Prodaja objekta sa zemljištem na Ilidži

Datum objave: 24.10.2016. 11:43 / Izvor: Akta.ba, 24.10.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA             

FEDERACIJA BIH             

KANTON SARAJEVO      

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

 

Broj: 65 0 lp 492089 15 lp

Sarajevo, 17.10.2016. godine

 

Općinski sud u Sarajevu, sudija Behija Šiljak, u izvršnoj stvari tražioca izvršenja VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO, M. Tita br. 13., protiv izvršenika HULIO Nol d.o.o. Ilidža, Rakovička cesta br. 141., radi izvršenja - prodajom nepokretnosti izvršenika, donio je dana 17.10.2016. godine, slijedeći:

 

ZAKLJUČAK

 

Određuje se ročište za DRUGU javnu prodaju nepokretnosti na dan SRIJEDA 30.11.2016.godinc sa početkom u 10 sati i to:

 

1. Na nekretnini izvršenika i to:

nekretnina označena kao k.č. br. 736/1 koja u naravi predstavlja privrednu zgradu, uprava sa portirniconi, skladište, kotrlovnica sa parionicom, sušara sa parionicom i ekonomsko dvorište od čega: privredna zgrada površine 325 m2; uprava sa portirniconi površine 42 m2; skladište površine 72 m2; kotlovnica sa parionicom površine 140 m2; sušara saa parionicom površine 116 m2; ekonomsko dvorište površine 2016 m2, sve ukupne površine 2711 ni2, sve upisano u zk.ul. br. 441 KO SP Hadžići, vlasništvo izvršenika HULIO Nol d.o.o. Ilidža, sa dijelom 1/1

Javno nadmetanje održat će se u prostorijama Općinskog suda u Sarajevu, soba br. 436/IV-izvršni odjel ovog suda.

 

2. Konstatuje se daje vrijednost predmetne nekretnine utvrđena na iznos od 2.955.157,00 KM shodno nalazu vještaka građevinske struke Azri Kurtagić-Hasković od 23.04.2013. godine

 

3. na predmetnim nekretninama u C teretnom listu upisan teret založno pravo u korist Vakufske banke dd Sarajevo u ukupnom iznosu od 1.150.000,00 KM

 

4. na drugom ročištu za javno nadmetanje nekretnina se ne može prodati ispod l/3(jedne trećine) utvrđene vrijednosti koja je navedena u tački l.ovog zaključka

 

5. U javnom nadmetanju iz tačke 1. ovog zaključka kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su prethodno dala osiguranje.

Osiguranje iznosi 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti. Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju dužne su prije početka ročišta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo daje osiguranje položeno.

Osiguranje se polaže na depozitni račun Općinskog suda u Sarajevu koji se vodi kod UNICREDIT BANKE Sarajevo broj 3389002208264956 sa naznakom broja predmeta.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja.

Osiguranje u ovoj izvršnoj stvari nije dužan dati tražilac izvršenja na čiji je prijedlog određeno izvršenje.

 

6. Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli ovog suda a tražilac izvršenja može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informiranja odnosno o zaključku obavijestiti lica koja se bave posredovanjem u prodaji

 

POUKA: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen poseban pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: