Prodaja rashodovanog osnovnog sredstva - aparat ESWL-Lithostar Multiline

Datum objave: 29.09.2016. 11:43 / Izvor: Glas Srpske, 29.09.2016.

Broj: 01-643-3/16

Dana, 27.9.2016. godine

 

Na osnovu člana 32. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i Odluke Upravnog odbora br. 02-6551-3/16 od 2.6.2016. godine, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske raspisuje      

 

 

LICITACIJU

za prodaju rashodovanog osnovnog sredstva u viđenom stanju prikupljanjem pismenih ponuda

 

1. Aparat ESWL-Lithostar Multiline , inventurni broj: 27994

Procijenjena vrijednost 20.000,00 KM

2. Procijenjena vrijednost predmetnog aparata koji se nudi na prodaju je i njegova početna vrijednost u postupku javnog nadmetanja, a predmetni aparat se ne može prodati na prvoj licitaciji ispod njegove procijenjene vrijednosti.

3. Osnovno sredstvo se prodaje u viđenom stanju, po principu "vićeno-kupljeno".

Naknadne reklamacije neće se razmatrati.

4.  Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica.

5. Predmetni aparat iz tačke 1 može se pregledati svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja licitacije, u vremenu od 10 do 13 časova na lokaciji Paprikovac Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, 12 beba bb.

Sve informacije se mogu dobiti na telefon 051/342-170.

6. U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave identičnu cijenu koja je najviša od ponuđenih, kao najpovoljniji ponuđač smatraće se onaj koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prispjeća označenog na protokolu Univerzitetskog kliničkog centra RS.

Ponućač čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od osam dana od dana objavljivanja rezultata licitacije na oglasnoj tabli Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Rok plaćanja cjelokupne kupoprodajne cijene za izlicitirano osnovno sredstvo je 15 dana od dana potpisivanja ugovora, na račun prodavca broj: 562100 80000 907 71 kod NLB banke AD Banjaluka.

Primopredaja osnovnog sredstva biće izvršena najkasnije 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene.

7. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora smatraće se da je odustao od kupovine, raskinuće se ugovor i ponuditi zaključenje ugovora drugom po redu najpovoljnijem ponuđaču koji treba u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora da uplati kupoprodajnu ciJenu.

Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi za trećeg ponuđača.

8. Otvaranje ponuda obaviće se 7.10.2016. godine sa početkom u 10.30 časova u prostorijama Službe za javne nabavke i istraživanje tržišta Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, zgrada ginekologije, Paprikovac, 12 beba bb.

9. Sva zainteresovana pravna i fizička lica dostavljaju ponude u posebno zapečaćenoj koverti sa punom adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za kupovinu oashodovanog osnovnog sredstva (aparat ESWL-Lithostar Multiline) na adresu: "UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE, Ul. 12 beba bb".

Ponude se predaju lično na protokol ili poštom preporučeno, a primaju se do 7.10.2016. godine do 9.30 časova.

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlašćenja može da prisustvuje po jedan predstavnik ponuđača.

10. Sve troškove učešća na licitaciji, preuzimanja i transporta robe, kao i sve ostale troškove snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodate stvari nikakve obaveze.

11. Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i u dnevnom listu "Glas Srpske" AD Banjaluka.

 

GENERALNI DIREKTOR

Prof. dr bs. med. Mirko Stanetić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: