Prodaja putničkog ambulantnog vozila VW

Datum objave: 25.05.2022. 12:55 / Izvor: Glas Srpske, 25.05.2022.

DOM ZDRAVLjA BRATUNAC

 

Broj: 01-240-05/22

Bratunac, 24.05.2022. godine

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora JZU Doma zdravlja Bratunac broj: 01-529-12/19 od 05.12.2019. godnne o odobravanju prodaje osnovnih sredstava-sanitetskog vozila, JZU Dom zdravlja Bratunac objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

o prodaji osnovnih sredstava-putničkog ambulantnog vozila

 

1.Predmet prodaje

Predmet prodaje je putničko ambulantno vozilo JZU Doma zdravlja Bratunac, sljedećih karakteristika:

marka vozila: Volkswagen

tip: 7 NK

godina proizvodnje: 2005. godina

bro) šasije: WV1ZZZ7HZ6H069558

radna zapremina cm3:2461

vrsta goriva: diesel

snaga (KW)/eko norma: 96

registarska oznaka: odjavljeno 05.12.2019. godine

kilometraža (km); 240.000

procijenjena vrijednost: 3.000,00 KM

 

2.Način prodaje

Prodaja vozila iz tačke 1. ovog Oglasa izvršiće se putem javnog nadmetanja-licitacije, metodom prikuljanja pismenih zatvorenih ponuda, po načelu „viđeno-kupljeno", nakon čega se naknadne reklamacije ne uvažavaju. Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju osnovnih sredstava-putničkog ambulantnog vozila JZU Doma zdravlja Bratunac su dostupna neposredno u prostorijama JZU Doma zdravlja Bratunac-kancelarija sekretara.

 

3.Pravo učešća

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu i dokaz o uplati depozita u visini od 5% od početne cijene/vrijednosti svakog vozila za koje učesnik podnosi ponudu. Depozit se uplaćuje:

na žiro račun broj 562-003-81570458-89, vrsta prihoda 722569, opština 015,

budžetska organizacija 0015700, poziv na broj 0000000000, JIB/JMBG ponuđača

svrha uplate: depozit za licitaciju za vozilo.

Uplaćeni depozit se vraća učesnicima čije ponude ne budu prihvaćene i to u roku od sedam (7) dana nakon izvršene licitacije, a pobjedniku licitacije uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cijenu vozila.

Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposleni u JZU Domu zdravlja Bratunac, kao ni članovi njihove uže

porodice.

 

4.Pregled vozila i dostavljanje ponuda

Vozilo koje je predmet prodaje može se pregledati na parkingu )ZU Doma zdravlja Bratunac, ul. Nemanjina broj 18,75420 Bratunac od 26.05. do 03.06.2022. godine u vremenu od 09 do 14 časova, uz prethodnu najavu kontakt osobi: Dalibor Andrić-kontakt telefon 065 098 449. ,

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden naziv primaoca, naznaka: „Ponuda za prodaju vozila putem licitacije - NE OTVARAJ", i naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte.

Ponude se predaju neposredno na protokol JZU Doma zdravlja Bratunac ili putem pošte na adresu JZU Dom zdravlja Bratunac, ul. Nemanjina 18,75420 Bratunac, do 06.06.2022. godine do 11 časova.

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo ponuđača, biće održano dana 06.06.2022. godive sa početkom u 12 časova, u sali za sastanke na prvom spratu JZU Doma zdravlja Bratunac, ul. Nemanjina broj 18,75420 Bratunac. Kriterijum za vrednovanje ponude je najviša ponuđena cijena koja ne može biti manja od početne cijene.

 

5.Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži sve podatke i dokumente o ponuđaču, dokaz o uplati depozita, cijenu vozila, a sve u skladu sa Pravilima o postupku sporovođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju osnovnih sredstava – putničkog ambulantnog vozila JZU Doma zdravlja Bratunac i na obrascu za ponudu koji se nalazi u prilogu Pravila.

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača, a ako je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom.

Ponuda koja ne bude sadržavala tražene elelemente (potrebnu dokumentaciju) u skladu sa Pravilima, ponuda primljena nakon datuma i vremena naznačenog u ovom pozivu, kao i ponuda čija je cijena niža od utvrđene početne prodajne cijene vozila neće se uzeti u razmatranje.

 

6.Dodatne informacije

Sve dodatne informacije u postupku ove javne licitacije mogu se dobiti od kontakt lica: Dalibor Andrić-kontkat telefon: 065 098 449 ili Ognjen Kuljanin-kontakt telefon: 065 276 351

 

VD Direktor

Prim. dr Snežana Stojanović

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: