Prodaja stambeno poslovnog objekta u Matuzićima, KO Makljenovac

Datum objave: 30.09.2016. 13:10 / Izvor: Akta.ba, 27.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKJ KANTON

OPĆINSKI SUD U TEŠNJU

 

Broj: 39 0 1 039657 15 I

Tešanj, 09.09.2016. godine

 

OPĆINSKI SUD U TEŠNJU, po sudiji Hidajeta Bekrić, u izvršnom postupki tražioca izvršenja Raiffeisen Bank dd BiH, Glavna Filijala Zenica, ul. Maršala Tita bb zastupana po direktoru i zakonskom zastupniku Medihi Rizvanović, a ova po punomoćnic Dženiti Sivac, dipl. pravnicu uposlenici kod tražitelja izvršenja, protiv izvršenika Čajić Feriz, sin Zijada iz Doboja, ul Dobojska br, 12, zastupan po punomoćniku Draganu Radoviću advokatu iz Doboja, za izvršenje na nekretnini, radi duga v.s. 112.777,68 KM, donio je dam 09.09.2016. godine sljedeći:

 

ZAKLJUČAK

 o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti

 

1. Određuje se druga prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti upisane u ZK ul. br. 65 KO Makljenovac K, označene sa k,č. br. 21/24 „Pijeskovi", dvorište površine 338 m2 i stambeno poslovni objekat površine 362 m2, ukupne površine 700 in2.

Nepokretnost iz tačke I. vlasništvo je Čajić Feriz sin Zijada iz Doboja. ul. Dobojska br. V 12, sa dijelom od 1/1

3. Vrijednost nepokretnosti utvrđena je u iznosu od 388.194,30 KM.

4. Na drugom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne može prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti iz tačke 3.

5. Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 10.000,00 KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna sudu predati dokaz da su osiguranje platili na račun 1405010008326022. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon, zaključka javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

6. Ponuđač s najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač s najvišom ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba da u roku od $0 dana od dana prijema ovog zaključka sudu deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku, sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze pl.ićanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud će oglasiti da drugo ročište za prodaju nepokretnosti nije uspjelo i u roku od najmanje 15 do najviše 30 dana zakazati treće ročište.

7. Shodno odredbi člana 75. st. 1. i 2. Zakona o izvršnom postupku ("Sl. novine FBiH" br. 32703 i 33/06), kupac preuzima služnosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti.

8. Troškovi poreza i takse u vezi s prodajom ove nepokretnosti plaća kupac

9. Ročište za drugu prodaju nepokretnosti izvršenika održat će se dana 25.10.2016. godine, u 13,00 sati, u zgradi Općinskog suda Tešanj, soba broj 8. na koje se Pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresirana lica kao kupci.

10. Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj tabli suda, a stranka može, o svom trosku, zaključak objaviti i u sredstvima javnog informiranja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: