Prodaja rashodovanih motornih vozila, motocikala i bicikala: Škoda Octavia, VW golf, Audi, Hyundai, Fiat, BMW...

Datum objave: 28.06.2022. 15:26 / Izvor: Akta.ba, 20.06.2022.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Uprava policije Komisija za rashodovanje i prodaju vozila

 

 

Broj: 08-06-11.2-1-1071/22

Datum: 20.06.2022. godine

 

Na osnovu Odluke o prodaji stalnih sredstava broj: 08-06/5-02.2-416-1/21 od 24.05.2022. godine, Komisija za rashodovanje i prodaju vozila u Upravi policije MUP TK-a kao otpad, o b j a v lj u j e:

 

J A V N I P O Z I V za prodaju rashodovanih vozila kao otpad

 

Predmet javnog oglasa je prodaja rashodovanih motornih vozila, motocikala i bicikala (u daljem tekstu rashodovanih vozila) u vlasništvu Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a (u daljem tekstu Uprava policije), a u svrhu tretmana kao otpad, u skladu sa propisima o upravljanju otpadom, bez prava osposobljavanja vozila za dalju upotrebu i registraciju, metodom dostavljanja zatvorenih pisanih ponuda.

 

1. SPISAK RASHODOVANIH VOZILA KOJA SU PREDMET PRODAJE

R/b r.

Marka vozila

Broj šasije

Lokacija gdje se vozilo nalazi

1.

Škoda oktavia 1.9 TDI

TMBDP41U668836542

Tuzla_Grabov Potok

2.

VW golf 1.9 SDI

WVWZZZ1JZ4D072430

Tuzla_Grabov Potok

3.

Audi A6

WAUZZZ4BZ1N151513

Tuzla_Grabov Potok

4.

VW polo 1.9 SDI

WVWZZZ9NZ59000167

Tuzla_Grabov Potok

5.

Hyundai_Santa Fe

KMHSH81WP6U077218

Tuzla_Grabov Potok

6.

VW Golf 1.9 SDI

WVWZZZ1JZ4D072227

Tuzla_Grabov Potok

7.

Fiat Punto

ZFA188 000 0516 5350

Tuzla_Grabov Potok

8.

BMW 530

WBADL71010GM77363

Tuzla_Grabov Potok

9.

Polo 1.2 TDI trend

WVWZZZ6RZCY233238

Tuzla_Grabov Potok

 

10.

Reno sedan_1.5 DCI

VF1LM SEC640159321

Tuzla_Grabov Potok

11.

VW golf 1.9

WVW7771HZWB069074

Tuzla_Grabov Potok

12.

VW polo 1.9 SDI

WVW7779NZ69000073

Tuzla_Grabov Potok

13.

Reno klio_1.5 DCI

VF1BR1G0H37166039

Tuzla_Grabov Potok

14.

Reno sedan_1.5 DCI

VF1LMSEC640142816

Tuzla_Grabov Potok

15.

Audi A6

WAUZZZ4BZWN165745

Tuzla_Grabov Potok

16.

VW Golf 1.9 SDI

WVW7771J74D072310

Tuzla_Grabov Potok

17.

VW golf 1.9 TDI

WVW7771JZYD627410

Tuzla_Grabov Potok

18.

Reno Megan_1.5 DCI

VF1LMSFB537199576

Tuzla_Grabov Potok

19.

VW polo 1.9 SDI

WVW7779NZ69000072

Tuzla_Grabov Potok

20.

Škoda felicija_1.9D

TMBEHH613Y0011530

Tuzla_Grabov Potok

21.

VW golf 3_1.9D

WVWZZZ1HZWW189137

Tuzla_Grabov Potok

22.

Opel vektra

W0L0ZCF6921061771

Tuzla_Grabov Potok

23.

VW kombi transporter

WV277770ZSH057266

Tuzla_Grabov Potok

24.

VW šaran

WVW7777MZYV037987

Tuzla_Grabov Potok

25.

Mercedes ML164

WDCAB13 E23A356745

Tuzla_Grabov Potok

26.

Škoda felicija_1.9D

TMBEHH613Y0011330

Tuzla_Grabov Potok

27.

Teretno motorno vozilo Iveko „Magirus"

4900103614

Tuzla_Grabov Potok

28.

VW kedi

WVWZZZ14ZLW007900

Tuzla_Grabov Potok

29.

VW golf 3

WVW7771HZVB068234

Tuzla_Grabov Potok

30.

Škoda Felicija 1.9D

TMBEHH613Y7299212

Tuzla_Grabov Potok

31.

VW Golf 4 1.9D

WVW7771JZ28054539

Tuzla_Grabov Potok

32.

Škoda Oktavia

TMBBE41U6Y2392517

Tuzla_Grabov Potok

33.

VW Touran

WVG7771TZ4W051003

Tuzla_Grabov Potok

34.

Motocikl_Tomos ATX50C

AS466355

Tuzla_Grabov Potok

35.

Motocikl_Tomos ATX50C

W466350

Tuzla_Grabov Potok

36.

Motocikl_Tomos ATX50C

466345

Tuzla_Grabov Potok

37.

Motor Honda 750

RC182306558

Tuzla_Grabov potok

 

 

2. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javne prodaje imaju lica koja su registrovana za upravljanje predmetnom vrstom otpada-prikupljanje, skladištenje, fizički tretman, manipulaciju i transport otpada i koja imaju dozvolu za obavljanje aktivnosti upravljanja otpadom.

Preuzimanje javnog poziva i Obrazaca 1. i 2. vrši se putem web stranice http://www.muptk.ba .

Ponude se dostavljaju poštom ili predaju lično putem pisarnice Ministarstva unutrašnjih poslova TK-a, u zatvorenoj neprovidnoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ", najkasnije do 05.07.2022. godine do 12,00 sati, na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Uprava policije Komisija za prodaju rashodovanih vozila Turalibegova bb 75 000 Tuzla

Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.

Ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira na vrijeme kada su poslate, neće se uzimati u razmatranje.

Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.

Postupak javnog otvaranja prispjelih ponuda obaviće se dana 05.07.2022. godine u 13,00 sati, u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona-Uprava policije, Turalibegova bb, 75000 Tuzla, uz prisustvo zainteresovanih ponuđača.

Dodatne informacije u vezi sa predmetnom objavom mogu se dobiti svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 sati na broj mobitela: 061-146-894.

 

3. USLOVI PRODAJE

Početna cijena je 11.500,00 KM (jedanest hiljada i petsto konvertibilnih maraka), bez uračunatog PDV-a, s obzirom da Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije nije u sistemu PDV-a.

Ponuđači su dužni da ponude cijenu za otkup svih rashodovanih vozila zbirno, po načelu „VIĐENO- KUPLJENO", bez prava na naknadne reklamacije na predmet prodaje.

Troškove utovara, transporta, istovara rashodovanih vozila i druge troškove snosi kupac.

Ponuđači mogu izvršiti razgledanje i uvid u vozila sa Spiska rashodovanih vozila na adresi Fočanska bb u Tuzli (bivše sjedište Specijalne policje Grabov potok) i Policijskoj stanici Gračanica, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati, uz blagovremenu predhodnu najavu kontakt osobe.

Sva vozila su vidno obilježena brojevima od 1 do 45, a u skladu sa tačkom 1. Spisak rashodovanih vozila koja su predmet prodaje.

Ponuđač, podnosi ponudu u skladu sa tačkom  4. SADRŽAJ PONUDE, javnog poziva.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donijeta u roku od 3 (tri) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Kupac je dužan prije preuzimanja kupljenih vozila platiti ugovorenu cijenu za vozila na depozitni račun budžeta Tuzlanskog kantona, broj: 132100256000080, vrsta prihoda 722791, šifra opštine 094, u

roku od 3 (tri) dana po donošenju odluke o izboru najpovoljnije ponude i zaključivanjem ugovora, a što dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice. U suprotnom smatraće se da je odustao od kupovine, a u tom slučaju prodavac ima pravo da jednostrano raskine ugovor i zaključi novi ugovor sa ponuđačem koji je dostavio sljedeću po redu najvišu cijenu.

Kupac je dužan da odveze sva vozila koja su predmet prodaje u roku od 7 (sedam) dana od dana uplate ugovorene cijene, uz predhodno potpisivanje zapisnika o primopredaji prodatih rashodovanih vozila sa Komisijom za prodaju rashodovanih vozila.

 

4. SADRŽAJ PONUDE

-           Popunjen i ovjeren Obrazac 1. od strane ponuđača;

-           Popunjen i ovjeren Obrazac 2. od strane ponuđača;

-           Fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra, ovjerena kod nadležnog organa;

-           Fotokopija dozvole za obavljanje aktivnosti upravljanja otpadom, ovjerena kod nadležnog organa (dostavlja naknadno ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji);

-           Punomoć za osobu ovlaštenu od strane odgovornog lica , za učešće u postupku prodaje;

-           Ukupnu cijenu ponude (bez PDV-a ) izraženo u KM, iskazanu zbirno za sva vozila.

-           Izjava da se pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću obavezuje da ukoliko bude izabran, dostavi fotokopiju dozvole za obavljanje aktivnosti upravljanja otpadom, ovjerenu kod nadležnog organa, i da će izvršiti uplatu ponuđene cijene u roku od 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora, ovjerenu od strane ponuđača;

-           Izjava da se pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću obavezuje da ukoliko bude izabran, preuzme sva rashodovana vozila koja su predmet prodaje u roku od 7 (sedam) dana od dana izvršene uplate ponuđene cijene, uz zapisnik o primopredaji prodatih rashodovanih vozila, ovjerenu od strane ponuđača.

 

5. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Za izbor najpovoljnije ponude primenjivaće se kriterij ,NAJVIŠA PONUĐENA CIJENA", s tim što ona mora biti jednaka ili viša od početne cijene.

Ukoliko više ponuđača ponudi istu cijenu, kao najpovoljnija ponuda izabraće se ona koja bude ranije primljena.

 

Komisija u sastavu:

1.         Jusupović Emin, predsjednik komisije,  

2.         Muratović Vekaz, član komisije,

3.         Mešić Enver, član komisije,       

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: