Prodaja službenog motornog vozila marke Volkswagen Passat

Datum objave: 19.01.2022. 13:38 / Izvor: Akta.ba, 19.01.2022.

Kreirano: 19 Siječanj 2022

 

 

Broj: 02-11-74/21-1 

Kreševo, 17.1.2022.godine

 

Na temelju Odluke broj: 02-11-74/22 od 11.1.2022.godine o prodaji putničkog vozila i članka 39. Statuta Općine Kreševo, broj: 01-02-670/08 od 08.05.2008. godine i broj: 01-02-2189/21 od25.10.2021.godine objavljuje se

 

JAVNI OGLAS

ZA PRODAJU SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA PUTEM JAVNE PRODAJE -

LICITACIJE ZATVORENIM PISANIM PONUDAMA

 

1.         Predmet javnog oglasa

1.1.      Predmet javnog oglasa je prodaja službenog motornog vozila marke Volkswagen Passat prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

 

2.         Podaci o vozilu

Vrsta motornog vozila: putnički automobil,

Marka: Volkswagen Passat,

Broj šasije: WVWZZZ3CZ69000202,

Broj motora: BKC798199,

Radni obujam motora: 1896,

Maksimalna snaga (kW): 77,

Vrsta motora/goriva: DIESEL,

Boja: ŽUTA,

Godina proizvodnje: 2005.,

Modelska godina: 2006.,

Registrirano do: 3.6.2022.godine,

Pređena kilometraža: 322.540 km,

Broj vrata: 4 ; broj sjedišta: 5.

Utvrđena početna cijena motornog vozila je 3.162,00 (tritisućestotinušezdesetdvije) KM.

 

3.         Način javne prodaje - licitacije

3.1.      Vozilo koje je predmet javne prodaje - licitacije prodaje se ponudite Iju koji ponudi najvišu cijenu.

 

4.         Pravo sudjelovanja

4.1.      Pravo sudjelovanja u postupku javne prodaje - licitacije imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije utvrđenog roka uplate kauciju u iznosu od 500,00 (petstotina) KM.

4.2.      Kaucija se uplaćuje na depozitni račun Općine Kreševo broj: 3060420000007903

VRSTA PRIHODA 722449

ŠIFRA OPĆINE 051

PRORAČUNSKA ORGANIZACIJA 0000000

POZIV NA BROJ 0000000000 

4.3.      Sudionicima u postupku javne prodaje - licitacije čije ponude ne budu prihvaćene kao najpovoljnije uplaćena kaucija bit će vraćena u roku od 3 (tri) dana od završene licitacije, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuditelju biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa kupoprodajne cijene.

4.4.      Zaposlenici Općine Kreševo i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovanja u postupku javne prodaje - licitacije.

 

5.         Pregled vozila

5.1.      Vozilo koje je predmet javne prodaje - licitacije može se pregledati na službenom parking prostoru Općine Kreševo uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona 030/806 - 602.

 

6.         Dostavljanje ponude

6.1.      Ponuda se dostavlja na Obrascu za cijenu ponude, u zatvorenoj (neprovidnoj) Kuverti na kojoj treba na poleđini napisati ime i prezime (za fizičke osobe), naziv ponuditelja (za pravne osobe) sa naznakom „Ponuda za prodaju službenog vozila Općine Kreševo putem javne prodaje - licitacije41.

6.2.      Rok za dostavljanje ponude je 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnom listu „Nezavisne novine4

Ponude moraju biti dostavljene na Protokol Općine Kreševo do 4.2.2022.godine do 9:00 sati. Ponude dostavljene nakon nakon navedenog roka bez obzira na način slanja i dostave, neće se uzeti u razmatranje.

6.3.      Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuditelja održat će se 4.2.2022.godine u 9:30 sati.

6.4.      Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji, fizičke osobe osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštenja da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za sudjelovanje u postupku javne prodaje - licitacije.

 

7.         Sadržaj ponude

7.1.      Podaci o fizičkoj osobi: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, broj tekućeg računa i ovjerena kopija osobne iskaznice.

7.2.      Podaci o pravnoj osobi: naziv pravne osobe, adresa i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku javne prodaje - licitacije, ovjerena kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ne starijeg od 3 mjeseca (ili Rješenje o registraciji u sudskom registru ukoliko je ponuditelj registriran prije manje od 3 mjeseca), broj poslovnog računa.

7.3.      Popunjem Obrazac za cijenu ponude (cijenu iskazati isključivo u KM).

7.4.      Dokaz o izvršenoj uplati kaucije.

7.5.      Ponudu mora potpisati podnositelj ponude, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba, ista mora biti ovjerena i pečatom pravne osobe. 

7.6.      Prihvatljivom ponudom se smatra ponuda koja sadrži podatke iz točke 6.1. do 6.5.

7.7.      Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu.

7.8.      Ako se na javnu licitaciju odazovu dva ili više ponuditelja sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Povjerenstvo će pobjednikom proglasiti ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja u Pisarnici, odnosno datumu predaje pismena u PTT .

 

8.         Postupak javne prodaje - licitacije

8.1.      Prije početka javnog otvaranja prisjelih ponuda ponuditelj može na temelju pismenog zahjteva povući ponudu, te će mu ponuda biti vraćena neotvorena. Ponuditelju koji povuče svoju ponudu uplaćena kaucija neće biti vraćena.

8.2.      Predsjednik povjerenstva otvara primljene ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuditelja koja sadrži: naziv ponuditelja, redni broj ponude po prispjeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

8.3.      Ponude koje ne ispunjavaju uvjete prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku javne prodaje - licitacije.

8.4.      Ponude ispod početne cijene neće se uzeti u razmatranje u daljem postupku javne prodaje - licitacije.

8.5.      Nakon razmatranja liste ponuditelja, Povjerenstvo utvrđuje najpovoljniju ponudu, o čemu usmeno obavještava prisutne ponuditelje. Predsjednik komisije proglašava pobjednika javne prodaje - licitacije.

8.6.      Ako se na poziv za javnu prodaju - licitaciju odazove samo jedan ponuditelj s prihvatljivom ponudom, Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom javne prodaje - licitacije.

8.7.      Kriterij za vrednovanje ponude je najveća ponuđena cijena.

 

9.         Obveze kupca

9.1.      Ponuditelj, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka javne prodaje - licitacije.

9.2.      Kupac je dužan da za kupljeno vozilo uplati puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

9.3.      Uplata se vrši na slijedeći način: DEPOZITNI RAČUN OPĆINE KREŠEVO broj: 3060420000007903

VRSTA PRIHODA 722449 ŠIFRA OPĆINE 051

PRORAČUNSKA ORGANIZACIJA 0000000 POZIV NA BROJ 0000000000

9.4.      Sve poreze i troškove u svezi s prenosom vlasništva snosi kupac.

9.5.      Prodaja se vrši po principu „viđeno- kupljenošto isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije od strane kupca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka na vozilima, koji se neće ramztrati.

9.6.      Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

9.7.      Ukoliko kupac ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne plati puni iznos kupoprodajne cijene uplaćena kaucija mu neće biti vraćena te će se zaključiti ugovor sa slijedećim najpovojlnijim ponuditeljem.

 

10.       Dodatne informacije

10.1.     Sve informacije u svezi s javnom prodajom - licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 14,00 sati na broj telefona 030/806-602.

10.2.     Općina Kreševo zadržava pravi da prihvati ili odbije ponudu, obustavi ili poništi javnu prodaju - licitaciju vozila po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi, sve do trenutka uplate kupoprodajne cijene.

10.3.     Obavijest o javnom oglasu za prodaju vozila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se u dnevnom listu Nezavisne novine a tekst javnog oglasa će se objaviti na službenoj web stranici Općine Kreševo www.kresevo.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: