Prodaja nekretnina - z.k. ul. br. 2454 k.o. Brčko 2 na parceli k.č. br. 1517/5

Datum objave: 16.02.2021. 15:17 / Izvor: Akta.ba, 16.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH

 

Broj: 96 0 I 127312 19 I

Brčko, 16.02.2021. godine

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sudija Dragutin Ivanović, u izvršnom predmetu tražitelja izvršenja Brčko distrikt BiH, zastupan po Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH,  protiv izvršenika Radivoja (Krste) Stojanović, ul. Njegoševa broj 16, Brčko distrikt BiH, radi naplate novčanog potraživanja, je dana 16.02.2021. godine donio

 

Z A K L J U Č A K

 

I

Utvrđuje se na osnovu procjene Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH od 19.10.2020. godine, da je tržišna vrijednost nekretnina izvršenika upisanih u z.k. ul. br. 2454 k.o. Brčko 2 na parceli k.č. br. 1517/5 , okučnica njiva VI klase, površine 655 m2, urbano zemljište u gradu – selu – naselju koja iznosi 27.263,24 KM, na kojoj je izvršenik Radivoje Stojanović  iz Brčkog upisan sa 1/1 kao vlasnik.

 

II

Odredjuje se ročište za prvu prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem, koje će se održati dana 10.03.2021. godine u 14,15 sati, u zgradi ovog suda u sudnici broj 5.

 

III

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Brčkom, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

IV

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački 1. ovog zaključka, uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

V

Predmetne nekretnine se na prvom  ročištu ne mogu prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti nekretnina koje su u vlasništvu izvršenika.

Ako se predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju ne prodaju, sud će zakazati drugo ročište na kojem se nekretnine ne mogu prodati ispod 1/3 utvrdjene vrijednosti utvrđene zaključkom o prodaji.

Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

se mogu sporazumjeti da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnina, odnosno 2.726,32 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

VII

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 30 dana, od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

Ako kupac u roku od 30 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču.

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

Zaključak dostaviti tražiocu izvršenja, izvršeniku, Poreskoj upravi Brčko distrikta i na oglasnu tablu suda.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                              

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena   posebna žalba.                                                                            

 

 

SUDIJA

Dragutin Ivanović

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: