Prodaja poslovnog prostora u Sarajevu i teretnih vozila Toyota

Izvor: Oslobođenje, 03.06.2014.

„STROM - EXPORT" d.o.o. SARAJEVO U STEČAJU

 

Ul. Samira Ćatovića Kobre br. 17, Ilidža, 71000 Sarajevo

 

Na osnovu članova 101,102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine FBiH", br. 29/03,32/04 i 42/06), rješenja Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 St 304244 12 St od 26.2.2013. godine, stečajni upra-I vnik uz saglasnost Odbora povjerilaca objavljuje

 

JAVNI OGLAS

radi prodaje pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika metodom pribavljanja i

javnog razmatranja pisanih ponuda

 

I PREDMET PRODAJE JE:

 

1.1. NEKRETNINA

Poslovni prostor u ulici Samira Ćatovića Kobre br. 17, prizemlje, objekat C1-3, općina Ilidža, Sarajevo, ukupne površine 58,45 m2.

Vlasnik poslovnog prostora, prema kupoprodajnom ugovoru od 5.1.2004. godine je "STROM - EXPORT" d.o.o. Sarajevo.

Prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka vrijednost nekretnine iznosi KM 136.923,00 (slovima: stotinu-tridesetšesthiljadadevetstodvadesettri KM)

 

1.2. POKRETNINE – VOZILA

RB

OPIS

Vrijednost (KM)

1.

Teretno vozilo TOYOTA

Model/tip vozila HIACE 2,5D-4D

Boja vozila: siva

Br. šasije: JT121JK2800018161

Br. motora: 2KD1734640

Oblik karoserije: zatvoreno

Broj sjedišta 3

God proiz. 2008.

Snaga moto. 86 KW DIZEL zapremina 2.494 cm3

Reg. oznaka: J24-E-702

9.000,00

2.

Teretno vozilo TOYOTA

Vlasnik vozila Strom export

Model/tip vozila HIACE 2.5D-4D

Boja vozila: siva metalik

Br. šasije: JT121JK2200041188

Br. motora: 2KD1691864

Oblik karoserije: zatvoreno

Broj sjedišta: 3

God.proizvodnje: 2009.

Snaga moto. 86 KW DIZEL zapremina 2.494 cm3

Reg. oznaka: 723-K-544

12.000,00

 

Ponuđači su dužni dostaviti dokaz o uplati depozita pojedinačno za nekretninu u iznosu od 10.000,00 KM. Nekretnine se prodaju sistemom prikupljanja zatvorenih ponuda, u zapečaćenim kovertama, koje će se javno otvoriti pred komisijom za prodaju, te će se istovremeno utvrditi najpovoljniji ponuđač i proglasiti kao izabrani kupac.

 

Ponuđači su dužni dostaviti dokaz o uplati depozita pojedinačno za vozila u iznosu od 3.000,00 KM. Vozila se prodaju sistemom prikupljanja zatvorenih ponuda, u zapečaćenim kovertama, koje će se javno otvoriti pred komisijom za prodaju, te će se istovremeno utvrditi najpovoljniji ponuđač i proglasiti kao izabrani kupac.

 

Pravo na kupovinu imaju sva pravna i fizička lica.

 

Uz ponude, svi ponuđači dužni su dostaviti dokaz o uplati propisanog depozita koji se uplaćuje na račun pro-davca "Strom - export" d.o.o. U STEČAJU Sarajevo, kod MOJA BANKA d.d, Sarajevo broj: 1375106004554450, zaključno sa 17.6.2014. godine.

 

Ponuđači su obavezni dostaviti ponude najkasnije do 17.6.2014. godine, te u skladu sa zakonom preuzimaju na sebe sve obaveze oko prenosa prava vlasništva na imovini koja je predmet prodaje stečajnog dužnika. Te dostave izjavu da nekretnine/vozila kupuju u viđenom stanju - pregledane, te da nemaju primjedbi na utvrđeno stanje.

 

IV PROCEDURA PRODAJE

Prodaja će se izvršiti prikupljanjem ponuda u zatvorenim kovertama koje su propisno zapečaćene, a koje sadrže isprave navedene u prethodnom poglavlju. Koverte sa ponudama poslati na adresu Alekse Šantića br. 6, 71000 Sarajevo, sa naznakom za javnu prodaju.

 

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu Oslobođenje, zaključno sa 17.6.2014. godine. .

 

Početna cijena nekretnine iznosi KM 68.461,50, a motornih vozila pod rednim brojem 1. iznosi KM 6.000,00, a motornog vozila pod rednim brojem 2. KM 4.500,00. Početna cijena je određena u skladu sa prvom prodajom prema Zakonu o izvršnom postupku FBiH.

 

Najuspješniji ponuđač koji bude proglašen pobjednikom, dužan je zaključiti ugovor u roku od 8 dana od dana zaključenja javnog otvaranja ponuda, te uplatiti preostali dio kupoprodajne cijene, u protivnom, gubi pravo na položeni depozit.

 

Svim ostalim ponuđačima će se izvršiti povrat sredstava slijedećeg narednog radnog dana nakon otvaranja ponuda. Ukoliko najuspješniji ponuđač ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 8 dana, smatrat će se da je isti odustao od zaključenja ugovora, te će se na zaključenje ugovora pozvati slijedeći rangirani ponuđač, uz uslov da ponuđena kupoprodajna cijena nije manja nego početna cijena iz ovog javnog poziva.

 

U slučaju odustanka i drugog ponuđača, pod istim uslovima mogu se pozvati i slijedeći rangirani ponuđači, predaje u posjed i slobodno raspolaganje će se izvršiti odmah po zaključenju kupoprodajnog ugovora sa naj-v oljnijim ponuđačem.

 

Sve troškove zaključenja ugovora, prenosa prava vlasništva, usluga notara, poreza na promet nepokretnosti prav i, te izdavanja isprava povodom prenosa, snosit će u cijelosti kupac.

 

NAPOMENA: Nekretnine i vozila se mogu pregledati svakim radnim danom u od 7 do 15 sati.

Kontakt-osoba: Tarik Karić, stečajni upravnik, telefon: 062/983-930.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: