Prodaja stambenih zgrada, dvorišta i kuće u Gračanici

Datum objave: 14.09.2016. 09:39 / Izvor: Dnevni Avaz, 14.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD GRAČANICA

 

Broj: 27 0 lp 000964 05 lp

Gračanica, 01. 08. 2016. godine

 

Općinski sud u Gračanici, sudija Sabina Hamidović, u izvršnom postupku tražioca izvršenja DD "Mlin Husinskih Rudara" Ljubače protiv izvršenika DOO "Koko Džada" Gračanica ul. Armije BiH br. 15/1 i zakonskih nasljednica izvršenika Sokolović Reufa, zastupani po privremenom zastupniku Sokolović Fatimi iz Gračanice, radi duga vs. 167.708,03 KM, prodajom nekretnina, na osnovu čl. 82. Zakona o izvršnom postupku FBiH ("SI. novine FBiH", broj: 32/03) dana 01. 08. 2016. godine, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

I. ODREĐUJE SE PONOVO PRVA prodaja ne­kretnina izvršenika i to:

- po starom: stambene zgrade upisane u zk. ul. br. 113 (zk. ul. br. 2903 stari broj) k.o. Gračanica i parcele označene kao k.č. br. 19/72, stambena zgrada i dvorište površine 310 m2, suvlasništvo Sokolović Fatime i Stanković Zenaide od po 1/2, a prema novom premjeru k.č. br. 3379 "Potok Mahala" kuća i zgrada (1) u površini od 85 m2 i dvorište u povšrini od 106 m2, ukupne povšrien 191 m2, upisane u po­sjedovnom listu broj 2032 ko Gračanica, suvlasništvo Sokolović Fatime i Stanković Zenaide od po 1/2. za iznos od 127.300,00 KM

putem usmenog i javnog nadmetanja na dan 30.09. 2016. godine u zgradi suda - soba broj 22, sa početkom u 11,00 sati.

II. Vrijednost navedenih nekretnina utvrđena je na osnovu procjene izvršene dana 30.11.2015. godine u iznosu od 127.300,00 KM.

III. Na prvom ročištu za javno nadmetanje ne može se nepokretnost prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti. Početne ponude za prvo ročište na iznose manje od 1/2 utvrđene vrijednosti neće biti razmatrana.

IV. Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica osim lica navedenih u članu 88. Zakona o izvršnom postupku uz uslov da prije ročišta za prodaju na ime jemstva položi iznos od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnina, ali ne više od 10.000,00 KM. Jemstvo se polaže na račun - Depozit Općinskog suda Gračanica broj 132-1800-3095036-88.

V. Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana nakon održane javne prodaje uz obavezu plaćanja poreza na promet nepokretnosti, osim ako se stranke drugačije dogovore. Ako kupac u određenom roku ne položi cijenu sud će rješenjem prodaju oglasiti ne­važećom i odrediti novu prodaju. Iz položenog jemstva namirit će se troškovi nove prodaje i nak­naditi razlika između cijene postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

VI. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će jemstvo odmah nakon zaključenja javne prodaje

VII. Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj tabli suda.

 

POUKA O PRAVU ŽALBE: Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena.

 

SUDIJA

Sabina Hamidović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: