Prodaja poslovnog prostora u Mostaru

Izvor: Oslobođenje, 25.04.2014.

LOK OSIGURANJE d.d. SARAJEVO

DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE U LIKVIDACIJI

 

Broj: 02/161 - 04/14

Sarajevo, 17. 4. 2014. godine

 

Na osnovu člana 9. Zakona o likvidacionom postupku (Službene novine Federacije BiH, broj 29/03), članova 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine Federacije BiH, broj 29/03, 32/04,42/06), procjene stalnog sudskog vještaka građevinske struke Zulum Kasima iz Sarajeva, po Rješenju Općinskog suda u Sarajevu, broj 65 0 L 318530 13 L, od 30. 1. 2014. godine, kao i odluke Skupštine povjerilaca od 20. 3. 2014. godine, likvidacioni upravnik "LOK Osiguranje d.d. Sarajevo u likvidaciji" objavljuje

 

OGLAS

O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

1) Predmet oglasa je prodaja imovine (nekretnine) likvidacionog dužnika

a) Poslovni prostor lociran na k.č.41/76, površine 40,40 m2, upisan u zk. ul. br. 1475 k.o. Mostar, ul. Mostarskog bataljona bb, Mostar.

b) Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 130.952,00 KM.

c) Ispod početne prodajne cijene od 130.952,00 KM nekretnina se ne može prodati.

d) Cijena je utvrđena na osnovu procjene ovlaštenog sudskog vještaka.

e) Prodaja nekretnine će se izvršiti metodom usmenog javnog nadmetanja.

 

2) Pravo učešća na javnom nadmetanju

a) Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja na ime osiguranja uplate depozit 10 % od početne prodajne cijene (13.095,20 KM) na transakcijski račun broj: 1011010158428487, otvoren kod Privredne banke d.d. Sarajevo, sa naznakom uplata osiguranja za učešće na oglasu, zaključno sa 25. 5, 2014. godine.

b) Učesnicima koji ne budu proglašeni kupcima depozit će biti vraćen u roku od 7 (slovima: sedam) dana od dana prodaje nekretnine.

 

3) Uslovi, termin i način prodaje

a) Iznos uplaćenog osiguranja se priznaje kao avans i odbija se od postignute cijene nekretnine.

b) Prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom za učešće na oglasu, dokazom o uplati osiguranja/depozita, te punim nazivom i adresom podnosioca prijave, dostaviti na adresu: LOK Osiguranje d.d. Sarajevo - u likvidaciji, ul. Kemal-begova 6, 71 000 Sarajevo, najkasnije 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave ovog oglasa.

c) Nadmetanje će se održati ako na istom učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove ovog oglasa.

d) Vrijeme prodaje je 30. 5. 2014. godine uli časova u sjedištu likvidacionog dužnika.

 

4) Proglašenje kupca

a) Za kupca će se proglasiti ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom, a ukoliko isti odustane od kupovine, gubi pravo na povrat uplaćenog depozita.

b) Najpovoljniji ponuđač je dužan da sklopi kupoprodajni ugovor i uplati cjelokupan iznos kupljene imovine u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana prodaje, a samo potpisivanje ugovora se smatra uvođenjem u posjed.

c) Ako najpovoljniji ponuđač'ne sklopi kupoprodajni ugovor, smatra se da je isti i odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat osiguranja/depozita, a likvidacioni upravnik proglašava kucem sljedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

 

5) Ostali uvjeti prodaje

a) Nekretnina se kupuje u viđenom stanju bez mogućih naknadnih reklamacija po principu "viđeno - kupljeno", te isključuje naknadne reklamacije.

b) Sve poreze, sudske i druge troškove oko uknjižbe, kao i troškove notara, snosi kupac.

c) Zainteresirana lica, kao potencijalni kupci, mogu izvršiti razgledanje imovine koja je predmet prodaje ovog oglasa, svaki dan, uz prethodnu najavu na kontakt-telefon 033/219-953.

 

Likvidacioni upravnik

dipl. ecc. Avdo Čaušević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: