Prodaja poslovnog prostora u Zvorniku

Datum objave: 21.04.2021. 09:38 / Izvor: Nezavisne novine, 21.04.2021.

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ

REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANjA LUKA

UPRAVA PREDUZEĆA

 

Broj: 1.-182-1/21

Datum: 20.04.2021. godine

 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Preduzeća br. 1.-182/21 i člana 50. stav (1) tačka n) Statuta Preduzeća za poštanski saobra-ćajRepublikeSrpskea.d.BanjaLuka,UpravaPreduzeća objavljuje:

 

OGLAS

o prodaji nepokretnosti putemusmenog

javnog nadmetanja-licitacije

 

Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjoj Luci u Ulici Kralja Petra 1 Karađorđevića br. 93, kao nosilac prava svojine oglašava prodaju sljedeće nepokretnosti:

 

I PODACI O NEPOKRETNOSTI I PRODAJNA CIJENA

1. Poslovni prostor u Zvorniku, prizemlje, u ulici Braće Jugovića 12 b, izgrađen na k.č. 715/6, broj poduloška: 69, upisan u List nepokretnosti broj: 1706/15 KO Zvornik Grad, ukupne korisne površine poslovnog prostora od 91,00 m2, sa pravom svojine Preduzeća za poštanski saobraćaj a.d. Banja Luka, sa dijelom 1/1.

Početna prodajna cijena poslovnog prostora je 55.000,00 KM.

 

II NAČIN PRODAJE

Prodaja nepokretnosti će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem /licitacijom.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.

Postupak prodaje nepokretnosti sprovešće se pred Komisijom za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti.

 

III PODNOŠENjE PRIJAVE I USLOVI PONUDE

Pravo da učestvuju na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do početka licitacije uplate kauciju u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene nepokretnosti, s tim da taj iznos ne može biti veći od 50.000,00 KM.

Uz Prijavu za učešće na licitaciji potrebno je dostaviti:

- za fizička lica: fotokopija lične karte,

- za pravna lica: fotokopija Rješenja o upisu u sudski i drugi registar i JIB i punomoć za zastupanje i

- dokaz o uplaćenoj kauciji.

Kaucija se uplaćuje na račun Preduzeća broj: 5621008000000561 kod NLB Banke Banja Luka.

Na uplatnicama kod svrha doznake naznačiti: „uplata kaucije za učešće na licitaciji za nepokretnost______".

Na licitaciji ne mogu učestvovati lica koja nisu položila utvrđenu kauciju.

Prijave za učešće na licitaciji za kupovinu pojedinačno određene nepokretnosti se mogu dostavljati neposredno Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja/licitacije na dan održavanja licitacije ili putem Pošte na adresu na kojoj će se održati licitacija za prodaju nepokretnosti, naznačenu pod tačkom IV ovog Oglasa, do časa početka licitacije.

 

Sa učesnikom licitacije koji ponudi najveću cijenu zaključiće se kupoprodajni ugovor, u roku od 15 dana od dana održane licitacije, a u iznos kupoprodajne cijene će se uračunati uplaćena kaucija. Kupoprodajna cijena se može platiti odjednom, prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji ili po dogovoru sa Preduzećem, a predaja nepokretnosti u posjed kupca i prenos na kupca iste će se izvršiti u roku od 15 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji, kao i troškove upisa u javne evidencije nepokretnosti snosi kupac. Ukoliko najbolji ponuđač usmeno ili pismeno odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji u ostavljenom roku od 15 dana, gubi pravo na povrat kaucije, a ugovor se zaključuje sa sljedećim učesnikom licitacije koji je ponudio najveću cijenu, u roku od 3 (tri) dana. Ukoliko ni drugi ponuđač ne pristupi zaključenju ugovora u predviđenom roku od 3 dana, zaključenje utovora može se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuđaču. Pošte Srpske zadržavaju pravo da odustanu od prodaje nepokretnosti u izuzetno opravdanim slučajevima koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme objave oglasa.

 

IV DAN, ČAS I MJESTO ODRŽAVANjA LICITACIJE

Javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti - licitacija, će se održati dana 27.04.2021. godine (utorak), u prostorijama Di-rekcije Preduzeća, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića 93, s početkom u 12 časova.

Kontakt osoba: Dragana Petrušić, 051/ 246-096.

 

Učesnicima javnog nadmetanja-licitacije sa kojima se ne zaključi ugovor o kupoprodaji, uplaćena kaucija se vraća u roku od 3 dana od dana održanog javnog nadmetanja.

 

V DODATNE INFORMACIJE

Svim učesnicima licitacije biće prethodno omogućen uvid u podatke iz javnih registara o nepokretnostima, obilazak nepokretnosti, te uvid u stanje istih na terenu.

 

DIREKTOR

Miladin Radović, dipl. inž.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: