Prodaja stambene zgrade u Doboju

Izvor: Glas Srpske, 12.04.2014.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK GRADA DOBOJ

Broj: 02-022-467/14.

Doboj, 10.4.2014. godine

Gradonačelnik grada Doboj, na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 124/08, 58/09 i 95/11), člana 5, Pravil nika o postupku javnog nadmetanja za prodaju građevinskog zemljišta u državnoj svo- jini ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 14/07) i Odluke o načinu i uslovima javne prodaje neizgrađenog zemljišta u državnoj svojini broj: 01-013-62/14. od 6.2.2014. godine, raspisuje:   I

OGLAS o prodaji stambene zgrade u ulici Vidovdanska br. 60 u Doboju

1. Grad Doboj prodaje

STAMBENU ZGRADU U ULICI VIDOVDANSKA BR. 60 U DOBOJU, označenu kao k.č. broj: 5873 KUĆIŠTE GRAD kuća i zgrade površine 85 m2 i dvorište površine 207 m2, ukupne površine 292 m2, upisane u PJ1 broj 1853 KO Doboj (novog premjera), a što po starom premjeru odgovara k.č. broj: 252/11 1 neplodno kod kuće P stambena zgrada površine 292 m2, upisana u ZK ulošku broj 2748 KO SP Doboj.

2. Prodaja stambene zgrade izvršiće se putem licitacije, koja će se održati dana 29.4.2014. godine u zgradi grada Doboj u sali broj 28, sa početkom u 13 časova.

3. Početna prodajna cijena za navedene nekretnine ukupno iznosi 34.301,43 KM (trideset četiri hiljade tri stotine i jednu konvertibilnu marku i 43/100).

4. Kaucija za učešće na licitaciji iznosi 3.430,14 KM, a istu je učesnik dužan up- latiti na žiro račun prodavca broj: 555-008-01240202-37 kod Nova banka AD Banjaluka do dana 28.4.2014. godine.

5. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretninama koje se prodaje i dobiti tražene informacije u zgradi grada Doboj (kancelarija broj 17) u vremenu od 7 do 15 časova.

6. Kupovna cijena za navedenu nekretninu ima se uplatiti prije zaključenja kupopro- dajnog ugovora, a predaja kupcu u posjed nekretnine izvršiće se u roku od 8 dana nakon isplate kupoprodajne cijene. Iznos uplaćene kaucije uračunaće se u kupovnu cijenu nekretnine.

7. Ovaj oglas će se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske", a istovremeno će se istaći i na oglasnoj tabli prodavca u zgradi grada Doboj.

GRADONAČELNIK

Obren Petrović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: