Prodaja putničkog motornog vozila Passat

Datum objave: 21.01.2022. 13:05 / Izvor: Pravosudje.ba, 20.01.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Općinski sud u Bugojnu

Broj: 46 0 I 00003370 16 I - SK (stari broj: 494/16)

BUGOJNO, 17.01.2022. godine

 

 

Općinski sud u Bugojnu, stručni saradnik Marin Kajić u izvršnom predmetu tražitelja izvršenja JKUP „Čistoća“ d.o.o. Bugojno, SLOBODE bb, BUGOJNO, protiv izvršenika Mate Šoljić, CRNIČKA bb, BUGOJNO , radi duga od 77,22 KM sa sporednim potraživanjima, 17.01.2022. godine, donio je sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

I

Određuje se prva prodaja pokretnih stvari izvršenika popisanih po Zapisniku o pljenidbenom popisu i procjeni od 24.11.2021. GODINE  broj 46 0 I 00003370 16 I - SK (stari broj: 494/16) radi naplate glavnog potraživanja od 77,22 KM te sporednih potraživanja koja čine: zakonska zatezna kamata, saglasno rješenju o izvršenju od 06.10.2020. godine i troškovi izvršnog postupka od 15,00 KM uvećani onoliko koliko budu iznosili do okončanja izvršnog postupka kako slijedi:

1.PMV MARKE PASSAT REGISTARSKIH OZNAKA J18- O- 639 procijenjena vrijednost  6.000,00 KM

Prodaja procijenjenih stvari izvršit će se putem usmenog i javnog nadmetanja na dan 25.02.2022. 12:00 sati u Općinski sud u Bugojnu .

 

II

Na prvom ročištu za javno nadmetanje ne može se pokretna stvar iz tačke I ovog Zaključka prodati ispod polovine njene utvrđene vrijednosti.

 

III

Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cijenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata. Ukoliko ponuđač ne plati cijenu odmah po pozivu suda, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i platit će cijenu koju je on ponudio.

 

IV

U slučaju da ni jedan od ponuđača sa odgovarajućom ponudom ne uplati cijenu odmah po pozivu suda, sud će na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da prvo ročište nije uspjelo. Zahtjev sudu za zakazivanje novog ročišta stranka može podnijeti u roku od osam dana od dana održavanja neuspjelog ročišta.

 

V

Popisane stvari mogu se razgledati na lokaciji CRNIČKA broj bb, na dva sata prije početka prodaje. Kupac koji želi razgledati stvari dužan je pismeno postaviti takav zahtjev najkasnije dan prije datuma prodaje.

 

VI

Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli suda.

 

VII

Zaključak o prvoj prodaji dostavit će se strankama.

 

Stručni saradnik

Marin Kajić

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: