Prodaja putničkog motornog vozila M1 - Volkswagen 7HC

Datum objave: 24.03.2021. 09:20 / Izvor: Akta.ba, 24.03.2021.

Na osnovu Odluke o prodaji službenog motornog vozila, broj: 02 – 0208 – 26 – 5/21 od 27.01. 2021. godine, Crveni križ Grada Mostara objavljuje:

 

JAVNI OGLAS
o prodaji službenog motornog vozila putem javnog nadmetanja - licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

 

1. Predmet javnog oglasa je prodaja službenog motornog vozila Crvenog križa Grada Mostara, putem javnog nadmetanja - licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda:

PODACI O VOZILU:

- vrsta: M1- PUTNIČKI AUTOMOBIL
- marka i tip: VOLKSWAGEN 7HC
- godina proizvodnje: 2007
- registarske oznake: J75 – A – 147
- broj saobraćajne dozvole: AA 3645819
- datum prve registracije: 30.07.2013. godine
- mjesto izdavanja: Mostar
- dozvolu izdao: MUP HNK - dozvola vrijedi do: 13.08.2021.godine
- broj motora: BRS041939
- broj šasije: WV2ZZZ7HZ7X022258
- boja: bijela - broj sjedišta: 9
- radni obujam motora: 1896 - maksimalna snaga: 75Kw
- vrsta goriva: DIZEL - eko karakteristike: EURO 4
- stanje km brojila: 341 075
- katalizator: DA
- vlasnik vozila: Crveni križ Grada Mostara

Utvrđena početna cijena vozila iznosi: 8.022,28 KM (osamhiljadadvadesetdvije konvertibilne marke i 28/100).

2. KRITERIJI ZA PRODAJU

2.1 Prodaja vozila vrši se metodom javnog nadmetanja putem zatvorenih pisanih ponuda.

2.2 Vozilo se prodaju po načelu „viđeno – kupljeno“, te kupac nema pravo na naknadne prigovore i reklamacije po pitanju kvaliteta, stanja, funkcionalnosti, izgleda, skrivenih ili drugih eventualnih nedostataka motornog vozila.

2.3 Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, koja ne može biti manja od početne prodajne cijene/vrijednosti vozila.

3. PREGLED VOZILA

3.1 Vozilo, koje je predmet prodaje, može se pogledati ispred kuhinje Crvenog križa Grada Mostara, na adresi: USRC „ Mithad Hujdur Hujka (Sjeverni logor bb), svaki radni dan u periodu od 10:00 do 13:00 sati, počev od 23.03.2021. godine, do krajnjeg datuma za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu (kontakt osoba je Damir Džemat, telefon 036/571-198).

4. PRAVO UČEŠĆA

4.1 Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije, imaju sve pravne i fizičke osobe, koje prije utvrđenog roka za licitaciju izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila. (802.30 KM).

4.2 Uplata depozita vrši se na žiro račun Crvenog križa Grada Mostara, do krajnjeg datuma za dostavu ponuda, kako slijedi:
Primalac: Crveni križ Grada Mostara
Žiro račun broj: 3381002255012372
Svrha uplate: Javno nadmetanje-licitacija (Crveni križ Grada Mostara)

4.3 Novčani iznos položen na ime depozita, vratiće se onim ponuđačima, koji ne budu izabrani na javnom nadmetanju u roku od 15 (petnaest) dana od dana otvaranja ponuda.

4.4 Pravo učešća u postupku javne licitacije nemaju zaposleni u Crvenom križu Grada Mostara, kao ni članovi njihove uže porodice.

5. SADRŽAJ PONUDE

5.1 Ponuda mora sadržavati:

  • za fizičku osobu – popunjen i potpisan Obrazac za cijenu ponude, kopiju dokaza o uplaćenom depozitu;
  • za pravnu osobu – popunjen, potpisan i pečatom ponuđača ovjeren Obrazac za cijenu ponude, ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra - ne stariju od tri mjeseca od roka za predaju ponuda, kopiju potvrde o poreskoj registraciji (JIB), kopiju dokaza o uplaćenom depozitu.

Ponuđena cijena treba da bude iskazana u konvertibilnim markama (KM).

Cijena ponude dostavlja se na Obrascu za cijenu ponude, koji se nalazi u prilogu ovog oglasa.

6. DOSTAVLJANJE PONUDE

6.1 Pisana ponuda po ovom javnom oglasu dostavlja se u zatvorenoj koverti putem pošte ili neposredno na protokol Crvenog križa Grada Mostara, na adresi: Maršala Tita 161, 88000 Mostar, sa naznakom „NE OTVARATI – Ponuda po javnom oglasu za prodaju motornog vozila Crvenog križa Grada Mostara putem javnog nadmetanja - licitacije“

6.2 Krajnji rok za dostavljanje ponude je 31.03.2021. godine do 12:00 sati.

6.3 U obzir će se uzeti samo ponuda koja, bez obzira na način dostave (poštom ili lično), bude zaprimljena na protokol Crvenog križa Grada Mostara do navedenog roka.

6.4 Sve ponude pristigle nakon navedenog roka, bez obzira kad su poslane, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

7. POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

7.1 Javno otvaranje ponuda održaće se u prisustvu zainteresovanih ponuđača dana 31.03.2021. godine u kuhinji Crvenog križa Grada Mostara, s početkom u 12:05 sati (Velika sala).

7.2 Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači i predstavnici pravnih osoba koji su ovlašteni za učešće u postupku licitacije, uz ovlaštenje, odnosno, punomoć.

7.3 Postupak nadmetanja - licitacije počinje registracijom ponuđača koja podrazumijeva provjeru identiteta podnosilaca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

7.4 Predsjednik Komisije otvara prispjele ponude, čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispjeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

7.5 Ponude koje ne ispunjavaju tražene zahtjeve iz javnog oglasa, kao i ponude sa cijenom nižom od početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

7.6 Nakon otvaranja pravovremeno pristiglih ponuda, javno se saopštavaju ponuđene cijene, te se utvrđuje lista ponuđača koji su ponudili istu ili višu cijenu od utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najvišom ponuđenom cijenom.

7.7 Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, koja je ujedno i najviša cijena, pobjednikom javnog nadmetanja, biće proglašen ponuđač koji je po datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola Crvenog križa Grada Mostara ranije dostavio ponudu.

7.8 Ako se na javni oglas javi samo jedan ponuđač čija je ponuđena cijena ista ili viša od početne cijene/vrijednosti vozila, isti se proglašava pobjednikom javnog nadmetanja.

7.9 Ukoliko se na javni poziv za prodaju motornih vozila ne prijavi nijedan zainteresovani ponuđač, Crveni križ Grada Mostaraq će izvršiti novo raspisivanje javnog oglasa za prodaju, uzimajući u obzir da početna/procijenjena vrijednost prethodnog nadmetanja može biti umanjena maksimalno do 10%.

8. OBAVEZE KUPCA - PONUĐAČA

8.1 Po završetku postupka javnog nadmetanja, Crveni križ Grada Mostara će zaključiti kupoprodajni ugovor sa odabranim ponuđačem u roku od 7 (sedam) dana i istom će u roku od 15 (petnaest) dana, biti vraćen uplaćeni depozit, nakon dostavljanja dokaza o izvršenoj uplati punog licitiranog iznosa za kupovinu motornog vozila.

8.2 Ako ponuđač ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji ili ukoliko nakon zaključenja ugovora odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit mu se neće vratiti. Crveni križ Grada Mostara zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

8.3 Odabrani ponuđač dužan je da za kupljeno motorno vozilo uplati puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, sa naznakom svrhe uplate „Kupovina motornog vozila Crvenog križa Grada Mostara“, na žiro račun Crvenog križa Grada Mostara, koji će, zajedno sa uputstvom za uplatu, blagovremeno biti predočen izabranom kupcu.

8.4 Po izvršenoj provjeri uplate kupoprodajne cijene na ime kupovine predmetnog vozila, prodavac će telefonskim putem obavijestiti kupca o prijemu sredstava na žito račun , a kupac je dužan preuzeti vozilo koje se nalazi na parkingu Crvenog križa Grada Mostara, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavještenja o izvršenoj uplati.

8.5 Troškove poreza, prenosa vlasništva, transporta i sve druge troškove snosi kupac.

8.6 Prodavac neće davati garanciju u pogledu stanja, funkcionalnosti, izgleda i kvaliteta, skrivenih ili drugih nedostataka.

9. DODATNE INFORMACIJE

9.1 Tekst ovog Javnog oglasa, biće objavljen na fb stranici Crvenog križa Grada Mostara dok će kratak sadržaj o prodaji putem javnog nadmetanja - licitacije biti objavljen u jednom dnevnom listu, koji se distribuira na teritoriji Bosne i Hercegovine.

9.2 Obrazac za cijenu ponude može se preuzeti lično (na protokolu) ili se isti dostavlja zainteresovanom ponuđaču putem e maila, a na osnovu zahtjeva.

9.3 Prodavač zadržava pravo poništenja ovog javnog oglasa bez iznošenja posebnog obrazloženja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: