Prodaja poslovnih objekata u Ljubuškom

Izvor: eKapija.ba, 29.04.2014.

Na osnovu članka 54. Zakona o poreznoj upravi F BiH ( „Službene novine F BiH“, broj: 33/02, 28/04 , 57/09 , 40/10, 27/12 i 7/13) i članaka od 62. do 69 . Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obveza („ Službene novine F BiH“, broj: 50/02 , 54/03 i 31/11), Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Ljubuški, Odsjek za prisilnu naplatu oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obaveza putem:

 

D I R E K T N A P R O D A J A

 

1.     „ TRGOCOOP “ d.d. Ljubuški

 

 

Poslovni objekti - nekretnine u vlasništvu poreznog obveznika- dužnika „ TRGOCOOP “ d.d. Ljubuški locirane su u Ljubuškom – Stjepana Radića 2, a koje se sastoje od:

Red.

broj

Opis imovine

Procijenjena vrijednost u

KM

1.

Zemljište na k.č. 1095/2 (1057) 1.628,00 m 2

390.720,00

2.

Zemljište na k.č. 1095/2 (2098/1) 7.396,00 m 2

1.701.080,00

3.

Zemljište na k.č. 1095/3 (2098/3) 3.185,00 m 2

764.400,00

4.

Zemljište na k.č. 2098/2 – zajednički put 829,00 m 2

198.960,00

5.

Vanjsko uređenje: pauš.

120.000,00

6.

Tehnička dokumentacija i nadzor, pauš.

55.000,00

7.

Renta i komunalni priključci pauš.

40.000,00

8.

Skladište na k.č. 1095/2 (1057)-prizemlje skladišta 1.628,00 m2

2.197.800,00

9.

Uprava na k.č. 1095/2 (2098/1) Uprava –prizemlje 400,00 m2

580.000,00

10.

Uprava – kat 400,00 m2

580.000,00

11.

Skladište na k.č. 1095/3 (2098/3)- pomoćno skladište prizemlje 942,00 m2

329.700,00

 

UKUPNO:

6.957.660,00

 

1.     „ PETROL“ d.d. Ljubuški

Poslovni objekti - nekretnine u vlasništvu „ TRGOCOOP “ d.d. Ljubuški locirane su u Ljubuškom – Stjepana Radića 2, a koje je Nadzorni odbor društva « TRGOCOOP » d.d. iz Ljubuškog - S. Radića 2, temeljem članka 269. Zakona o gospodarskim društvima u F BiH ( Sl. novine F BiH, broj ¸: 23/09, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), sukladno članku 91. stavak 1. točka 8. Statuta društva na sjednici održanoj dana 21.05.2009. godine, u nazočnosti svih članova Odbora jednoglasno je donio ODLUKU da se ODOBRAVA na imovini društva « TRGOCOOP » d.d. iz Ljubuškog i to na nekretninama uknjiženim u Zemljišnoknjižnom ulošku 2634 katastarska općina Ljubuški, skupa s objektima izgrađenim na navedenom zemljištu, zasnuje založno pravo – hipoteka, uknjižbom u C listu, u svrhu osiguranja obročne otplate svih tražbina koje Federalno ministarstvo financija, Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Ljubuški ima prema društvu « PETROL » d.d. sa sjedištem –prebivalištem u Ljubuškom- J. B. Jelačića bb, a koje se sastoje od:

Red.

broj

Opis imovine

Procijenjena vrijednost u

KM

1.

Zemljište na k.č. 1095/2 (1057) 1.628,00 m 2

390.720,00

2.

Zemljište na k.č. 1095/2 (2098/1) 7.396,00 m 2

1.701.080,00

3.

Zemljište na k.č. 1095/3 (2098/3) 3.185,00 m 2

764.400,00

4.

Zemljište na k.č. 2098/2 – zajednički put 829,00 m 2

198.960,00

5.

Vanjsko uređenje: pauš.

120.000,00

6.

Tehnička dokumentacija i nadzor, pauš.

55.000,00

7.

Renta i komunalni priključci pauš.

40.000,00

8.

Skladište na k.č. 1095/2 (1057)-prizemlje skladišta 1.628,00 m2

2.197.800,00

9.

Uprava na k.č. 1095/2 (2098/1) Uprava –prizemlje 400,00 m2

580.000,00

10.

Uprava – kat 400,00 m2

580.000,00

11.

Skladište na k.č. 1095/3 (2098/3)- pomoćno skladište prizemlje 942,00 m2

329.700,00

 

UKUPNO:

6.957.660,00

Imovina se prodaje sistemom direktne prodaje iz razloga što je ista ostala neprodana nakon održane prve i druge javne aukcije.

Direktna prodaja će se održati dana 15.05.2014. godine s početkom u 12 h u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Ljubuški na adresi Stjepana Radića bb.

Sve zainteresirane osobe mogu pogledati imovinu i dokaze o vlasništvu na navedenom lokalitetu u utorak 13.05.2014. godine u vremenu od 12 do 14 sati, a sve informacije mogu se dobiti u Odsjeku za prinudnu naplatu Kantonalnog poreznog ureda Ljubuški u toku radnog vremena.

Direktna prodaja izvršiti će se na sljedeći način:

1.     Ponuđači na direktnoj prodaji dužni su dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „ NE OTVARATI - PONUDA“, najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje na adresu Kantonalni porezni ured Ljubuški Stjepana Radića bb ili na protokol.

1.     Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresiran i cijene koju nudi za tu imovinu.Ponuđač ili njegov pismeno ovlašteni zastupnik dužan je biti prisutan na otvaranju ponuda dana 15.05.2014. godine u 12 sati. Ukoliko ponuđač s najvišom ponuđenom cijenom nije prisutan imovina se prodaje drugom ponuđaču koji ponudi najpovoljniju cijenu.

1.     U slučaju da više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu Odbor održava aukciju između najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđača koji ponudi najbolju cijenu s tim da ne prihvata ponudu nižu od ponude u zatvorenoj koverti.

1.     Najniža cijena na direktnoj prodaji nije ograničena i ne podliježe obavezi polaganja depozita, pa se roba može prodati bez obzira na postignutu cijenu,ali Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim

Opće odredbe :

1.     Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet osobnom iskaznicom ili putovnicom i dokumentirati pravo na zastupanje.

2.     Direktna prodaja će biti odgođena za onog poreznog obveznika za kojeg dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje robe.

3.     Za direktnu prodaju mogu se prijaviti sve punoljetne fizičke i pravne osobe. Osobe zaposlene u bilo kojoj organizacijskoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stupnja krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na direktnoj prodaji.

4.     Ukoliko navedena imovina podliježe obavezi plaćanja poreza na dodatnu vrijednost (PDV) isti pada na teret kupca.

5.     Prodaja imovine se vrši po principu viđeno - kupljeno, te se naknadne reklamacije neće uvažavati. Imovina se predaje kupcu kada isti donese dokaz o plaćanju obveza proizašlih iz kupovine, a nakon čega je ODMAH, preuzima.

6.     Svi troškovi prouzrokovani naknadnim radnjama radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca.

KONTAKT TELEFON: 039 /832- 625

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: