Prodaja nekretnine KO Crkvice, teretnih vozila, plastičnog poljskog wc-a, mješalice za beton, metalnih podupirača, metalne ograde, stambenih kontejnera...

Datum objave: 03.09.2016. 09:51 / Izvor: Oslobođenje, 03.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo financija - finansija

Porezna uprava Federacije BiH

Kantonalni porezni ured Zenica

 

Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15) i članova 62. do 67. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza ("Sužbene novine Federacije BiH", broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16), Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Zenica, oglašava:

 

PRVU JAVNU AUKCIJU

imovine radi namirenja dužnih poreza od poreznih obveznika – dužnika

 

1. "KRIVA RIJEKA" d.o.o. Olovo, ul. Branitelja b.b.

R.B.

VRSTA IMOVINE

Količina

Početna vrijednost u KM

Lokalitet

1.

Teretno vozilo Steyr 14 91 model  260/B29/6x4 sa mikserom

1

6 000 00

Paska Luka, Olovo

2.

Teretno vozilo Mercedes Benz AG LP 1113 B sa pumpom

1

6.000,00

 

3.

Postrojenje betonara

1

10.000,00

 

4.

Građevinska oplata drvena kod betonare

20 m2

200,00

 

5.

Plastični poljski WC

1

200,00

 

6.

Mješalica za beton

1

50,00

 

7.

Mašina za savijanje armature Jeišingrad

1

150,00

 

8.

Metalni poduprači pulcevi 2,5 m

50 kom.

500,00

 

9.

Građevinska oplata drvena kod kontejnera

paušal

100,00

 

10.

Ograda metalna raznih dimenzija

30 m

240,00

 

11.

PVC Haemmerlin posude za građevinski otpad

10 kom.

300,00

 

12.

Kontejner stambeni

1

1.500,00

 

13.

Tank za vodu Gorica 8.500,00 litara

1 kom.

1.000,00

 

14.

Cigla giter blok

120 kom.

60,00

 

15.

Pomoćni radni sto-metalni

2 kom.

100,00

 

16.

Građevinska skela, ram za oplatu

10 kom.

200,00

 

17.

Građevinska kolica

3 kom.

60,00

 

18.

Kibla za beton

1 kom.

80,00

 

19.

Cijev metalna sa prirubnicom, plava

6 kom.

90,00

 

 

 

2. "STANEX" d.o.o. Zenica - u stečaju, ul. Kralja Tvrtka I broj 17.

R.B.

VRSTA IMOVINE

Količina

Početna vrijednost u KM

Lokalitet

1.

Nekretnina upisana u poduložak broj 2382/2 KO Crkvice, k.č. 167/61 KO Zenica lll-novi premjer, Poslovni prostor broj 11, u prizemlju lamele D2.

53,88 m2

78.981,22

Crkvice b.b., Zenica

 

UKUPNO

 

78.981,22

 

 

Prva javna aukcija će se održati dana 27.09.2016.godine (utorak) sa početkom u 12 sati u zgradi Kantonalnog poreznog ureda Zenica, ul. Zmaja od Bosne br. 57., u sali broj 46, četvrti sprat

Ponuđači na prvoj aukciji su dužni na početku aukcije Odboru za aukciju položiti depozit u iznosu od 10 % od početne cijene.

Sva zainteresirana lica mogu izvršiti uvid u dokaze o vlasništvu imovine dana 22.09.2016.godine (četvrtak) u vremenu od 10-14 sati u Kantonalnom poreznom uredu Zenica, kancelarija broj 35.

Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem i dokumentovati pravo na zastupanje.

Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana održavanja aukcije, te da će u suprotnom položeni depozit biti uplaćen Federalnom ministarstvu finansija-financija bez prava na povrat, kao kompenzacija za štetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponuđačima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu položeni depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.

Aukcija će biti odgođena ukoliko se porezni dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata, plate prije prodaje imovine.

Za aukciju se mogu prijaviti sva punoljetna fizička lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.

U cijene iz ovog oglasa nije uračunat porez, pa ukoliko roba podliježe obavezi plaćanja poreza, isti pada na teret kupca.

Prodaja robe se vrši po principu viđeno-kupljeno te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Ukoliko nakon završene prve aukcije ostane imovine koja nije prodata održat će se druga aukcija, pola sata nakon završetka prve.

Na drugoj aukciji najniža cijena je 75 % od najniže početne cijene na prvoj aukciji. U vremenskom roku od pola sata oni koji žele da dostave ponude, polažu depozit koji pokriva 10% od nove najniže cijene.

 

KONTAKT TELEFONI: 032 402-178., 032 402-176.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: