Prodaja rabljenih vozila (pmv Lada Niva, VW Transporter, Škoda Superb, Nissan, autobus VW, IVECO...) mašina i sekundarnih sirovina u Poslovnim jedinicama Šumarijama, Olovo, Vareš, Zenica, Zavidovići, Maglaj i Uprava preduzeća

Datum objave: 24.06.2022. 08:13 / Izvor: Akta.ba, 23.06.2022.

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda,  broj: 03-2740/22.,  od  21.06.2022. godine, raspisuje se:

 

 

J A V N O   N A D M E T A NJ E

broj: 02 - PS/22

 

 

PREDMET OGLASA:

Raspisuje se Javno nadmetanje u JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići za prikupljanje pismenih ponuda:

Prodaja rabljenih vozila / mašina i sekundarnih sirovina u Poslovnim jedinicama Šumarijama, Olovo, Vareš, Zenica, Zavidovići, Maglaj i Uprava preduzeća, po lot - ovima.

 

DOKUMENTACIJA :

Dokumentacija sa svim neophodnim informacijama za Javno nadmetanje broj: 02 - PS/22 može se dobiti u prostorijama JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići .

Za informacije obratiti se na brojeve telefona: 032/ 877-834, 032/877-753

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Uvjeti koje moraju ispunjavati ponuđači i dokaze koje dostavljaju u ponudi :

 

( I ) Ako ponudu dostavlja  fizičko  lice  potrebno je dostaviti:

a.Podatke o fizičkom licu ( ime, prezime, ime jednog roditelja, broj žiro računa i naziv banke, adresa i broj telefona),

b.Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

c.Cjenovni obrazac ponude u KM potpisan od strane ponuđača sa brojem lota na koji se aplicira,

d.Potpisanu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva).

 

( II ) Ako ponudu dostavlja pravno lice potrebno je dostaviti:

a.Podatke o pravnom licu ( Rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke ),

b.Uvjerenje o poreznoj registraciji,

c.Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a, kako je navedeno po lot-ovima),

d.Cjenovni obrazac ponude u KM mora biti i ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem lota na koji se aplicira,

e.Potpisanu i ovjerenu izjavu ( nalazi se u prilogu javnog poziva ).

Licitacija  će biti  punovažna  i  ako  ponudu dostavi  samo  jedan  ponuđač za jedan  lot.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca a ako je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

Svi navedeni dokazi dostavljaju se u  ovjerenoj kopiji. Traženi dokazi se dostavljaju u zatvorenoj kuverti sa naznakom „dokazi za licitaciju broj: 02 - PS/22“ kao i naznakom „ne otvarati.

U slučaju da ponuđač propusti da dostavi tražene dokaze u propisanom roku, ugovor se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču.

Ukoliko su cijene dva ili više ponuđača identične za jedan isti Lot i istu količinu, bit će pozvani na usmenu licitaciju - nadmetanje.

U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene.

Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti drugorangiranom ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju.

U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju,  Lot  se  poništava. 

Kupac  plaća  robu  prije  preuzimanja  rabljenih  vozila/mašina.

 

Rok  za  podnošenje  ponuda:

Ponude slati u zatvorenoj kuverti najkasnije do  30.06.2022. godine do  10,00 sati  na protokol  JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom:

''Licitacija broj: 02 – PS /22 –prodaja rabljenih vozila/mašina i sekundarnih sirovina “ - NE OTVARATI

Rok za dostavljanje ponuda ističe 30.06.2022. godine u 10,00 sati.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i ovjeren pečatom.

Prijave  slati  na  adresu:  JP  “ŠPD  ZDK”  d.o.o.  Zavidovići,  ulica  Alije  Izetbegovića  br.25. 72220 Zavidovići.

Otvaranje  ponuda:  Javno  otvaranje  će  se  obaviti  dana  30.06.2022.godine  u  11,00  sati  u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, ulica Alije Izetbegovića broj 25.

 

Uslovi plaćanja:

Ponuđač je dužan uz traženu dokumentaciju priložiti dokaze o uplati garancije ( jamstva ) za ozbiljnost ponude u iznosu od 10 % od početne vrijednosti Lot-a, na koji se aplicira.

Iznos garancije koji je potrebno uplatit za navedene Lot-ove:

 

LOT- 1 iznos uplate: 220,00 KM,             LOT- 12 iznos uplate: 183,00 KM,

LOT- 2 iznos uplate: 138,00 KM,             LOT- 13 iznos uplate: 143,00 KM,

LOT- 3  iznos uplate: 300,00 KM,            LOT- 14 iznos uplate: 92,80 KM,

LOT- 4  iznos uplate: 115,00 KM,            LOT- 15 iznos uplate: 210,00 KM,

LOT- 5  iznos uplate: 183,00 KM,            LOT- 16 iznos uplate: 203,00 KM,

LOT- 6  iznos uplate: 995,00 KM,            LOT- 17 iznos uplate: 101,70 KM,

LOT- 7  iznos uplate: 52,00 KM,              LOT- 18 iznos uplate: 46,00 KM,

LOT- 8  iznos uplate: 390,00 KM,            LOT- 19 iznos uplate: 3,00 KM,

LOT- 9  iznos uplate: 160,90 KM,            LOT- 20 iznos uplate: 218,00 KM,

LOT- 10  iznos uplate: 1.065,00 KM,       LOT- 21 iznos uplate: 446,00 KM.

LOT- 11 iznos uplate: 22,00 KM,

 

Kriterijum  za  odabir  najuspješnijeg  ponuđača :

Kriterijum za odabir najuspješnijeg ponuđača, u svojstvu kupca, je najviša ponuđena cijena.

Ugovor će se dodijeliti prvorangiranom ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu za lot na koju je aplicirao.

Prednost pri kupovini će imati ponuđač koji aplicira na sve Lot-ove.

 

Ugovorne obaveze:

Utovar kupljenih vozila/mašina i sekundarne sirovine na prijevozno sredstvo je obaveza kupca.

Kupac je dužan prije preuzimanja rabljenih vozila / mašina i sekundarne sirovine priložiti dokaz o uplati preostalog iznosa vrijednosti njegove ponude umanjenu za iznos garancije koju je uplatio za ozbiljnost ponude ( 10% ).

Prodavac je dužan kupcu dostaviti vlasničku dozvolu nakon potpisivanja ugovora samo za “vozila” koja se prodaju komplet u viđenom stanju.

Kupac plaća PDV za teretna vozila.

U koliko kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili od realizacije  ugovora,  prodavac  će  zadržati  uplaćen  iznos  garancije  za  ozbiljnost ponude i zadržava pravo dodjeliti ugovor prvom slijedećem ponuđaču sa liste uspješnih.

 

Žalbeni rok:

Žalba na Odluku o izboru najuspješnijeg ponuđača se može izjaviti prodavcu JP ,,ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 2 dana ( ne računajući neradne dane ).

 

Dodatne informacije:

O rezultatima licitacije ponuđači će biti blagovremeno obavješteni.

Zapisnik sa otvaranja ponuda dostaviti će se učesnicima u roku od 3 dana.

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćena garancija od 10 % će biti vraćena nakon okončanja licitacije.

Ukoliko ponuđena jedinična cijena je neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena.

Ne može se ponuditi cijena manja od početne cijene prodavca.

Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač

bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

Tekst  ove  licitacije  možete  pogledati  na  našoj  web  stranici: www.spdzdk.ba

Zainteresirani ponuđači tekst oglasa i obrazac za dostavljanje ponude kao i Izjavu mogu preuzeti na pomenutoj web stranici ili putem e maila. Sve informacije vezano za licitaciju možete dobiti i na broj telefona: 032/ 878-834.

 

DIREKTOR

Jasmin Devedžić, dipl.pravnik

 

IZVRŠNI DIREKTOR

ZA TEHNIČKE POSLOVE

Smail Đonlagić, dipl. ing. šum.

 

IZVRŠNI DIREKTOR

ZA EKFP POSLOVE 

Anto Perković, mr. menadžmenta

 

 

IZVRŠNI DIREKTOR

ZA PRAVNE POSLOVE

Mesud Čamdžić, dipl. pravnik

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
tenderskadokumentacija02-ps-22.docx
PODIJELI: