Prodaja poslovnih zgrada i zemljišta u Sanskom Mostu

Izvor: Oslobođenje, 24.04.2014.

„FAMOS - Fabrika spojnica" d.o.o. SANSKI MOST, u stečaju

 

Na osnovu člana 99. stav 2. i člana 101. Zakona o stečajnom postupku (»Službene novine Federacije BiH«, broj 29/03, 32/04, 68/05 i 42/06), Odluke Odbora povjerilaca i usmenog zaključka stečajnog sudije, stečajni upravnik «FAMOS - Fabrika spojnica» SANSKI MOST U STEČAJU, objavljuje:

 

OGLAS

O PRVOJ PRODAJI IMOVINE LOT 1. STEČAJNOG DUŽNIKA

 

Prodaja imovine će se vršiti putem kombinovanog metoda - pisane ponude i usmenog javnog nadmetanja, a ista će se održati 30.5.2014. godine (PETAK) sa početkom u 12 sati u Sanskom Mostu, Industrijska zona bb.

 

I. NEPOKRETNA IMOVINA

 

   BROJ LOT-a

       OPIS NEKRETNINE KOJE ČINE NAVEDENI LOT

       CIJENA U KM

      LOT 1

* NEKRETNINA OZNAČENA KAO FABRIKA SPOJNICA PARCELA RR 315/1

UKUPNE POVRŠINE 36.556 m2 upisana u z.k. uložak 779, k.o. Sanski Most IV,

sa trajnim pravom korišćenja i raspolaganja u korist „FAMOS-FABRIKA

- Poslovna zgrada u privredi površine 5.544,00 m2

- Poslovna zgrada u privredi površine 178,00 m2

- Poslovna zgrada u privredi površine 270,00 m2

- Poslovna zgrada u privredi površine 91,00 m2

- Poslovna zgrada u privredi površine 94,00 m2 i

- Zemljište uz poslovne zgrade površine 30.379,00 m2

Zemljište se nalazi u gradu Sanski Most, na adresi Industrijska zona bb, i na istoj egzistiraju devastirane građevine: proizvodna hala, anex proizvodne hale, portirnica sa prijemnim prostorom, garaže sa radionom, toplinska, plinska stanica, priručno spremište, interne saobraćajnice, platoi sa parkingom. Nekretnina je locirana u okruženju poslovno-proizvodnih objekata u industrijskoj zoni, sa direktnim pristupom na javnu saobraćajnicu (regionalna cesta R-405 Sanski Most - Bosanska Krupa).

              1.365.729,00


II. NAČIN PRODAJE IMOVINE

- Imovina se prodaje u zatečenom stanju.

- Imovina će se prodavati kombinovanom metodom - pisanim ponudama, a početna cijena u pisanoj ponudi ne može biti manja od ponuđene cijene u oglasu, i usmenim nadmetanjem, a početna cijena za usmeno javno nadmetanje će se odrediti kao najviša ponuđena cijena u pisanoj ponudi. Svi ponuđači imaju pravo da učestvuju u usmenom javnom nadmetanju.

- Sva pravna ili fizička lfča koja dostave pisane ponude i uplate depozit imaju pravo učešća na usmenom nadmetanju.

- U dostavljenoj ponudi, pored naznačenog predmeta ponude, mora obavezno stajati uplatnica o uplati traženog predujma.

- Ponude trebaju biti zatvorene, u neprovidnoj koverti, ovjerene pečatom ili potpisom ponuđača sa naznakom "PONUDA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ PRODAJI ZA LOT:_".

- Pristigle ponude se otvaraju na dan prodaje od strane komisije koja će biti imenovana na dan prodaje.

- Ponude se dostavljaju na adresu stečajnog upravnika »FAMOS - FABRIKA SPOJNICA« d.o.o. U STEČAJU, Ul. Ćoralići 462, 77226 ĆORALIĆI (Asim Bećiragić).

- Minimalni iznos pojedinačno ponuđenog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 30.000,00 KM, a maksimalni iznos pojedinačnog iznosa (podizanje cijene) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 100.000,00 KM.

- Imovina se može pogledati svakog radnog dana u vremenu od 11 do 14 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 066/343-326 ili 061/105-197.

 

III. USLOVI PRODAJE I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE ZA IMOVINU

- Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju nepokretne imovine imaju sva pravna i fizička lica koja do 29.5.2014. godine dostave zatvorene pisane ponude, čija cijena nije niža od utvrđene početne vrijednosti na oglasu i uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM.

Uplatu naznačenog depozita treba izvršiti na račun stečajnog upravnika broj: 1374906002309880 otvoren kod MOJA BANKA DD Filijala Cazin, sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju.

Kupac nepokretne imovine dužan je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana proglašenja kupca. Nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti, kupac nekretnine uvešće se u posjed temeljem rješenja suda o dosudi nepokretne imovine i protoka roka za žalbu.

- Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja, a prodaja će se smatrati neuspjelom, a imovina iz Lota će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećepla-siranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru.

- Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje.

- Prodaja se vrši po načelu "VIĐENO KUPLJENO" i naknadne reklamacije se neće uvažavati, te svaki kupac ima pravo da prije izlaska na javni poziv izvrši uvid u javne knjige koje se vode za navedene nekretnine o svom trošku kod nadležnih sudova.

- Kupac nepokretne imovine snosi sve troškove vezane za uspostavljanje vlasništva na nekretnini (porezi, takse i ostalo).

- Sve informacije u vezi s prodajom mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: 066/343-326 ili 061/105-197i na web stranici, facebook stranici i na PIK - u profilu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: