Prodaja poslovnih objekata (k.o. Bihać), ekonomskog dvorišta (k.o. Vedro Polje), teretnih kamiona, betonske mješalice, buldožera, posipača soli...

Datum objave: 28.09.2016. 09:52 / Izvor: Oslobođenje, 28.09.2016.

Na osnovu člana 99. stav 2. i člana 101. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 32/04, 68/05 i 42/06), a u vezi sa Odlukom odbora povjerilaca od 26.09.2016. godine, stečajni upravnik "KRAJINAPUTEVI" dd. Bihać - u stečaju, objavljuje:

 

OGLAS

O SEDMOJ PRODAJI POKRETNE IMOVINE I TREĆOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE "KRAJINAPUTEVI" D.D. BIHAĆ - u stečaju

 

I.  VRIJEME, MJESTO I PREDMET PRODAJE POKRETNE IMOVINE

Prodaja pokretne imovine će se održati 05.10.2016. godine (Dana: srijeda) sa početkom u 11.00 sati u Bihaću, adresa: Bedem broj 1, Bihać.

 

Predmet prodaje je slijedeća pokretna imovina:

Oznaka LOT-a

Vrsta vozila/stroja

Marka

Godina proizvodnje

Početna cijena u KM sa VII prodaju

I

Teretno kamion

MAN 27-403

1998

35.000,00

2

Teretno betonska mješalica

TAM

1989

7.000,00

3

Teretno cisterna

TATRA

1996

7.000,00

4

Teretno kamion

RENAULT

1996

6.000,00

5

Spec. Teretno Unimog

MERCEDES

1986

4.500,00

6

Radna mašina Buldožer

FIAT HITAĆI

1995

60.000,00

7

Radna mašina Rovokopač sa korpama

LIEBHERR

1982

12.000,00

8

Radna mašina Greder

AVELING-BARFORD

1972

6.000,00

9

Radna mašina Valjak

14.okt

1978

4.500,00

10

Radna mašina Freza za asfalt

WIRTGEN1900DC

1994

60.000,00

11

Priključna oprema-Posipač soli

RASCO

2005

8.000,00

12

Priključna oprema-Posipač soli

RASCO

2005

8.000,00

13

Priključna oprema-Posipač soli

RASCO

2004

8.000,00

14

Priključna oprema-Posipač soli

RASCO

2004

8.000,00

15

Priključna oprema-Posipač soli

RASCO

2004

8.000,00

16

Priključna oprema-Posipač soli

RASCO

2004

8.000,00

17

Priključna oprema-Posipač za uinimag

KUPER- WEISSER

2004

5.000,00

18

Vibro ploča VP 1135

WACKER

 

2.500,00

19

RADNA MAŠINA

FAI

1991

7.000,00

 

II. NAČIN I USLOVI PRODAJE IMOVINE

- Imovina će se prodavati u zatečenom stanju, po načelu "VIĐENO-KUPLJENO" i to kombiniranom metodom pisana ponuda - neposredno usmeno nadmetanje, a početna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti manja od ponuđene cijene u oglasu.

- Minimalni iznos podizanje cijene na javnom nadmetanju iznosi 2% od utvrđene početne vrijednosti Lota iz ponuda, a maksimalni iznos podizanje cijene iznosi 10% od utvrđene početne vrijednosti Lota.

- Imovina se može pogledati na lokaciji AB Lohovo, dana 29. i 30.09.2016. godine, odnosno 03 i 04.10.2016. godine u periodu od od 10.00 h do 14.00 h, uz prethodnu obaveznu najavu na telefon: 061/181-788.

- Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju pokretne imovine imaju sva pravna i fizička lica koja do 05.10.2016. godine do 10.30 h lično dostave zatvorene pisane ponude na adresu stečajnog dužnika (Bedem 1, Bihać), te uplate depozit u iznosu od 10% od označene cijene u ponudi za svaki pojedinačni Lot na koji apliciraju.

- Ponuđači koji uplate depozit i odustanu od prodaje gube pravo na povrat depozita u punom uplaćenom izno¬su za Lot za koji su odustali od licitaciji/prodaje.

- Ponude trebaju biti zatvorene, u neprovidnoj koverti, ovjerene pečatom ili potpisom ponuđača sa naznakom "PONUDA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ PRODAJI".

- U dostavljenoj ponudi pored naznačenog predmeta ponude i iskazane cijene po svakom Lotu (naznačenog Lota ili Lotova), mora obavezno stajati originalna uplatnica o uplati traženog predujma.

- Ponude koje pristignu nakon naznačenog roka za dostavljanje ponuda neće se razmatrati i iste će biti vraćene ponuđaču kao neotvorene, s tim da navedeni ponuđač i u tom slučaju gubi pravo na povrat eventualno uplaćenog depozita.

- Uplatu naznačenog depozita treba izvršiti isključivo na račun stečajnog dužnika broj: 3385002275440954 otvoren kod UNICREDIT BANK d.d., sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za Lot: (broj lota).

- Kupac imovine dužan je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 7 dana obavještenja o proglašenju kupca i ranga, odnosno proglašanje kupca (za drugoplasiranog, odnosno trećeplasiranog) i dostavljanja predračuna.

- Nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti pokretna imovina iz Lotova će se predati kupcu/kupcima u roku 3 dana (kupac je istu dužan preuzeti u roku od 3 dana ili će mu se računati naknada na ime čuvanja imovine u vrijednosti od 2% dnevno od utvrđene kupoprodajne cijene za svaki Lot).

- Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja, a imovina iz Lota će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne Ispuni propisanu proceduru.

- Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje

- Kupac je dužan da prije prodaje u terminima naznečenim za razgledavanje predmeta prodaje provjeri stvar koju kupuje i šta istoj pripada.

- Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju: troškove PDV-a i druge troškove u vezi s preuzimanjem imovine.

- Sve informacije u vezi sa prodajom, mogu se dobiti svakog radnog dana uz prethodni kontakt na broj: 061/181-788

 

III. VRIJEME, MJESTO I PREDMET PRODAJE NEPOKRETNE IMOVINE

Prodaja nepokretne imovine će se održati 12.10.2016. godine (Dana: srijeda) sa početkom u 11.00 sati u Bihaću, adresa: Bedem broj 1, Bihać.

Predmet prodaje je slijedeća nepokretna imovina:

 

Oznaka LOT-a

Opis nepokretnosti

Početna cijena u KM za III prodaju

LOT 20

* Poslovi objekt, zv. "upravna zgrada"; veličina objekta 24,4 x 13,85 m, nepravilnog oblika; godina izgradnje 1888.g. (dograđen 1965.g. + adaptiran i saniran); spratnost: S+P+l; Objekt se sastoji od: Suteren površine 248,67 m2; prizemlje površine 249,13 m2 i poslovni prostor od 248,64 m2;

* k.č.br. 5073 zv. "Upravna zgrada i dvorište", kulture kuća i zgrada u površini od 237m2 ipašnjak u površini od 638 m2, ukupno 875 m2, upisana u p.l.br. 2607 k.o. Bihać-Grad, po novom katastarskom operatu, odnosno odgovarajuća stara k.č. br. 1/487 zvana "upravna zgrada", kulture upravna zgrada i dvorište u površini od 875 m2, upisana u z.k.ul.br. 60 k.o. Bihać.

800.000,00

LOT 21

* k.č.br. 1047 zv. "Agićka", kulture neplodno-majden pjeska u površini od 4281 m2; * k.č.br. 1048 zv. "Vehka njiva", kulture ekonomsko dvorište u površini od 177 m2 majdan pjeska u površini od 2392 m2, sve ukupno 6850 m2, upisana u p.l.br. 484 k.o. Vedro Polje, po novom katastarskom operatu, odnosno odgovarajuća stara k.č.br. 594/2 zvana "ekonomsko dvorište" u površini od 6850 m2, upisana u z.k.ul.br. 1 k.o. Vedro Polje;

585.675,00

LOT 22

* Poslovni objekt zv. benzinska pumpa; veličina 6 x 4 m, godina izgradnje 1984. g.; Objekt se sastoji od hola i kancelarije od 24,00 m2 i dvije cisterne od 30.000 litre; * Poslovni objekt zv. novo skladište; veličina 72,0 x 15,0 m, godina izgradnje 2007.g.; Objekt se sastoji od od skladišta (ne završeno) od 1.000,00 m2; * Poslovni objekt zv. zgrada za radnike; veličina 18,5 x 7,3 m, godina izgradnje 1984.g.; objekt se sastoji od hola i kancelarija veličine 135 m2; * k.č.br. 1045/1 zv. "Velika njiva", kulture neplodno-majdan pjeska u površini od 8611 m2, upisana u p.l.br. 484 k.o. Vedro Polje, po novom katastarskom operatu, odnosno odgovarajuća stara k.č. br. 594/3 zvana "ekonomsko dvorište" u površini od 8611 m2, upisana u z.k.ul.br. 1 k.o. Vedro Polje; *k.č.br. 1045/2 zv "Velika njiva", kulture neplodno-majdan pjeska u površini od 4129 m2, upisana u p.l.br. 484 k.o. Vedro Polje, po novom katastarskom operatu, odnosno odgovarajuća stara k.č.br. 594/4 zvana "ekonomsko dvorište" u površini od 4129 m2, upisana u z.k.ul.br. 1 k.o. Vedro Polje;

696.825,00

 

IV. USLOVI I NAČIN PRODAJE IMOVINE

- Imovina će se prodavati kombinovanom metodom - pismenim ponudama i usmenim nadmetanjem.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju imovine imaju sva pravna i fizička lica čije pisane ponude do 12.10.2016. godine do 10.30 sati budu fizički dostavljene na adresu: KRAJINAPUTEVI d.d. Bihać u stečaju, ul. Bedem 1, Bihać i to u zatvorenoj koverti koja će biti potpisana od strane ponuđača i uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM za svaki Lot pojedinačno. Uplatu naznačenog depozita treba izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3385002275440954 otvoren kod UNICREDIT BANK d.d., sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za Lot: (broj lota). Pisana ponuda treba sadržavati naziv ponuđača, oznaku Lotaa, ponuđenu cijenu te prilog treći primjerak uplatnice o uplati depozita za zainteresirani Lot. Cijena pisane ponude ne može biti niža od utvrđene početne vrijednosti Lota na oglasu.

- Pristigle ponude se otvaraju na dan prodaje u prostorijama Društva od strane komisije koja će biti imenovana na dan prodaje.

Minimalni iznos podizanje cijene u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 1% od početne cijene Lota iz oglasa. Maksi-malni iznos podizanje cijene u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 10% od utvrđene početne cijene Lota iz oglasa.

- Prvoplasirani kupac dužan je platiti ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana održane prodaje, tj. najkasnije do 12.11.2016. godine (umanjenu za dati depozit), te će se isti nakon toga uvesti u posjed temeljem rješenja suda o dosudi i protoka roka za žalbu.

Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat ukupno uplaćenog depozita, a prodaja će se smatrati neuspjelom, a imovina iz Lota će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. Drugoplasirani, odnosno trećeplasirani kupac je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti od strane stečajnog upra-vnika uplatiti kupoprodajnu cijenu, u protivnom isti također gube potpuni iznos uplaćenog depozita. Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje.

- Imovina se prodaje u zatečenom stanju po načelu "VIĐENO-KUPLJENO" i naknadne reklamacije se neće uvažavati, te svaki kupac ima pravo da prije održavanja prodaje izvrši uvid u javne knjige kod Općinskog suda u Bihaću i to o svom trošku.

- Kupac snosi sve troškove vezane za kupoprodaju i uspostavljanje vlasništva na nekretnini (porezi, takse, geometri i ostalo).

- Sve informacije u vezi s prodajom mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: 061/181-788.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: