Prodaja službenih vozila: Škoda SuperB, Škoda Fabia

Datum objave: 14.01.2022. 09:11 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2022.

Na osnovu Odluke o prodaji službenih vozila Škoda broj 01-11923-1/21 od 14.10.2021. godine i Odluke o izmjeni Odluke o prodaji službenih vozila Škoda broj 01-13282-17/21 od 02.012.2021.godine i Rješenja o imenovanju komisije za prodaju službenih vozila Škoda broj 01-02.1.1-12076/21 od 21.10.2021.godine, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar  objavljuje Javni oglas, koji možete pogleati ovdje:

Obrazac za cijenu ponude ponuđači mogu preuzeti ovdje: 

 

ЈР Autoceste FBiH

 

Na osnovu Odluke o prodaji službenih vozila Škoda broj 01-11923-1/21 od 14.10.2021. godine i Odluke o izmjeni Odluke o prodaji službenih vozila Škoda broj 01-13282-17/21 od 02.012.2021.godine i Rješenja o imenovanju komisije za prodaju službenih vozila Škoda broj 01-02.1.1-12076/21 od 21.10.2021.godine, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavljuje

 

J A V N I O G L A S

ZA PRODAJU SLUŽBENIH VOZILA JP AUTOCESTE FBIH DOO MOSTAR PUTEM JAVNE PRODAJE ZATVORENIM PISANIM PONUDAMA

 

1. PREDMET JAVNOG OGLASA

 

1.1. Predmet javnog oglasa je prodaja službenih vozila (u daljem tekstu: vozila) JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar (u daljem tekstu: JPAC), prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:

 

Procjena trenutne vrijednosti vozila izvršena od strane stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke dana 16.12.2021. godine. Uvid u nalaze procjene trenutne vrijednosti vozila za svako pojedinačno vozilo se može izvršitiprilikompregleda navedenih vozila uzprethodnu najavu na broj telefona 033/277-931 ili 061/811-183.

 

2.  NAČIN JAVNE PRODAJE

2.1. Vozila koja su predmet javne prodaje prodaju se zajedno po jedinstvenoj cijeni ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za sva vozila. Ukoliko ponuđač u svojoj ponudi navede ponuđenu cijenu samo za neko vozilo, a u ponudi ne bude navedena ukupna ponuda za sva vozila, takva ponuda će biti odbaćena.

 

3.   PRAVO UČEŠĆA

3.1.  Pravo učešća u postupku javne prodaje imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije utvrđenog roka uplate kauciju u iznosu od 5% početne ukupne cijene za sva vozila za koja licitiraju (kaucija u iznosu od 800,00 KM).

3.2.  Kaucija se uplaćuje na RAČUN broj: 1020010000014039 kod Union banka do 02.02. 2022. godine do 14,00 sati. Svrha uplate kaucija za učešće na licitaciji.

3.3.  Učesnicima u postupku javne prodaje čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 5% (800,00 KM) bit će vraćena u roku od sedam dana uplatom na račun, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuđaču biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa kupoprodajne cijene.

3.4.   Zaposleni u JPAC i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća u postupku javne prodaje- licitacije.

 

4.  PREGLED VOZILA

4.1. Vozila koja su predmet javne prodaje-licitacije mogu se pogledati u Centru održavanja i kontrole prometa (COKP) na Drivuši, Grad Zenica sljedećim danima: 26., 27. i 28.01.2022. godine u vremenu od 12,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona 033/277-931 ili 061/811-183.

 

5. DOSTAVLJANJE PONUDE

5.1. Ponuda se dostavlja na Obrascu za cijenu ponude, u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti na kojoj treba na poleđini napisati ime i prezime (za fizičke osobe), naziv ponuđača (za pravne osobe), koji se dostavlja ponuda, sa naznakom

„Ponuda za kupovinu službenih vozila JPAC -NE OTVARATI".

5.2. Rok za dostavljanje ponuda je 03.02.2022. godine, do 11,00 sati, na Protokolu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, ul. Adema Buća 20, Mostar. Ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira na način slanja i dostave, neće se uzeti u razmatranje.

5.3. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 03.02.2022. godine u 12,00 sati, u JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, ul. Adema Buća 20, Mostar.

5.4. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učešće u postupku javne prodaje-licitacije, uz poštivanje svih higijensko-epidemijoloških mjera.

5.5.  Obrazac za cijenu ponude ponuđači mogu preuzeti lično na Protokolu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, ul. Adema Buća 20, Mostar, Protokolu Operativni ured Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 19/4 Sarajevo ili na web stranici JPAC www.jpautoceste.ba.

 

6.   SADRŽAJ PONUDE

6.1.Podaci o fizičkoj osobi: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, broj tekućeg računa i ovjerena kopija identifikacionog dokumenta.

6.2. Podaci o pravnoj osobi: naziv pravne osobe, adresa i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku javne prodaje, kopija rješenja o upisu u sudski registar ne starija od tri mjeseca ovjerena od strane nadležnog organa, broj poslovnog računa.

6.3. Popunjen Obrazac za cijenu ponude (cijenu iskazati isključivo u konvertibilnim markama).

6.4. Dokaz o izvršenoj uplati kaucije.

6.5. Ponudu mora potpisati podnosilac ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

6.6. Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 6.1. do 6.6.

 

7.  POSTUPAK JAVNE PRODAJE

7.1. Prije početka javnog otvaranja prispjelih ponuda ponuđač može na osnovu pismenog ili usmenog zahtjeva povući ponudu, te će mu ponuda biti vraćena neotvorena. Ponuđaču koji povuče svoju ponudu uplaćena kaucija od 5% (800,00 KM) neće biti vraćena. Ponuđač neće moći povući ponudu ukoliko je Komisija započela javno otvaranje primljenih ponuda.

7.2.  Predsjednik Komisije otvara primljene ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispijeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

7.3.  Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku javne prodaje.

7.4.  Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

7.5.  Nakon razmatranja liste ponuđača, Komisija utvrđuje najpovoljniju ponudu, o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javne prodaje-licitacije.

7.6.  Ako se na poziv za javnu prodaju odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom javne prodaje.

7.7.  Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena.

7.8.  Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

 

8. OBAVEZE KUPCA

8.1.        Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od sedam dana od dana završetka javne prodaje.

8.2.        Kupac je dužan za kupljena vozila uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od sedam dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

8.3.        Uplata se vrši na sljedeći način:

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar ul.Adema Buća 20, Mostar ID br. 4227691540005 PDV br. 227691540005

Svrha uplate: Kupoprodajna cijena po ugovoru broj     

Union banka-račun broj: 1020010000014039

8.4.        Sve poreze i troškove u vezi sa prenosom vlasništva snosi kupac.

8.5.        Prodaja vozila vrši se po principu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije od strane kupca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka na vozilima, koje se neće razmatrati.

8.6.        Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

8.7.        Ukoliko kupac ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos kupoprodajne cijene, uplaćena kaucija od 5% neće biti vraćena. JPAC će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

9.1.        Sve informacije u vezi sa javnom prodajom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 14,00 sati na broj telefona 033/277-931 ili 061/811-183.

9.2.        JPAC zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi javnu prodaju vozila po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: