Prodaja službenog putničkog motornog vozila Škoda

Datum objave: 23.09.2016. 10:27 / Izvor: Oslobođenje, 23.09.2016.

Bosna i Hercegovina

Agencija za antidoping kontrolu

 

Broj: 02-02-3-874-5/16

Tuzla, 23.09.2016. god.

 

Na osnovu Odluke direktora Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine o prodaji službenog putničkog motornog vozila putem javnog nadmetanja - licitacije, broj: 02-02-3-874-1/16 od 19.09.2016. godine, Komisija za provođenje postupka Javne licitacije objavljuje:

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju službenog putničkog motornog vozila Agencije za antidoping kontrolu Bosne u Hercegovine

 

1. PREDMET PRODAJE

Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) putem javnog nadmetanja-licitacije, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda, prodaje službeno putničko motorno vozilo ŠKODA SUPERB sljedećih karakteristika:

1. Marka i model: ŠKODA SUPERB

2. Boja: Siva

3. Broj vrata: 4/5

4. Broj šasije: TMBCF43T9A9015988

5. Snaga/zapremina motora (kW/cm3): 125/1986

6. Godina proizvodnje: 2009.

7. Vrsta goriva: Dizel,

8. Vozilo u voznom stanju: DA

9. Pređena kilometraža: cca 350.000 km+,

10. Registarske oznake: O11-M-882, registrovano do 04.10.2016. godine,

11. Početna cijena: 5.000,00 KM

 

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja - licitacije, sistemom zatvorenih pismenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate kauciju/depozit, u iznosu od 500,00 KM (petstotinakonvertibilnihmaraka).

2.2. Uplata kaucije/depozita vrši se na blagajni Agencije za antidoping kontrolu BiH u Tuzli, ul. Maršala Tita broj 36, II sprat, kancelarija broj 7, u periodu od 23.09.2016. do 03.10.2016. godine (ne računajući dane vikenda), u vremenu od 10:00 do 12:00 sati. Učesnicima u postupku će se nakon uplate kaucije/depozita, kao dokaz o istom izdati potvrda o uplati kaucije/depozita.

2.3. Pravo učešća u postupku javne licitacije nemaju zaposlenici Agencije za antidoping kontrolu BiH, kao ni članovi njihove uže porodice.

 

3. PREGLED VOZILA

3.1. Vozilo se može pogledati na parking prostoru na adresi u Tuzli, dana 29.09.2016. godine, u vremenu od 10:00 do 15:00 sati, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi.

3.2. Kontakt osoba je: Dražen Kovačević, telefon 035 310 695.

3.3. Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju (princip viđeno-kupljeno).

 

4. DOSTAVLIANIE PONUDA

4.1. Ponude na popunjenom obrascu iz ovog oglasa, u zatvorenoj koverti sa naznakom «Ponuda za Javnu licitaciju motornog vozila ŠKODA SUPERB - NE OTVARAJ» , sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije/depozita, primaju se na protokolu Agencije za antidoping kontrolu BiH [kancelarija broj 7], ul. Maršala Tita broj 36, II sprat, Tuzla, do 03.10.2016. godine do 12:00 sati.

4.2. Sve ponude dostavljene iza navedenog roka i bez obzira na način dostave neće se uzeti u razmatranje.

4.3. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude, održat će se dana 03.10.2016. godine u 12:30 sati, u Agenciji za antidoping kontrolu BiH,ul. Maršala Tita broj 36, II sprat [kancelarija broj 10].

4.4. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

4.5. Kriteriji za vrednovanje ponude je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda, identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

4.6. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik za učešće u licitaciji.

 

5. SADRŽAJ PONUDE

5.1. Ponuda sadrži sljedeće elemente:

a) Obrazac za cijenu ponude (isključivo obrazac koji se nalazi na www.ada.gov.ba);

• Fizička lica: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, broj telefona, JMBG, iznos ponude u KM (brojevima i slovima), potpis - uz ponudu obavezno dostaviti ovjerenu kopiju lične karte;

• Pravna lica: naziv pravnog lica, adresa, broj telefona, ID broj, iznos ponude u KM (brojevima i slovima), potpis i pečat za pravna lica - uz ponudu obavezno dostaviti ovjerenu kopiju ID broja, ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar (ne stariji od 3 mjeseca), ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku licitacije, adresa (ukoliko se radi o pravnoj osobi);

b) Dokaz o izvršenoj uplati kaucije/depozita u iznosu od 500,00 KM (petstotinakonvertibilnihmaraka);

5.2. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja, a ako je podnositelj ponude pravna osoba ista mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe u pravnoj osobi i ovjerena pečatom te pravne osobe.

5.3 Prihvatljivom ponudom se smatra svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 5.1. do 5.2. i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene za vozilo ŠKODA SUPERB.

5.4. Licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljiv ponuđač.

 

6. POSTUPAK LICITACIIE

6.1. Predsjednik Komisije pristupa otvaranju prispjelih ponuda čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži minimalno: redni broj, naziv ponuđača, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

6.2. Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljnjem postupku licitacije.

6.3. Komisija, nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljniju ponudu o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika licitacije koji je dostavio najpovoljniju ponudu za vozilo ŠKODA Superb.

6.4. Ako se na poziv/licitaciju odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

6.5. Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, predsjednik Komisije će proglasiti za pobjednika, onog ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Agencije.

6.6. Nakon proglašenja pobjednika za službeno vozilo koje je predmet prodaje Komisija sastavlja Zapisnik po osnovu javnog otvaranja ponuda za prodaju službenog vozila koji će biti javno objavljen na zvaničnoj web stranici Agencije www.ada.gov.ba

 

7. OBAVEZE KUPCA

7.1. Kupac je dužan pristupiti zaključenju Ugovora o kuporpodaji u roku od 5 (pet) dana od dana završetka licitacije.

7.2. Kupac je dužan za kupljeno motorno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne-licitirane cijene u roku od 5 (pet) dana od dana obostranog potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

7.3. Uplatu izvršiti na sljedeći način:

> Primalac: Jedinstveni Račun Trezora BiH (JRT) otvoren kod "Unicredit Bank" d.d. broj računa: 3380002210018390, sa svrhom doznake "Kupovina službenih motornih vozila" za Agencija za antidoping kontrolu BiH.

> Broj poreznog obveznika: trinaestocifreni ID broj pravnog lica, ukoliko uplatu vrši pravno lice, ili JMBG ukoliko uplatu vrši fizičko lice,

> Vrsta uplate: 0

> Vrsta prihoda: 811114

> Općina: treba da sadrži šifru općine prebivališta - sjedišta uplatioca

> Porezni period: treba da odgovara datumu uplate

> Budžetska organizacija: 0718999

> Poziv na broj: popuniti brojevima "0"

7.4. Troškove prenosa vlasništva, transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

7.5. Prodaja vozila se vrši po principu "viđeno-kupljeno" i bez mogućnosti naknadnih pregovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

7.6. Kupac je dužan motorno vozilo preuzeti u viđenom stanju, i to u roku od 3 (tri) dana po uplati ugovorene- licitirane cijene.

7.7. Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena tj. ne pristupi sklapanju Ugovora o kupoprodaji tj. ukoliko nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora kupac odustane od njegove realizacije ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene, uplaćena kaucija/depozit neće biti vraćena, a Agencija za antidoping kontrolu BiH zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

 

8. DODATNE INFORMACIIE

8.1. Učesnicima u Javnoj licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit biće vraćen odmah nakon otvaranja ponuda, odnosno 03.10.2016. godine. Pobjedniku licitacije depozit će biti vraćen po realizaciji kupoprodajnog ugovora, odnosno po dostavljanju dokaza o uplati punog licitiranog iznosa.

8.2. Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

8.3. Nakon realizacije ugovora a prije preuzimanja vozila od strane kupca, Agencija će izvršiti odjavu vozila sa Agencije za antidoping kontrolu BiH.

8.4. Dodatne informacije mogu se dobiti od gosp. Dražena Kovačevića, broj tel. 035/310-695 radnim danima od 10:00 do 12:00 h.

8.5. Sažetak teksta ove licitacije biće objavljen u dnevnim štampanim novinama, koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, te na web stranici Agencije za antidoping kontrolu BiH: www.ada.gov.ba

8.6. Agencija za antidoping kontrolu BiH zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju službenog putničkog motornog vozila po ovom oglasu/licitaciji u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

 

D I R E K T O R

Slavko Matić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
obrazac.pdf
PODIJELI: