvuju lično ili kao zastupnici/punomoćnicima podnosioca prijave dužni su Komisiji koja provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentovati važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

OSTALO:

Općina Vareš ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Marošević

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: