Prodaja putničkog automobila Volkswagen Caddy, traktora, traktorske prikolice, sakupljača sijena, teretnih vozila i kombija

Izvor: eKapija.ba, 19.05.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Općina Trnovo

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Na osnovu tačke II Odluke o prodaji stalnih sredstava (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 3/14), Općinski načelnik, objavljuje

 

PONOVNI JAVNI OGLAS

o prodaji stalnih sredstava-vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim mpisanim ponudama

 

 

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su stalna sredstva u paketu vlasništvo općine Trnovo.

 

2.  PODACI O SREDSTVIMA-VOZILIMA

- M1-PUTNIČKI AUTOMOBIL VOLKSWAGEN CADDY, GODINA PROIZVODNJE 2005.,

- TRAKTOR FOTON EUROPARD 454 SA KABINOM, GODINA PROIZVODNJE 2009 ,

- TRAKTORSKA PRIKOLICA FAK 3,8 T, GODINA PROIZVODNJE 2010.,

- SAKUPLJAČ SIJENA SUNCE, PLUG DVOBRAZNI 10 I TANJRAČA 24 DISKA,

- TERETNO VOZILO IVECO DAILY, GODINA PROIZVODNJE 2006., (CISTERNA ZA MLIJEKO),

- TERETNO VOZILO ZA MLIJEKO MERCEDES-CISTERNA ZA MLIJEKO, GODINA PROIZVODNJE 1988.,

- KOMBI T2, GODINA PROIZVODNJE 1984.,

Početna cijena sredstava-vozila u paketu iznosi: 59.185,00 KM.

 

3.  PREGLED SREDSTAVA-VOZILA

Sredstva-vozila se mogu pregledati svakim radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati. Sredstva-vozila se nalaze na parkingu općine Trnovo, Trnovo, Trnovo b.b.

 

4.  KRITERIJI PRODAJE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos. Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu prijemnog štembilja općine Trnovo.

Prodaja će se obavljati po načelu ''viđeno-kupljeno'' što isključivo sve eventualne naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka.

 

5.  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe. Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac.

 

6. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda treba sadržavati:

1. Dokumente i podaci o ponuđaču:

a) fizička osoba (fotokopija lične karte, adresa i kontak telefon),

b) pravna osoba (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i kontakt telefon),

2. Iznos ponude izražene u KM.

 

7.  DOSTAVLJANJE PONUDE

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Ponuda-NE OTVARAJ- Javni oglas za prodaju stalnih sredstava-vozila putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama'' neposrednom predajom na pisarnicu općine Trnovo, Trnovo, Trnovo b.b., 71223 Delijaš. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 26.05.2014. godine do 12,00 sati.

Ponude koje pristignu poslije navednog roka, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene cijene, Komisija neće uzeti u razmatranje. Javno nadmetanje će biti valjano i u slučaju da valjanu ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

 

8.  DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA

Javno otvaranje ponuda obavlja Komisija, a održat će se 26.05.2014. godine sa početkom u 12,15 sati u Sali općine Trnovo, Trnovo, Trnovo b.b. Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopštit će se pravila javnog nadmetanja. Javnom otvaranju ponuda može prisustvovati ovlaštena osoba pravnog ili fizičkog lica, uz predočenje ovlaštenja, odnosno lične karte.

Nakon otvaranja svih pristiglih ponuda, zaključuje se javno nadmetanje, utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili iznad utvrđene početne, počevši od ponuđača sa najpovoljnijom ponudom i konstatacijom da su sredstva-vozila prodana-prodano najpovoljnijem ponuđaču. Važenje utvrđene liste ponuđača je 8 dana od dana javnog nadmetanja.

 

9. OBAVEZA KUPCA

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija odnosno kupac dužan je uplatiti cjelokupan iznos na depozitni račun Općine Trnovo, broj 1602000000501610, šifra općine:093, vrsta prihoda:722611, najkasnije u roku od 5 dana od dana javnog otvaranja, nakon čega će se, uz predočenje dokaza o uplati, s kupcem zaključiti ugovor o kupoprodaji. Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kuporodaji, u ostavljenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju općina Trnovo zadržava pravo da ponudi zaključenje ugovora o kuporodaji sljedećem najpovoljnijem ponuđaču, sa utvrđene liste. Sve eventualne poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljnim sredstvima-vozilima snosi kupac. Kupac nakon uplate i zaključenja ugovora o kuporodaji, može odmah preuzeti sredstvo-vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima sredstva-vozila.

 

10. DODATNE INFORMACIJE

Javni oglas za prodaju sredstava-vozila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se na oglasnoj tabli općine Trnovo i na web stranici općine. Za sve dodatne informacije kontak osoba je : Hamza Kadrispahić, tel. 033/586 714.

 

Broj: 02-05-530/14                                                                          

Trnovo, 19.05.2014. godine      

 

Općinski načelnik 

Ibro Berilo

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: