Prodaja poslovno proizvodnog i skladišnog prostora k.o. Ljusina, Bosanska Otoka

Datum objave: 02.04.2021. 08:54 / Izvor: Dnevni list, 02.04.2021.

 

LASER doo u Bihać- u stečaju

Žrtava srebreničkog genocida bb Poštanski pretonac 38 77000 Bihać

e-mail: ssmlatic@gmail.com

Broj: 04-OG/2021.

Bihać: 30.03.2021.

 

Na osnovu člana 25. Zakona o stečajnom postupku (»Službene novine Federacije BiH«, broj 29/03,32/04,68/05,42/06 i 52/18), i Odluke odbora povjerilaca broj 22 od 29.03.2021. godine donesene na 7. sjednici Odbora povjerilaca, stečajni upravnik «Laser» d.o.o. Bihać- u stečaju, objavljuje:

 

OGLAS

trećoj prodaji nepokretne imovine stečajnog dužnika „Laser" doo Bihać u stečaju

 

PREDMETI PRODAJE:

1. Nepokretna imovina: Poslovno-proizvodni i skladišni prostor LOT1

OPIS PREDMETA PRODAJE SVRSTANOG U LOT BROJ 1

1. Poslovno-proizvodno i skladišni prostor, Ljusina, Bosanska Otoka, KO Ljusina, kč 1315/3; zk uložak 514, po novom i starom katastarskom premjeru, harmonizirano. Objekt 688 m2 (osnova objekta), ekonomsko dvorište 823 m2.

-  Površina objekta-prizemlje 31x12,45+38,16x6,75; sprat 31x12,45+38,16x6,75

-  UKUPNO BRUTO POVRŠINA OBJEKTA: 1.287,00 m2. POČETNA PRODAJNA CIJENA:275.000,00 KM

PRODAJE SE VRŠI KOMBINOVANOM METODOM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I USMENIM JAVNIM NADMETANJEM. PONUĐENA CIJENA NE MOŽE BITI NIŽA OD NAVEDENE. PONUDE SA NIŽOM PONUĐENOM CIJENOM BIĆE ODBAČENE KAO NEPRIHVATLJIVE.

-  pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička i pravna lica koja dostave pismene ponude putem pošte ili lično na adresu „Laser" doo Bihać u stečaju, poštanski pretinac 39,77000 Bihać, ili lično na adresu „Poslovna zona Kombiteks" H.Hume bb, Bihać, poslovne prostorije Kombiteksa, u zapečaćenoj koverti sa pečatom i potpisom ponuđača i to najkasnije do 29.04.2021. godine, do 15,00 sati (navedeno podrazumijeva da iste budu fizički dostavljene na naznačenu adresu);

-  uz pismenu ponudu na kojoj je naveden naziv ponuđača, LOT 1 za koji se ponuđač prijavljuje i na kojoj je navedena cijena koja ne može da bude niža od cijene navedene u ovom oglasu, zainteresirani kupci/ponuđači dužni su priložiti uplatnicu (dokaz) o uplaćenom depozitu od 10.000,00 KM za LOT 1;

-  uplatu traženog depozita za predmetni lot treba izvršiti na transakcijski račun „Laser" doo - u stečaju Bihać broj: 3385002286023169, otvoren kod UniCredit Bank d.d.;

-  otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje održat će se u prostorijama DD „Kombiteks" Bihać-u stečaju, ul. Hamze Hume bb, dana 30.04.2021. godine, s početkom u 10 sati;

-  učesnici u ovoj prodaji (lično ili putem punomoćnika uz ovjerenu punomoć) koji uredno dostave ponude na način kako je definirano u oglasu dužni su, na dan prodaje, prijaviti se u periodu od 9,30 do 10,00 sati komisiji za prodaju, te priložiti istoj odgovarajući identifikacijski dokument, sa kojim stječu pravo učešća na javnoj prodaji te potpisati izjavu o prihvatanju uvjeta prodaje navedenih u ovom oglasu;

-  povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za LOT 1 (za nepokretnu imovinu), će biti najmanje 5.000,00 KM, a najviše 10.000,00 KM;

- ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, odnosno koji odustanu od učešća na licitaciji, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja, umanjen za iznos od 50,00 KM što predstavlja troškove oglasa, bankarske troškove i si.;

-  sve troškove preuzimanja kupljene nepokretne imovine, poreze i ostale troškove snosi kupac;

-  kupac će biti uveden u posjed predmetne nekretnine nakon što Rješenje o dosuđenju Općinskog suda Bihać postane pravosnažno;

-  najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene nekretnine u roku od 30 dana;

-  ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu cijenu izlicitirane imovine u naznačenom roku smatra se daje odustao, uplaćeni depozit će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM , što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava drugi po redu najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku uplaćeni depozit će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava treći po redu najbolji ponuđač. Ako ni treći po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku uplaćeni depozit će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a stečajni upravnik će prodaju proglasiti neuspjelom.

-  imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije uz prethodnu najavu na broj 062 048 551 (Sead Toromanović, dipl.ecc) i e-mail ssmlatic@gmail.com.

 

Bihać, 30.03.2021.

Stečajni upravnik drsci ŠefikSmlatić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: