Prodaja odjeće, mopeda, motocikla, obuće, mobitela, sokova, motorne pile, igračaka...

Datum objave: 29.09.2016. 16:01 / Izvor: Akta.ba, 29.09.2016.

Regionalni centar Tuzla

Broj: 02/6/IV-16-16-87-46-1 /16

Tuzla: 29.09.2016.godine

 

Po nalogu šefa Odsjeka za poslovne usluge i na osnovu Rješenja o imenovanju Komisije za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju robe u Regionalnom centru Tuzla broj: 02/5-16-16-32-299-2/16 od 28.06.2016. godine i Odluke o prodaji carinske robe (Službeni glasnik BiH" broj: 90/07), Komisija u sastavu: Mersiha Bajraktarević-predsjednik, Davorili Kuhar-član, Jovan Milovanović-član, a na osnovu člana 3. stav 1. i stav 2. i člana 7. stav 1. i stav 2. pomenute Odluke, objavljuje Javnu aukciju prvi put, Javnu aukciju II put i Direktnu prodaju, a predmet prodaje su sljedeće stvari:

 

JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT

koja će se održati u prostorijama RC Tuzla, ulica Mitra Trifunovića Uče 161,

dana 11.10.2016 godinu 12,00 sati.

 

Sve detalje o aukciji možete saznati ovdje.

 

Prva aukcija održat će se dana 11.10.2016 godine u 12,00 sati.Druga aukcija u 12.30 sati, a Direktna prodaja u u 13,00 sati u prostorijama RC Tuzla, na adresi: Mitra Trifunovića Uče 161. 75000 Tuzla.

NAPOMENA: Svi predmeti koji se nalaze pod jednim brojem LOT-a trebaju biti obuhvaćeni sa jednom ponudom

Roba koja je Korištena označena je kao polovna ili rabljena.

Roba koja je predmet prodaje može se pogledati u terminu od 12°° do 14°° sati dana 04.10.2016. godine u magacinskom prostoru Cl Zvornik u Zvorniku, u terminu od 12°° do 14°° sati dana 05.10.2016. godine u magacinskom prostoru Cl Orašje u Orašju, ,u terminu od 09°° do 1100 časova dana 05.10.2016. god.u magacinskom prostoru Cl u Tuzli, u terminu od 12°° do 14°° sati dana 06.10.2016 godine u magacinskom prostoru Centralnog magacina u Banja Luci i u Cl Brčko dana 07.10.2016. godine u terminu od 12°° do 14°° sati.

Spisak roba objavljen je i na web stranici UINO (www.uino.gov.ba), a sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 035/368-045.

 

USLOVI UČEŠĆA I PRODAJE:

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz Odluke o prodaji carinske robe ("Sl.gl.BiH" br.90/07).

Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje, kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti učesnici aukcije.

Roba se prodaje u viđenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju.

Ponuđači su dužni prije početka aukcije dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem, odnosno punomoći o zastupanju ukoliko se radi o zastupnicima.

 

DEPOZIT ZA AUKCIJE:

Phje početka aukcije, ponuđači su dužni položiti depozit u iznosu od 10% od početne cijene robe koja se prodaje. Depozit se uplaćuje bezgotovinski na depozitni račun Uprave ili gotovinski na blagajni RC Tuzla na sam dan održavanja aukcije.

Ponuđačima na aukciji koji nisu kupili imovinu, depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.

Kupci na aukciji su dužni izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od 5 dana od dana održavanja aukcije, u suprotnom depozit će biti zadržan, bez prava na povrat, kao naknada za štetu prouzrokovano UIO. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu prodajne cijene za imovinu koju je kupio, izdat će se nalog za održavanje druge aukcije u toku sljedećih 15 dana.

 

DIREKTNA PRODAJA: Roba se prodaje po lotovima bez obaveze polaganja depozita.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti najmanje 24 sata prije početka direktne prodaje i moraju sadržavati tačno određenu robu (LOT) koja je predmet ponude, kao i ponuđenu cijenu.

Za robu koja je predmet direktne prodaje nije propisana minimalna cijena, ali Komisija može odbaciti sve ponude ako se iste smatraju neprihvatljivim.

Ponude dostaviti lično na protokol RC Tuzla, ili putem pošte na adresu UIO BiH, RC Tuzla - Odsjek za poslovne usluge, ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla, sa naznakom:

"Ponuda za kupovinu carinske robe - NE OTVARAJ", te na omotu koverte navesti za koje se brojeve LOT-a odnosi ponuda.

Kupac plaća cijenu odmah nakon okončanja direktne prodaje na jedinstveni račun UIO BiH. Predaja robe kupcu vrši se nakon što dostavi dokaze o plaćanju svih obaveza proisteklih iz kupovine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: