Prodaja poljoprivrednog zemljišta (K.O. Džajići)

Datum objave: 01.09.2016. 10:03 / Izvor: Akta.ba, 01.09.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko – neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

Broj: 08-26-1100/16

Konjic, 30.08.2016. godine

 

Na osnovu člana 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09), Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic 4/11, 6/11) Načelnik Općine Konjic donosi,

 

JAVNI POZIV

Za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta 3. bonitetne kategorije u privatnom vlasništvu na području Općine Konjic, u katastarskoj općini Džajići i to:

- k.č. broj 126/1, zvana Okućnica, ukupne površine 2632 m², a koja se sastoji od njive 1. klase, površine 945 m², njive 2. klase, površine 808 m² i njive 3. klase, površine 879 m²; sve upisano u ZK uložak 73, K.O. Džajići, sa cijenom od 7,60 KM/ m².

2. Privatno poljoprivredno zemljište će se prodati po pravu prvenstva kupovine prema članu 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09).

3. Javni poziv se objavljuje na osnovu pismene izjave potencijalnog kupca o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu.

 

II USLOVI ZA KUPOVINU

Pravo sudjelovanja na Javni poziv imaju fizičke i pravne osobe koje podnesu pismene ponude.

Prijava na Javni poziv za kupovinu poljoprivrednog zemljišta mora sadržavati:

a) Prijavu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koja sadrži naziv, odnosno ime i prezime, adresu i jedinstveni matični broj kupca, podatke o zemljištu koje kupuje (katastarsku općinu, katastarsku česticu i površinu), visinu ponuđene cijene, izraženu u konvertibilnim markama i status podnosioca prijave,

b) Kopiju lične karte

c) Izjavu o prihvatanju ponude i učestvovanju na Javnom pozivu,

d) Ovjerena Izjava kojom se potvrđuje kontinuitet poljoprivredne proizvodnje sa kratkim opisom namjene korištenja poljoprivrednog zemljišta.

 

III PRVENSTVO PRAVA KUPOVINE

Prvenstvo prava kupovine imaju fizičke i pravne osobe koje su učestvovale na Javnom pozivu i to slijedećim redosljedom:

1. Suvlasnik

2. Članovi najuže porodice: supružnici, djeca, roditelji, braća i sestre,

3. Porodično poljoprivredno gazdinstvo u istoj katastarskoj općini (član gazdinstva, ako je osposobljen i stručno obrazovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao glavne djelatnosti i njegov je izvor sredstava za život te dohodak za ostale članove domaćinstva, izjava da će zemljište koristiti sami ili uz pomoć drugih lica ili osigurati  korištenje putem zakupa, što dokazuje predugovorom o zakupu),

4. Općina na području na kojem se nalaze nepokretnosti, ako će usmjeriti zemljište za daljnje korištenje za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,

5. Poljoprivrednik upisan u registar poljoprivrednih proizvođača čije zemljište koje on ima u vlasništvu, zakupu ili ga obrađuje na drugom osnovu, graniči sa zemljištem koje se prodaje,

6. Poljoprivredna zadruga

7. Osobe koje se prijave na Javni poziv imaju prvenstvo prava kupovine prema utvrđenom redoslijedu, uz uslov da prihvate najvišu cijenu postignutu Javnim pozivom od strane ponuĐača koji ispunjava uslove natječeja. Ako više ponuđača imaju jednake uslove, poštujući redoslijed, prednost se daje osobi kojoj je to osnovna djelatnost.

 

IV DOSTAVLJANJE PONUDA I ROKOVI

Pismene ponude sa pripadajućim dokazima i prilozima dostavljaju se zatvorenim kovertama, poštom, preporučeno ili se predaju lično na protokol Općine Konjic na adresu

„Općina Konjic – Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta“, s naznakom na koverti: Ponuda za kupovinu poljoprivrednog zemljišta „K.O. Džajići“.

 

Krajnji rok za pristizanje ponuda je 15.09.2016. godine, do 10,00 sati.

Otvaranje ponuda obavit će se javno, istoga dana sa početkom u 11,00 sati.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Komisija za provođenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta. Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i odobrenja Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu HNK Mostar, kupac i ponuĎač sklapaju ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta.

 

NAČELNIK

Emir Bubalo,dipl.ecc.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: