Prodaja proizvodne hale, magacina, radiona, kotlovnice, restorana sa kuhinjom i administativnog prostora, stambene zgrade, garaže u Banovićima...

Izvor: Dnevni Avaz, 04.06.2014.

"FABRIKA GRAĐEVINSKE OPREME" doo u stečaju Banovići

Oskova 11, Banovići

032-0-St-102780-l 1 St

 

Na osnovu izvršenih procjena stalnih sudskih vještaka i zaključka Odbora povjerilaca od 22.05.2014. godine, stečajni upravnik oglašava

 

PRODAJU

imovine stečajnog dužnika "FABRIKA GRAĐEVINSKE OPREME" doo u stečaju Banovići javnim

usmenim nadmetanjem

 

A) PREDMET PRODAJE - Petnaesti put

1. NEPOKRETNA IMOVINA =1.017.459.00 KM

1.1. Proizvodna hala sa anexom i farbaonom u površini od 4.075 m2. 1.2 Hala strojarnice, površ. 1.210 m3. 1.3. Glavna radiona (PROTOTIP) sa administrativnim anexom, površ.668 m2. 1.4. Mašinska obrada - elektroradiona - magacin, površine 270 m2. 1.5. Radiona za mašinsko održavanje, površ. 120 m2. 1.6. Skladište tehničkih plinova, površ. 75 m2. 1.7. Pomoćna portirnica, površine 5 m2. 1.8. Radiona anker spona, površ. 196 m2. 1.9 Stambeni objekat, površ.47 m2. 1.10 Portirnica, površ.21 m2. l.11 pomoćni magacin vijčane robe, površ.9 m2. 1.12 Kotlovnica, površ.84 m2. 1.13 Magacin goriva, površ.20 m2. 1.14 Magacin maziva, površ 34 m2. 1.15 Skladište plinova, površ.85 m2. 1.16 Nova poslovna hala, površ. 1690 m2. 1.17 Restoran sa kuhinjom i administrativni prostor, povr.566 m2. 1.18. Magacin restorana, povr. 42 m2. 1.19 Skladište, povr. 43 m2. 1.20 Zgrada arhive površ. 94,50 m2. 1.21 Stambena zgrada, površ. 240 m2. 1.22 Garaža i skladište ogreva, površ. 86 m2.1.23 Dvorište (k.č. br. 48/7;67;66 i 65 upisane u IL ul. Br. 575) površina 30.071 m2

 

Uz objekat pod 116 Nova poslovna hala kao cjelina prodaje se i mosni kran nosivosti 10 tona po cjeni od 2.800,00 KM bez PDV-a

Zgrade pod red br 1 17, 1 18i 1,19 se mogu kupiti odvojeno po cije.ii od =39.060,00 KM jer je odvojena cijelina

 

B) DETALJI PRODAJE

DATUM PRODAJE: 19.06.2014. godine, četvrtak VRIJEME PRODAJE: 12.00h

MJESTO PRODAJE : FABRIKA GRAĐEVINSKE OPREME doo u stečaju. Oskova 11, Banovići

 

C) USLOVI PRODAJE

 

a.) Imovina pod A na petnaestoj javnoj prodaji se prodaje u skladu sa utvrđenim cijenama i po procjeni sudskog vještaka umanjena za 85%. Ponuđena cijena pod A ne može biti manja od utvrđene cijene (koja je iskazana bez obračunatog PDV-a).

b.) Prodaja će se vršiti putem javnog usmenog nadmetanja. Visina koraka podizanja cijena odredit će se prije početka licitiranja, a u odnosu na visinu cijene licitirane stvari.

c.) Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja polože depozit u visini od 10.000.00 KM. Depozit treba uplatiti najkasnije do 17.06.2014. godine, (utorak) do 12. sati. na račun «FABRIKA GRAĐEVINSKE OPREME» doo u stečaju Banovići. broj: 132-100-20119520-86 kod NLB banke. Povjerioci koji imaju upisana prava na nekretninama nisu dužni uplatiti depoz.it za učešće na licitaciji ako potraživanja istih prelaze vrijednost iznosa depozita. Depozit se uračunava u postignuta prodajnu cijenu. Ponuđač čija ponuda bude najviša, biće od strane Komisije za prodaju proglašen najpovoljnijim kupcem.

d.) Najpovoljniji ponuđač dužan je izvršiti plaćanje postignute kupoprodajne cijene u gotovom novcu na navedeni transakcijski račun i to u roku od 15 dana od dana održavanja prodaje. Kupac za nekretnine je dužan zajedno sa postignutom kupoprodajgom cijenom uplatiti i 5% poreza na promet nepokretnosti.

e.) Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati postignuta prodajnu cijenu u navedenom roku. smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat depozita, a nakon toga drugi, odnosno treći ponuđač po visini ponude stiće pravo kupovine U roku plaćanja, tj 15 dana. prvoj trojici ponuđača se zadražava depozit do krjanje kupnje Ukoliko sc dogodi da niti jedan od ponuđača koji je uplatio depozit za predmet prodaje ne licitira, tj ne ponudi cjenu koja ne može biti manja od početne cijene tada sv i ponuđači koji su uplatili depozit za predmet prodaje gube pravo na povrat depozita. Nakon uplate cjelokupne postignute kupoprodajne cijene, kupac može preuzeti predmet prodaje. Ostalim ponuđačima ispod treće rangiranog, depozit se vraća u roku dva dana dok drugom i treće rangiranom kupcu depozit se zadržava do okončanja prodaje.

f.) Prodaja se vrši prema postojećem stanju i po sistemu „viđeno - kupljeno", te su isključeni svi eventualni naknadni prigovori i reklamacije, posebno vezano za kvadraturu zemljišta i hala. Eventualni kupci su obav ezni na vrijeme izvršiti uvid u funkcionalnost predmeta prodaje, dokumentaciju o imovinskom stanju i pravnom statusu predmeta prodaje. Naknadne reklamacije za pravni ili fizički status u kojima se nalaze navedene nekretnine ili prava FGO doo u stečaju Banovići nad tom nekretninom neće se uvažavati jer je obaveza zainteresov anih lica da prije javnog nadmetanja u potpunosti istraže sve okolnosti vezane fizički i prav ni statuskako nekretnina tako i prava FGO doo u stečaju nad tom nekretninom.

g.)Sve poreze, troškov e i druge obaveze oko prodaje imovine snose kupci.

h.) Imovina kao i dokumentacija imovine koja je predmet prodaje može se pogledati svaki radni dan od 9 do 12 časova od dana objavljivanja oglasa o prodaji, u krugu «FABRIKA GRAĐEVINSKE OPREME» doo u stečaju Banovići. Oskova II. Banovići te se pozivaju potencijalni kupci da obavezno izvrše uvid u dokumentaciju i slanje predmeta prodaje.

 

11. Sve ostale dodatne informacije mogu sc dobiti na telefone 061/966222.061/100071 i 061/294433.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: