Prodaja proizvodno pokretne trake, stroja za šivanje, zračne pegle, širf mašine, kompresora, dvosobnih stanova, poslovnog prostora, jednosobnog stana Resnik bb, Kreševo, teretnih motornih vozila Volkswagen Cady- Maxy, MAN L 24, agregata D30 bešumni 30 KW, zemljišta, hotela Vrbas...

Datum objave: 30.06.2022. 15:18 / Izvor: Akta.ba, 30.06.2022.

HERCEGOVINE FEDERALNO

MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA POREZNA

UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KANTONALNI POREZNI URED NOVI TRAVNIK

 

Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i člana 62. do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije BiH", broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21), Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Novi Travnik, oglašava

 

I. DIREKTNA PRODAJA

imovine u postupku izmirenja dužnih obaveza poreznih obveznika-dužnika

 

1. „NEVEKS" d.o.o. Travnik, jedinstveni identifikacioni broj: 4236599130002,

sljedeća imovina:

R. br.

Opis imovine

Količina

Procjenjena vrijednost

Lokacija

1.

Proizvodna pokretna traka

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

2.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

3.

Stroj za šivanje-stubovka-1 igla

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

4.

Stroj za šivanje-ravna- šteperica

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

5.

Stroj za šivanje-stubovka-1 igla

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

6.

Stroj za šivanje-stubovka-1 igla

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

7.

Stroj za šivanje-stubovka-1 igla

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

8.

Stroj za šivanje-ravna- šteperica

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

9.

Stroj za šivanje-stubovka-1 igla

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

10.

Stroj za šivanje-ravna- šteperica

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

11.

Stroj za šivanje-stubovka-1 igla

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

12.

Stroj za šivanje-ravna- šteperica

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

13.

Stroj za šivanje-ravna-1 igla

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

14.

Stroj za šivanje-stubovka-1 igla

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

15.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

 

 

16.

Stroj za šivanje-stubovka-1 igla

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

17.

Stroj za šivanje-stubovka

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

18.

Rajbovača

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

19.

Zračna pegla

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

20.

Stroj za tanjenje rubova kože-širf mašina

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

21.

Stroj za tanjenje rubova kože-širf mašina

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

22.

Stroj za ringlice-ringličarka

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

23.

Kompresor

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

24.

Stroj za šivanje-stubovka

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

25.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

26.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

27.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

28.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

29.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

30.

Stroj za šivanje-stubovka-1 igla

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

31.

Stroj za šivanje-stubovka-1 igla

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

32.

Širf mašina

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

33.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

34.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

35.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

36.

Presa za lijepljenje pojačanja

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

37.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

38.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

39.

Proizvodna traka

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

 

 

40.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

41.

Stroj za šivanje-stubovka-2 igle

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

42.

Stroj za krojenje-štanc mašina

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

43.

Stroj za formiranje prednjice

1

 

Travnik,Lagerska bb, Turbe

 

 

2.„BARIT" d.o.o. Kreševo, ID: 4236000560004, sljedeća imovina:

R. br.

Opis imovine

Količina

Početna cijena

Lokacija

1.

Dvosoban stan površine 92,04 m2

1

 

Resnik bb, Kreševo

2.

Poslovni prostor površine 28,95 m2

1

 

Resnik bb, Kreševo

3.

Dvosoban stan površine 54,52 m2

1

 

Resnik bb, Kreševo

4.

Jednosoban stan površine 33,57 m2, k.p. broj 12/45 k.o. Martiniči - Kreševo

1

 

Resnik bb, Kreševo

 

 

 

3. "JURČEVIĆ" d.o.o. Vitez, ID broj: 4236489200005, sljedeća imovina:

R. br.

Opis imovine

Količina

Početna cijena

Lokacija

1.

TMV Volkswagen "Cady- Maxy", registarskih oznaka T 20 K 557, proizvedeno 2007. godine

1

 

Počulica bb, Vitez

2.

TMV MAN L 24, SG hladnjača, registarskih oznaka K 47 J 207, proizvedeno 2004. godine

1

 

Počulica bb, Vitez

3.

Agregat D30 bešumni 30 KW

1

 

Počulica bb, Vitez

4.

Stroj za otapanje masti

1

 

Počulica bb, Vitez

 

 

4. "NAIL" d.o.o. Donji Vakuf, ID broj: 4236083240006, sljedeća imovina:

R. br.

Opis imovine

Količina

Početna cijena

Lokacija

1.

Nekretnina-zemljište površine 686 m2

1

 

14.septembar, Donji Vakuf

2.

Hotel "Vrbas"

1

 

14.septembar, Donji Vakuf

 

 

 

5. "BOSNA-DRVO" d.o.o. Vitez, ID broj: 4236140570000, sljedeća imovina:

 

R. br.

Opis imovine

Količina

Početna cijena

Lokacija

1.

Poslovni objekat i dvorište na k.č.423/1; z.k. uložak broj: 39; površine 1853 m2

1

 

Divjak bb, Vitez

 

 

-1. Direktna prodaja za poreznog obveznika „NEVEKS" d.o.o. Travnik će se održati dana 07.07.2022. godine u 09,00 sati.

-2. Direktna prodaja za poreznog obveznika „BARIT" d.o.o.Kreševo će se održati dana 07.07.2022.godine u 09,30 sati.

-3. Direktna prodaja za poreznog obveznika „JURČEVIĆ" d.o.o. Vitez će se održati dana 07.07.2022.godine u 11,30 sati.

-4. Direktna prodaja za poreznog obveznika „NAIL" d.o.o. Donji Vakuf će se održati dana 07.07.2022.godine u 12,00 sati.

-5. Direktna prodaja za poreznog obveznika „ BOSNA-DRVO" d.o.o. Vitez će se održati dana 07.07.2022.godine u 12,30 sati.

Direktna prodaja održat će se u Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik, Odsjek za prinudnu naplatu ,sala u prizemlju, Ruđera Boškovića bb.

Sva zainteresirana lica mogu pogledati imovinu gore navedenih poreznih obveznika svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati na lokalitetu navedenom u oglasu uz predhodnu najavu. Dokaze o vlasništvu i sadržaj ponude mogu se pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik- Odsjek za prinudnu naplatu.

 

II DIREKTNA PRODAJA IZVRŠITI ĆE SE NA SLJEDEĆI NAČIN:

a)Ponuđači na direktnoj prodaji su dužni dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom "NE OTVARATI - PONUDA", najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje na adresu : Porezna uprava Federacije BiH-Kantonalni porezni ured Novi Travnik, Odsjek za prinudnu naplatu,ul. Ruđera Boškovića bb ili lično na protokol. Ponuda se predaje referentu za protokol i arhivu.

b)Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresiran i cijene po grupama ili pojedinačne cijene po artiklima,kao i biti prisutan ili njegov pismeno opunomoćeni zastupnik na otvaranju koverte sa ponudom dana 07.07.2022. godine u navedeno vrijeme.

 

III OPĆE ODREDBE

a)Svi ponuđaći su dužni dokazati svoj identitet osobnom kartom ili putovnicom i dokumentovati pravo za zastupanje

b)Direktna prodaja će biti odgođena za onog poreznog obveznika za koga dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje robe.

c)Za direktnu prodaju mogu se prijaviti sve punoljetne fizičke osobe i pravne osobe. Osoba zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji ni direktnim prodajama.

d)U cijenu iz ovog oglasa nije uračunat porez na dodatnu vrijednost, pa ukoliko roba podliježe obvezi plaćanja tog poreza isti pada na teret kupca.

e)Prodaja imovine se vrši po principu viđeno-kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće uvažavati. Imovina se predaje kupcu kada isti podnese dokaz o plaćanju svih obveza proisteklih iz kupovine, a nakon čega je , ODMAH , preuzima.

f)Svi troškovi prouzrokovani naknadnim radnjama kupca radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: