Prodaja poslovnog objekta sa ekonomskim dvorištem - Stara direkcija Rudnika

Izvor: Dnevni list, 10.04.2014.

Na osnovu člana 110, lll i 112. Zakona o stečajnom postupku i odluke Skupštine povjerilaca od 02.10.2013. godine, stečajni upravnik «RUDNIKA MRKOG UGLJA» iz Mostara, ulica Dubrovačka bb,

OBJAVLJUJE

prodaju imovine stečajnog dužnika prikupijanjem pismenih ponuda

I.) Prodaje se dio imovine stečajnog dužnika i to:

Poslovni objekat sa ekonomskim dvorištem «STARA DIREKCIJA RUDNIKA» 

Navedeni objekt je vlasništvo stečajnog dužnika 1/1, izgrađen na k.č. 2736/1, upisanoj u zemljišnoknjižni uložak broj: 1069, katastarska općina Mostar, ukupne površine - poslovni objekat i ekonomsko dvorište -1.809 m2.

II.) Nekretnina je procijenjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka u iznosu od 712.500,00 KM

III.) Prodaja se vrši po slijedećim uslovima:

Ponudu za kupovinu mogu dostaviti sve fizičke i pravne osobe,

Ponuda za kupovinu dostavlja se na adresu stečajni upravnik Hamid Tipura Podgorani bb 88208 Potoci u roku od 25 /dvadesetpet) dana od objave, u zatvaranoj koverti s napomenom «NE OTVARAJ - PONUDA»

Ponudač je dužan na ime osiguranja uplatiti iznos od 10.000,00 KM na račun stečajnog dužnika broj: 3381302232119872 otvoren kod UniCredit banke u Mostaru, s tim da se potvrda o uplati obavezno dostavlja uz ponudu

Ponudaču čija ponuda bude prihvaćena iznos osiguranja će se uračunati u kupovnu cijenu, a ostalim ponudačima bit će vraćena u roku od tri (tri) dana od izbora ponudača.

Ponuda mora sadržavati tačan naziv i adresu ponudača, iznos ponudene cijene izražene u KM i uslove plaćanja,

Ponude prispjele nakon isteka roka i ponude bez dokaza o uplaćenom osiguranju neće se razmatrati, Stečajni upravnik zadržava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude koje su neregularne i neprihvatljive u smislu ponudenog iznosa,

Javno otvaranje pristiglih ponuda održaće se u prostorijama stečajnog dužnika na adresi «MJESNA ZAJEDNICA RUDNIK», ulica Rudarska 101, Mostar dana petak 25.04.2014. u 12,00 sati.

Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu na račun prodavca u roku od 30 /trideset/ dana od dana proglašenja. Ukoliko kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku, gubi pravo na povrat osiguranja, a kupcem se proglašava naredni najpovoljniji ponudač koji je zadovoljio uslove prodaje. Sve poreze i troškove koje terete kupoprodaju plaća kupac.

Prodaja imovne će se izvršiti ako se pojavi samo jedan ponudač po uslovom da ispunjava uslove prodaje, Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti na telefon 062 994 - 869.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: