Prodaja pištolja CZ

Izvor: eKapija.ba, 29.04.2014.

Na temelju članka 54. stavak 8. Zakona  poreznoj upravi Federacije BiH  («SN F BiH» broj 33/02) i temelju članka 62.- 68. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obveza («SN F BiH» broj 50/02 i 54/03) Porezna uprava  Kantonalni  porezni ured Orašje oglašava prodaju zaplijenjene imovine putem aukcije i objavljuje :

 

PRVU JAVNU AUKCIJU

 

Poreznog  obveznika-dužnika :

 1.„L&T SIGURNOST“ DOO-Agencija za zaštitu imovine i osoba ,  sa sjedištem u Orašju, II ulica bb, općina Orašje, šifra općine 068, koji ima identifikacijski broj 4254111450001.

 

Prodaja imovine se vrši po grupama:

Grupa

Vrsta Robe

Jedinica mjere

Početna Cijena u KM

Lokacija

I

Pištolj oznake CZ, tvorničkog broja 16711

kom

598,29

Policijska stanica Orašje

II

Pištolj oznake CZ, tvorničkog broja 160065

kom

598,29

III

Pištolj oznake CZ, tvorničkog broja 160063

kom

598,29

IV

Pištolj oznake CZ, tvorničkog broja 150753

kom

598,29

 

I       Prva javna aukcija  će se održati dana 15.05.2014. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati, a druga aukcija pola sata nakon završetka  prve  (ukoliko ostane imovine  koja nije prodana) u prostorijama Službe za prisilnu naplatu Kantonalnog  poreznog ureda Orašje  u Ulici VIII broj 40.

 

II      Prodaja na aukciji  izvršit će se na slijedeći način:

-ponuđači na aukciji su dužni na početku aukcije, Odboru za aukciju položiti depozit u iznosu od 10% od najniže cijene robe za koju su zainteresirani.

-Sve zainteresirane osobe mogu pogledati imovinu na lokalitetu navedenom u ovom oglasu dana 12.05.2014.   godine (ponedjeljak), u vremenu  od 11,00 do 12,00 h.

 

-Upozoravaju se kupci da za kupovinu ove robe moraju posjedovati:

a) oružni list za držanje i nošenje oružja i

b) odobrenje za nabavu oružja-građani

sukladno Zakonu o oružju, Narodne novine  Županije posavske broj 7. od 22. rujna 2009. godine.

 

-Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu iznosa između položenog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana održavanja aukcije. U slučaju da ne izvrše uplatu položeni depozit će biti uplaćen Federalnom ministarstvu Financija bez prava na povrat, kao kompenzacija za štetu prouzročenu Poreznoj upravi.

-Ponuđačima koji na aukciji ne kupe robu  položeni depozit bit će vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.

-Aukcija će biti odgođena ako porezni obveznik dug, troškove prisilne naplate, troškove zaplijene i zateznu kamatu plati do prodaje robe.

-Nakon procjene rezultata prve aukcije, odbor za aukciju može odlučiti o organiziranju druge aukcije ili mogućnosti direktne prodaje ako se imovina ne proda na prvoj javnoj aukciji.

 

III    Svi zainteresirani ponuđači su dužni dokazati svoj identitet osobnom kartom ili drugim osobnim dokumentom odnosno moraju dokazati pravo na zakonsko zastupanje.

 

IV  Na javnu aukciju mogu se prijaviti sve pravne osobe i punoljetne fizičke osobe koje :

1.Imaju zakonsko pravo da djeluju

2.Nisu uposlene u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stupnja krvnog srodstva po direktnoj ili pobočnoj liniji.

 

V  Prodaja robe vrši se po principu viđeno – kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće uvažavati.

 

VI  Imovina se predaje kupcu kada se podnese dokaz o plaćanju svih obveza proisteklih iz kupovine.

 

Kontakt telefon 031/713-826

 

RUKOVODITELJ KPU

Šaćir Hamzić, dipl. oec.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: