Prodaja poslovne i pomoćne zgrade u privredi u Rogatici

Datum objave: 15.08.2016. 08:55 / Izvor: Dnevni Avaz, 15.08.2016.

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD

ISTOČNO SARAJEVO

 

Broj: 610 lp 008528 15 lp

Istočno Sarajevo, 09. 06. 2016. godine

 

Okružni privredni sud Istočno Sarajevo, po sudiji Almina Oruč, u izvršnom postupku tražioca izvršenja MF banka a.d. Banja Luka, ulica: Vase Pelagića br. 22, zastupana po zakonskom zastupniku, Lonco Sandri, direktoru, protiv izvršenika "PLANINSKO DOBRO" d.o.o. Borike, Rogatica, zastupan po zakonskom zastupniku, Stojanović Slavenki iz Teslica, ulica: Petra Kočića br., radi izvršenja, v.s.p. 529.116,93 KM, dana 09. 06. 2016. godine donio je:

 

ZAKLJUČAK

 

Određuje se prvo ročište za prodaju nepokremosti izvršenika, i to:

1. nekretnine uknjižene u z.k. uložak 300, k.o. Borike, k.č. br. 74/0 - Borika, poslovna zgrada u privredi 1 u površini od 272 m2, Zemljište uz privrednu zgradu u površini odl210m2,a ukupna površina parcele je 1482 m2; k.č. br. 1229/2 - ARNAUTOVIĆI; Pomoćna zgrada u privredi 2 u površini od 492 m2, Pomoćna zgrada u privredi 1 u površini od 329 m2, Pomoćna zgrada u privredi 3 u površini od 559 m2, Pomoćna zgrada u privredi 4 u površini od 360 m2, Pomoćna zgrada u privredi 5 u površini od 674 m2, Zemljište uz privrednu zgradu u površini od 12.516 m2, a ukupna površina parcele je 14.930 m2, k.č. br. 361/4-KAMENITA ĆUPRIJA; Pomoćna zgrada u privredi 1 u površini od 2745 m2, Pomoćna zgrada u privredi 2 u površini od 386 m2, Zemljište uz privrednu zgradu 1608 m2, a ukupna površina parcele je 4739 m2; k.č. br. 361/3 - KAMENITA ĆUPRIJA u površini od 1141 m2; k.č. br. 1291/3 - ČAUŠEV GAJ; Pomoćna zgrada u privredi 1 u površini od 499 m2, zemljište uz privrednu zgradu 695 m2, a ukupna površina parcele je 1194 m2; k.č. br. 1296/4 - ČAUŠEV GAJ; Pomoćna zgrada u privredi 1, površine 208 m2, Pomoćna zgrada u privredi 2, površine 493 m2 i njiva 7 klase 11.046 m2, a ukupna površina 11.747 m2, k.č. br. 56/4, Borika, Pomoćna zgrada u privredi 1 površine 271 m2, Livada 4. klase površine 550 m2, ukupne površine 821 m2, k.č. br. 59/2 - Borika; poslovna zgrada u privredi 1, površine 153 m2, Zemljište uz privrednu zgradu 240 m2, ukupna površina parcele 393 m2, k.č. br. 59/3 - Borika, Stambena zgrada 1, u površini od 114 m2, dvorište u površini od 511 m2, ukupna površina, parcela 625 m2, k.č. 59/4 - Borika, šuma 1. klase 4 m2, a sve navedeno je svojina i posjed firme "PLANINSKO DOBRO" d.o.o. Borike, Rogatica sa 1/1 dijelom, a ista nekretnina je upisana prema novom premjeru u List nepokremosti br. 305/0, K.O. Borike, k.č. br. 56/4,59/2,59/3,59/4,74,361/3,361/4,1229/2,1291/3 i 1296/4, a ukupna procijenjena tržišna vrijednost nekretnina iznosi 1.087.090,00 KM.

2. nekretnine uknjižene u z.k. ulošku 188, k.o. Sjemeć, k.č. br. 554/5-SJEMEČKO POLJE, Pomoćna zgrada u privredi 186 m2, Pomoćna zgrada u privredi 27 m2, Pašnjak 3. klase u površini od 3208 m2, a ukupna površina 3421 m2, k.č. br. 554/6 - SJEMEĆKO POLJE, Stambena zgrada u površini od 151 m2, pomoćna zgrada u privredi 177 m2, dvorište 1000 m2, pašnjak 3. klase, površine 442 m2, a ukupna površina parcele 1770 m2, k.č. br. 556/6-SJEMEĆKO POLJE, Pašnjak 4. klase u površini do 12.976 m2, pomoćna zgrada u privredi 200 m2, pomoćna zgrada u privredi 340 m2 i pomoćna zgrada u privredi 427 m2, ukupna površina parcele 13.943 m2 k.č. br. 556/8-SJEMEĆKO POLJE, pašnjak 3. klase 637 m2, pašnjak 4. klase 632 m2,'a u ukupna površina parcele je 1269 m2, svojina i posjedi firme, "PLANINSKO DOBRO" d.o.o. Borike, Rogatica sa 1/1 dijelom, a iste nekretnine prema novom premjeru su upisane u List nepokremosti br. 185/0 K.O. Sjemeć, parcele br. 554/5, 554/6, 556/6 i 556/8, procijenjena tržišna vrijednost nekretnina iznosi 1.087.090,00 KM.

za dan PONEDJELJAK 05. 09. 2016. godine u 10,00 sati.

Ročište za prodaju navedenih nekretnina će se održati u zgradi Okružnog privrednog suda Istočno Sarajevo, Dabrobosanska 22, sala br. 6, putem usmenog i javnog nadmetanja.

1. Utvrđuje se vrijednost nekretnina iz tačke 1. i 2. ovog zaključka na iznos od 1.087.090,00 KM na osnovu izvršene procjene trenutne tržišne vrijednosti nepokremosti od strane stalnog sudskog vještaka gradevinsko-arhitektonske struke Branislava Sarovića iz Zvornika.

2. Zainteresovani kupci se upozoravaju da su nekretnine izvršenika upisane u javnim evidencijama kao posjed izvršenika sa dijelom 1/1.

 

3. Na prvom ročištu za javno nadmetanje nekretnina se ne može prodati ispod polovine (1/2) vrijednosti utvrđene tačkom 2. ovog zaključka.

4. Učesnici javnog nadmetanja, izuzev tražioca izvršenja, dužni su do zakazanog ročišta uplatiti jemstvo u visini 1/10 utvrđene vrijednosti nekretnine, odnosno najviše 10.000,00 KM, na jedinstveni račun trezora-depozitni račun okružnih privrednih sudova broj 562-099-8130146092, budžetska organizacija 1088001, vrsta prihoda 223171, opština 085, sa naznakom broja predmeta, te prije početka ročišta sudu predati jedan primjerak uplatnice, kao dokaz o položenom jemstvu. Ponuđačima, čija ponuda nije prihvaćena, osim tri najbolja ponuđača, vratiće se jemstvo odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja.

5. Učesnik javnog nadmetanja sa najboljom ponudom dužan je u roku od 30 dana od dana donošenja posebnog zaključka o prodaji nepokremosti uplatiti ukupnu prodajnu cijenu, umanjenu za položeno jemstvo, na depozitni račun ovog suda, te platiti porez i takse ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

6. Ovaj zaključak će se objaviti na oglasnoj ploči suda, a isti može i stranka o svom trošku objaviti u sredstvima javnog informisanja.

 

Sudija

Almina Oruč

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: