Prodaja službenih motornih vozila (Land Rover Freelander, Volkswagen 3C Passat, Volkswagen 5N Tiguan)

Datum objave: 02.04.2021. 09:01 / Izvor: Oslobođenje, 02.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA

 

Na osnovu Instrukcije o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja –licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika institucija Bosne i Hercegovine  broj 08-02-2-920/16 od 31.10.2016. godine i 08-02-2-4961-1/20

od 07.07.2020. godine Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i člana 3. Odluke o prodaji službenih vozila Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine broj 11-2-34-872/21 od 16.02.2021. godine Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI OGLAS

o prodaji službenih vozila Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine puteni javnog nadmetanja-licitacije - zatvorenim pisanim ponudama

 

I.      PODACI O VOZILU

Prodaja četiri službena vozila Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) vrši se objedinjeno i to za sljedeća vozila:

 

Marka i tip vozila

Boja

Broj šasije

Snaga/ zapremina motora

Godina proizvodnje

Pređena kilome traža

Istek registracije

Stanje vozila

Početna cijena

Land Rover Freelander

Bijela

SALFA28BX9H136944

118/ 2179

2008.

202.553

27.01. 2022.

U voznom slanju

10.051,00 KM

Land Rover LB, Free­lander

Bijela

SALFA28B59H141615

118/ 2179

2010.

169.522

27.01. 2022.

U voznom stanju

12.420,00 KM

Volkswagen 3C Pasat

Bijela

WVWZZZ3CZAE169970

103/ 1968

2010.

238.293

27.01. 2022.

U voznom stanju

8.016,00 KM

Volksvvagen 5N, Tiguan

Bijela

WVGZZZ5NZDW523942

103/ 1968

2013.

147.723

27.01. 2022.

U voznom slanju

16.175,00 KM

UKUPNA VRIJEDNOST

46.662,20 KM

 

II.PRAVO UČEŠĆA

1.Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka

za licitaciju uplate predviđeni depozit u vrijednosti od 4.700,00 KM na bankovni račun za uplatu sredstava na

sljedeći način:

Primatelj: Ministarstvo finansija i trezora BiH Transakcijski račun broj:000O0300(MH)00145 Poziv na broj: 37111

Svrha uplate: Javno nadmetanje-licitacija u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

2.Zaposlenici Ministarstva i njihove uže porodice nemaju pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitacije.

 

III.PREGLED VOZILA

Vozila se mogu pogledati u ulici Aerodromska6,71000 Sarajevo, dana 05. i 06.04.2021 .godine u terminu od 09-12 sati. Broj telefona osobe koja će posredovati pri pregledu vozila je 065/180444.

 

IV.SADRŽAJ I PRIHVATLJIVOST PONUDE

1. Sadržaj ponude 4 a) ukoliko ponudu dostavlja fizičko lice ponuda mora da sadrži:

-uredno popunjen obrazac iz javnog poziva, koji se može preuzeti sa stranice Ministarstva, sa podacima: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, broj tekućeg računa, iznos ponude u KM i potpis fizičkog lica;

-dokaz o izvršenoj uplati depozita; i

-ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta, ukoliko ponudu dostavlja pravno lice ponuda mora da sadrži:

-uredno popunjen obrazac iz javnog pozi va sa podacima: naziv pravnog lica, adresu i broj telefona, broj poslovnog računa, iznos ponude u KM, potpis ovlaštenog lica i pečat;

-ovlaštenje lica za zastupanje u postupku licitacije;

-Rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog tijela; i

-dokaz o izvršenoj uplati depozita. Prihvatljivost ponude:

ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, a ukoliko je ponuđač pravno lice ista mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica;

prihvatljivom ponudom se smatra ponuda koja sadrži podatke iz tačke 1. i čiji je iznos ponude jednak ili veći od procijenjene vrijednosti službenih vozila; i

postupak javnog nadmetanja-licitacija će biti punovažan i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

 

V.KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PONUDA

Kriterij za ocjenjivanje ponuda je najviša ponuđena cijena za predmetna vozila, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične. Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

 

VIDOSTAVLJANJE PONUDA

1. Ponude se trebaju dostaviti na odgovaraj ućem popunjenom obrascu zajedno s ostalom dokumentacijom iz tačke IV. u zatvorenoj neprovidnoj koverti sa naznakom:

„Ponuda za prodaju vozila putem javnog nadmetanja-licitacije- NE OTVARATI" na adresu: MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE, Musala 9,71 000 Sarajevo

2.Rok za dostavu ponuda je osam dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja, dok sve ponude koje pristignu nakon roka od osam dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja se neće uzimati u razmatranje.

3.Javno otvaranje ponuda uz prisusrvo zainteresiranih održat će se u srijedu 14.04.2021.godine, u zgradi Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Musala broj 9, Sarajevo, sala broj 208, drugi sprat, s početkomu 11.00 sati.

4.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati zainteresirana fizička lica i ovlašteni predstavnici pravnih lica koji su dostavili ponudu i izvršili uplatu depozita za učestvovanje u javnom nadmetanja

 

VII.POSTUPAK LICITACIJE

Postupak javnog nadmetanja-licitacije se vrši na sljedeći način:

1. Komisija postupak javnog nadmetanja – licitacije zapoćinje registracijom kanditataprovjerom identiteta podnositelja ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika. 1. Predsjedavajući Komisije upoznaje registrirane kandidate sa postupkom javnog nadmetanja -licitacije.

3.Predsjedavajući Komisije otvara zaprimljene ponude, čiji se sadržaj unosi u"popis ponuđača koji sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po zaprimanju, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

4.Ponude koje ne sadrže uvjete prihvatljivosti iz tačke 1V. neće se razmatrati u daljnjem postupku.

5.Komisija nakon razmatranja liste ponuđača utvrđuje najpovoljniju ponudu o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjedavajući Komisije proglašava pobjednika javne prodaje/licitacije.

6.Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač sa prifivatljivom ponudom Komisija ga proglašava pobjednikom javnog nadmetanja-licitacije.

7.Ako se prijave dva ili više ponuđača s prihvatijivom i istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štambilja službe Pisarnice Ministarstva

 

VIII.OBAVEZE KUPCA

1.Sa izabranim ponuđačem Ministarstvo zaključuje kupoprodajni ugovor od sedam dana  po zavšetku

od  postupka i istom će biti vraćen uplaćeni depozit po dostavljanju dokaza o uplati punog licitiranog iznosa.

2.Kupac je dužan, za kupljena motorna vozila, uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od sedam dana od dana potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši s bankovnih računa koji su navedeni u obrascu ponude.

3.Ukoliko izabrani r»nuđač7kupac ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora, ili ukoliko nakon zaključivanja ugovora odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit mu se neće vratiti, a Ministarstvo zadržava pravo da dodijeli ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača

4.Uplata lcupoprodajne cijene, odnosno iznosa po kojem je prodano službeno vozilo, vrši se na jedan od depozitnih računa Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

5.Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije kupca upućene prodavaču po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka motornih vozila.

6.Primopredaja, odnosno preuzimanje vozila vrši se nakon predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene na odgovarajućoj lokaciji.

 

IX. DODATNE INFORMACIJE

1.Javni oglas o prodaji službenih vozila Ministarstva putem javnog nadmetanja-licitacije - zatvorenim pisanim ponudama se objavljuje u troje dnevne novine i na web stranici Ministarstva.

2.Učesnicima u postupku javnog nadmetanja-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene, povrat uplaćenih sredstava na jedinstveni račun trezora za učešće u postupku, vršit će se na osnovu zahtjeva Ministarstva prema Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: