Prodaja njive 2. klase (k.o. Bijeljina Selo)

Datum objave: 26.09.2016. 09:21 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI                                                                                                      

Broj: 80 0 I 074053 16 I

Bijeljina, 22.09.2016. godine.

 

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Binamir Subašić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja '' Krušik '' D.O.O. Bijeljina, Agrotržni centar bb, koga zastupa zakonska zastupnica – direktorica Diana Jović Cvetinović i punomoćenica Vesna Stevanović, advokatica iz Bijeljine, ul. Nikole Tesle br. 10., protiv izvršenice Darinke Kićanović iz Donjeg Brodca, grad Bijeljina i „ DMK Trade „ D.O.O. Dvorovi, ul. Karađorđeva b.b, radi novčanog potraživanja po osnovu vjerodostojne isprave, v.s.p 32.562,13 KM, van ročišta, temeljem člana 82. Zakona o izvršnom postupku RS, gore označenog dana donio je slijedeći:

 

 

Z A K LJ U Č A K

- o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti -

 

1. Određuje se ponovo prvo ročište za javnu prodaju nekretnina označenih kao:

-     k.č br. 726/3, zv. „ Kobiljuša „ u naravi njiva 2. klase, površine 6000 m2, upisanoj u z.k ul. br. 1454, k.o Bijeljina Selo,  kao svojina izvršenice Kićanović Darinke, sa dijelom 1/1.

 

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija br. 43. na dan Četvrtak 27.10.2016. godine u 10,30 časova.

 

2. Na nekretnini iz tačke I. ovog Zaključka, temeljem Rješenja Osnovnog suda u Bijeljini br. I-331/2005, od 06.07.2005. godine, upisano je založno pravo prvenstvenog redosljeda u namirenju u korist Nova Banjalučka Banka A.D Banjaluka, kao i založno pravo drugog redosljeda u namirenju u korist Balkan Investment Bank A.D Banjaluka po osnovu Rješenja Osnovnog suda u Bijeljini br. 80-0-Ip-06-000417, od 29.09.2006. godine, Rješenja br. 080-0-Ip-07-000388, od 11.10.2007. godine, te na osnovu ugovora o zasnivanju založnog prava i to: OPU-28/2008, od 20.03.2008. godine, OPU-1828/2012, od 21.12.2012. godine i OPU-1829/2012, od 21.12.2012. godine, kao i sudsko založno pravo u korst Tražioca izvršenja. Konstatuje se da je konkretnom izvršnom postupku pristupio tražilac izvršenja Komercijalna Banka a.d Banjaluka iz izvršnog spisa br. 80 0 I 076335 16 I i tražilac izvršenja „ Kompanija Milojević Gilje Gas „ doo Bijeljina iz izvršnog postupka 80 0 I 076706 16 I.

3. Konstatuje se da je tržišna vrijednost nekretnine iz tačke I. ovog Zakljčka, utvrđena u iznosu od 240.000,oo KM.

4. Zainteresovana lica za kupovinu nepokretnosti iz tačke 1. ovog Zaključka, mogu razgledati svakog radnog dana, počev od 05. do 10. 10.2016. godine, u vremenu od 10.00 do 12.00 časova. Ako izvršenik ili drugo lice ometa razgledanje nepokretnosti Sud će na zahtjev stranke, koji se može podnijeti 8. dana prije datuma održavanja ročišta, donijeti zaključak kojim će na trošak tražioca izvršenja odrediti da se izvršenik i to lice udalje s nepokretnosti za vrijeme razgledanja. Zaključak o udaljavanju provodi sudski izvršilac, uz asistenciju policije. 

5. Na prvom ročištu za prodaju nekretnine iz tač. I ovog Zaključka, ne mogu se prodati ispod ½ utvrđene vrijednosti.

6. Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica osim lica navedenih u  čl. 88 Zakona o izvršnom postupku ( Sl. glasnik RS br. 59/03 ), uz uvjet da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože iznos od 1/10 od utvrđene vrijednosti nekretnine, s tim što ne može iznositi više od 10.000,oo KM.

7. Osiguranje se polaže na depozitni račun Osnovnog suda u Bijeljini br. 562 099 8130145898, otvoren kod NLB Razvojne Banke a.d Banjaluka, vrsta prihoda 223171, opština 005, budžetska organizacija 1067001, pozivom na broj spisa. Dokaz o uplati predujmljenih sredstava, uz oznaku broja spisa, priložiti sudu najkasnije prije početka zakazanog ročišta.Tražilac izvršenja po čijem prijedlogu je određeno izvršenje, nije dužan dati osiguranje kao i nosioci prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nepokretnosti, ako njihova potraživanje dostižu iznos osiguranja.

8. Kupac najvišom ponudom plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje, koju je dužan uplatiti na depozitni račun Osnovnog suda u Bijeljini u roku od 30 dana nakon održane javne prodaje. Kupac je dužan platiti porez na promet nekretnina i taksu u vezi sa prodajom, ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

9. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najpovoljnija ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. U slučaju da sva tri najpovoljnija ponuđača ne ispune svoje obaveze, sud će oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz položenog osiguranja namiriti će se troškovi nove prodaje.

10. Sud će obustaviti izvršni postupak ukoliko se nepokretnost ne može prodati ni na drugom ročištu. Obustava izvršnog postupka ne sprečava pokretanje novog izvršnog postupka, radi naplate tog potraživanja na istoj nepokretnosti.

11. Ovaj zaključak objaviti će se na sudskoj oglasnoj tabli i WEB stranici Suda. Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

12. Stranke se mogu sporazumjeti da se prodaja navedene nekretnine izvrši i neposrednom ogodbom do otvaranja ročišta za javno nadmetanje.

 

S u d i j a                                                                                                                                      

Binamir Subašić

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.                                                                                  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: