Prodaja silosa, prese, krana, kompresora, agregata, kotlova, teretnih vozila, sterilizatora, transformatora...

Izvor: eKapija.ba, 30.04.2014.

Na osnovu člana 2. Odluke o prodaji pokretne imovine, broj 07-013-203/14 od 03.04.2014.  godine (Službeni glasnik grada Banjaluka 11/14) gradonačelnik gradaBanjaluka, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prodaju pokretne imovine pribavljanjem pisanih ponuda

 

 

I Predmet prodaje

Predmet prodaje je sljedeća pokretna imovina:

Redni broj

STAVKA

Količina

Cijena po kom

Ukupno

1.

LINIJA LUŽENJA

 

 

 

1.30.1.

Silos za kreč u prahu

1

2.000,00

2.000,00

1.30.3.

Presa za mulj

1

3.000,00

3.000,00

1.30.4.

Rezervoar za kiselu vodu i kiselinu

4

3.000,00

12.000,00

 

UKUPNO

 

 

17.000,00

2.

LINIJA VALJANJA I PRIPREMA VALJAKA

 

 

 

2.20.13.

Mali kran raspona 12m, nosivosti 2t - METALRIJEKA

1

6.000,00

6.000,00

 

UKUPNO

 

 

6.000,00

3.

LINIJA ZARENJA

 

 

 

3. 5.

Rezervoar inertnog gasa

1

4.000,00

4.000,00

3 .9.

Rezervoar za azot 70m3, MINEL PANČEVO

1

8.000,00

8.000,00

 

UKUPNO

 

 

12.000,00

10.

LINIJA ZA PRERADU HVT

 

 

 

10 .2.

Kompresor manji mobilni 140l, TRUDBENIK DOBOJ

1

1.300,00

1.300,00

10 .3.

Kompresor veći mobilni 330ml, TRUDBENIK DOBOJ

1

2.000,00

2.000,00

 

UKUPNO

 

 

3.300,00

11.

ENERGETIKA

 

 

 

11.1.1.

Agregat 250 KVA, dizel, RADE KONČAR

2

15.000,00

30.000,00

11.2.1.

Kompresor, industrijski, ENERGOINVEST - TRUDBENIK DOBOJ

4

7.000,00

28.000,00

11.2.2.

Rezervoar za zrak

1

8.000,00

8.000,00

11.3.1.

Kotao, TPK ZAGREB

3

15.000,00

45.000,00

11.3.2.

Razdeljnik pritiska 12 bara

1

4.000,00

4.000,00

11.3.3.

Razdeljnik pritiska 4 bara

1

1.000,00

1.000,00

11.3.4.

Postrojenje za paru 0.3 bara

1

8.000,00

8.000,00

11.3.5

Priprema vode - hemijski dio

3

300,00

900,00

11.3.6.

Rezervoar vrele vode

1

7.000,00

7.000,00

11.3.7.

Razdeljnik za grijanje

1

2.000,00

2.000,00

11.3.8.

Pumpe

3

500,00

1.500,00

11.3.9.

Izmenjivači toplote

3

500,00

1.500,00

11.3.10.

Rezervoar za kondenzat

1

25.000,00

25.000,00

11.3.11.

Rezervoar za mazut

1

10.000,00

10.000,00

11.3.12.

Pumpe i filteri za pretovar mazuta

1

5.000,00

5.000,00

11 .4.

Rezervoar dizel goriva, 20t, MAJEVICA BAČKA PALANKA

1

8.000,00

8.000,00

 

UKUPNO

 

 

184.900,00

12.

OPREMA ODRŽAVANJA

 

 

 

12.1.11.

Aparat za argonsko zavarivanje, ISKRA AVTOMATIKA LJUBLJANA

1

1.500,00

1.500,00

12.1.15.

Ispitni sto za hidraulične komponente, SPERRY VICKERS

1

2.500,00

2.500,00

12.1.16.

Tokarski stroj manji, TOS TREČIN

1

7.000,00

7.000,00

12.2.4.

Peć za sušenje elektromotora

1

500,00

500,00

12.2.5.

Motalica za elektromotore

1

1.500,00

1.500,00

12.2.6.

Ispitni sto za elektromotore RADE KONČAR

1

1.500,00

1.500,00

12.2.7.

Komandni ormar ADA 240, RADE KONČAR

1

300,00

300,00

12.2.8.

Ispitni pult RADE KONČAR

1

1.000,00

1.000,00

12.3.1.

Uređaj za prečišćavanje ulja (separaciju), ALFA LAVAL

1

500,00

500,00

12.3.2.

Peć za zagrijavanje ležajeva

1

200,00

200,00

12.3.6.

Hidraulična kolica za montažu valjaka

2

100,00

200,00

12.3.20.

Cisterna za otpadne vode mobilna, CREINE

1

1.500,00

1.500,00

12.3.21.

Pumpa za pretakanje ulja

1

200,00

200,00

12.3.22.

Mazalica pneumatska

1

200,00

200,00

 

UKUPNO

 

 

18.600,00

13.

TRANSPORTNA SREDSTVA

 

 

 

13 .4.

Teretno vozilo TAM 80T

1

5.000,00

5.000,00

13 .5.

Teretno vozilo TAM 130T, REG.BR. 916-E-154

1

6.500,00

6.500,00

13 .8.

Traktorska prikolica za otpadne vode CREINE

1

4.000,00

4.000,00

 

UKUPNO

 

 

15.500,00

14.

OPREMA UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA

 

 

 

14.8.3.

Hvatač rolne (Hepenštal), 24t, METAL RIJEKA

1

18.000,00

18.000,00

14.9.2.

Hvatač rolne (Hepenštal), 16t, METAL RIJEKA

1

5.000,00

5.000,00

 

UKUPNO

 

 

23.000,00

16.

OSTALA OPREMA

 

 

 

16.1.7.

Elektro motori

35

50,00

1.750,00

16.1.8.

Hidraulična platforma UNIVERZAL BANJALUKA

1

2.000,00

2.000,00

16.1.12.

Plinski kotao VAPORAX VENTILATOR ZAGREB

1

1.500,00

1.500,00

16.4.1.

Sterilizator, ST11, INSTRUMENTARIA ZAGREB

1

200,00

200,00

16.4.2.

Sterilizator, ST05 i ST06, INSTRUMENTARIA ZAGREB

2

500,00

1.000,00

16.4.3.

Vibrator za sita IMS BEOGRAD

1

100,00

100,00

16.4.4

Peć, FABRIKA TEHNIČKIH UREĐAJA ČAČAK

1           

300,00

300,00

16.4..

Spektrolab

1

300,00

300,00

16.46

Uređaj za destilaciju

1

100,00

100,00

 

UKUPNO

 

 

7.250,00

17.

LINIJA PRANJA I PREMOTAVANJA

 

 

 

17 .1.

Kolica

1      

25.000,00

25.000,00

17 .2.

Odmotač

1

90.000,00

90.000,00

17 .3.

Ravnalica

1

35.000,00

35.000,00

17 .4.

Uvodni dio

1

5.000,00

5.000,00

17 .5.

Komora za pranje

1

15.000,00

15.000,00

17 .6.

Komora za sušenje

1

10.000,00

10.000,00

17 .7.

Izlazni valjci

1

10.000,00

10.000,00

17 .8.

Namotač

1

90.000,00

90.000,00

17 .9.

Izlazna kolica

1

25.000,00

25.000,00

17 .10.

Hidraulični sistem linije

1

45.000,00

45.000,00

 

UKUPNO

 

 

350.000,00

18.

ELEKTRO OPREMA

 

 

 

18 .1

Transformator 630 Kva TBS 630-24/K (suhi), 4 kom posebno plus 1 kom koji ide uz liniju pranja i premotavanja

5

6.083,00

30.416,00

 

 

 

 

30.416,00

 

 

Rekapitulacija

STAVKA

IZNOS U KM

LINIJA LUŽENJA              

17.000,00

LINIJA VALJANJA I PRIPREMA VALJAKA              

6.000,00

LINIJA ŽARENJA              

12.000,00

LINIJA ZA PRERADU HVT             

3.300,00

ENERGETIKA     

184.900,00

OPREMA ODRŽAVANJA              

18.600,00

TRANSPORTNA SREDSTVA         

15.500,00

OPREMA UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA              

23.000,00

OSTALA OPREMA           

7.250,00

LINIJA PRANJA I PREMOTAVANJA         

350.000,00

ELEKTRO OPREMA         

30.416,00

UKUPNO            

667.966,00

Pokretna imovina se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

 

II Uslovi prodaje

Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica, koja dostave ponude, neposredno ili putem pošte, u roku utvrđenom ovim javnim pozivom.

Prodaja pokretne imovine može se vršiti pojedinačno po stavkama, grupno ili u cjelini.

 

Ponuda treba da sadrži:

1. Podatke o ponuđaču (naziv/ime i prezime, adresa i kontakt telefon):

- za pravna lica (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, matični broj firme, poreski identifikacioni broj - PIB),

- za fizička lica (kopija lične karte, a ako je lice samostalni preduzetnik - fotokopija rješenja o registraciji samostalnog preduzetnika),

2. Iznos ponude, izraženo u KM,

3.Potpisanu izjavu ponuđača o prihvatanju pokretne imovine u zatečenom stanju.

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično u zatvorenoj koverti s naznakom „Ponuda za kupovinu pokretne imovine - ne otvaraj" na adresu Gradske uprave grada Banjaluka (Trg srpskih vladara broj 1), u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.

Neblagovremene i nepotpune ponude, neće se uzeti u obzir.

Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo ponuđača, obaviće Komisija za javnu prodaju pokretne imovine, imenovana rješenjem gradonačelnika grada Banjaluka, dva dana po isteku krajnjeg roka za prijem ponuda.

Ponuđači će biti blagovremeno obavješteni o vremenu i roku javnog otvaranja ponuda.

 

III Zaključivanje ugovora

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se primjenom kriterija najviše ponuđenje cijene date u ponudi.

U slučaju da se dva ili više ponuđača prijave sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, prednost će imati ponuda koja je ranije prispjela po datumu i vremenu prijema na protokolu.

O odluci komisije, ponuđači će biti pismeno obavješteni, a sa ponuđačem čija ponuda je najpovoljnija, biće zaključen ugovor o kupoprodaji.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane, ugovor će se zaključiti sa ponuđačem koji ima sljedeću najpovoljniju ponudu.

Izabrani ponuđač (kupac) je dužan da po zaključenju ugovora, u roku od 7 dana uplati kupoprodajnu cijenu, a u roku od 10 dana preuzme kupljenu pokretnu imovinu.

Sve poreze, troškove prenosa vlasništva, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

 

IV Dodatne informacije

Pokretna imovina koja je predmet prodaje nalazi se u komplesku Tehnološki biznis park, na lokalitetu „Unis Valjaonica HVT" A.D. - u stečaju u Ramićima, a zainteresovani je mogu razgledati svakim radnim danom u vremenu od 10 i 30 do 15 časova, u toku trajanja javnog poziva.

 

Sve dodatne inforamcije mogu se dobiti u Gradskoj razvojnoj agenciji; telefon broj 051/394251, kontakt osoba Milojko Ševa.

 

Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i na veb stranicama Grada Banjaluka (http://www.banjaluka.rs.ba/) i Gradske razvojne agencije (http://www.cidea.org/) i to najkasnije 15 dana prije dana određenog za dan licitacije.

 

Broj: 12-G-2118/2014

Dana 28.04.2014. godine

 

GRADONAČELNIK

Slobodan Gavranović, dipl.pravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: