Prodaja službenog motornog vozila Škoda Octavia

Izvor: eKapija.ba, 09.06.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

VIJEĆE MINISTARA        

DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE

               

Broj: 04-16.5-92-13/14.

Sarajevo, 06.06.2014. godine

 

Na osnovu člana 1. Odluke o prodaji motornog vozila broj broj 04-16.5-92-1 /14. od 18.02.2014.godine, direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje BiH objavljuje

 

TREĆU JAVNU LICITACIJU

za prodaju službenog motornog vozila

 

I

Predmet javne licitacije je prodaja službenog motornog vozila Direkcije za ekonomsko planiranje BiH sa ugrađenim alarmom

 

Red. br.

Marka, model i tip vozila

Broj šasije

Broj motora

Godina proizvodnje

Vrsta motora

Snaga motora u KW

Registrovan o do

Početna cijena u KM

1

ŠKODA OCTAVIA

TMBBS21Z08S150394

BJB212106

2007.

DIZEL

77

14.02.2015

10.000,00

 

II

Vozilo koje je premet javne licitacije prodaje se ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu koja ne može biti manja od početne cijene navedene u javnom oglasu. U slučaju da se na javni oglas prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom, koja je ujedno i najviša cijena, predstavnici ponuđača će biti pozvani da eventualno izvrše povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem. Najmanje povećanje ponuđene cijene može biti po 100,00KM. Ukoliko ponuđači nisu prisutni ili ne žele povećati cijenu javnim nadmetanjem, pobjednikom javnog nadmetanja će biti proglašen ponuđač koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

 

III

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u vrijednosti od 500,00KM na blagajni Direkcije za ekonomsko planiranje BiH. Pravo na učešće u postupku licitacije nemaju zaposleni u Direkciji za ekonomsko planiranje BiH. Depozit položen na blagajnu Direkcije za ekonomsko planiranje BiH bit će vraćen licima koja nisu izlicitirala vozilo nakon završetka javnog nadmetanja, a depozit pobjednika licitacije će biti zadržan do konačne isplate izlicitiranog iznosa.

Depozit za učešće na javnoj licitaciji uplaćuje se na blagajnu Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, Saliha Udžvarlića l,u periodu od 9,00 do 14,00 sati 18.06.2014. godine i 19.06.2014. godine.

 

IV

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA" preporučenom poštom ili neposredno na protokol Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, ulica Saliha Udžvarlića broj 1, 71000 Sarajevo.

Ako ponudu dostavlja fizičko lice, ponuda mora da sadrži :

ime, ime oca, prezime, adresu, broj telefona, iznos ponude za vozilo izražen u KM brojevima i slovima i dokaz o uplati depozita.

Ako ponudu dostavlja pravno lice, ponuda mora da sadrži :

naziv pravnog lica, adresu, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca, (ovjerena fotokopija ili orginal), iznos ponude za vozilo izražen u KM brojevima i slovima i dokaz o uplati depozita.

Krajnji rok za predaju ponuda je 19.06.2014. godine do 15:00 sati, uključujući i sve ponude upućene putem pošte, a pristigle do naznačenog datuma i vremena. Ponude koje pristignu nakon naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje i bit će vraćene neotvorene ponuđaču.

 

V

Kupovina putničkog vozila vršit će se po principu „viđeno-kupljeno", što isključuje naknadne reklamacije i prigovore/žalbe po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka. Javno otvaranje ponuda će se održati u prisustvu zainteresovanih ponuđača (fizičkih lica ili ovlaštenih predstavnika pravnih lica) dana 20.06.2014. godine u sjedištu Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, ulica Saliha Udžvarlića 1, Sarajevo u 10,00 sati. Javnom otvaranju mogu prisustvovati ponuđači koji su dostavili ponude u skladu sa uslovima navedenim u tačkama I, II, III i IV. Ponude koje nisu dostavljene u skladu sa navedenim tačkama neće se uzimati u razmatranje.

 

VI

Kupoprodajna cijena se plaća u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu kupoprodajnog ugovora, a kupljeno vozilo se preuzima po dostavljanju dokaza o uplati kupoprodajne cijene. Troškove prenosa vlasništva, osiguranja, registracije i transporta vozila snosi kupac. Uplata kupoprodajne cijene vrši se na račun broj: 3380002210078390 Uni Credit banka, vrsta uplate : O, vrsta prihoda:811114, općina 079, budžetska organizacija : 0205999, poziv na broj 0000000000.

 

VII

Zainteresovane osobe vozilo mogu pogledati na parkingu ispred zgrade Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, svaki radni dan, u periodu od 9,00 do 12,00 sati. Kontakt telefon za pregled vozila je 061/160 981.

 

DIREKTORICA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: