Prodaja stambeno-poslovnog objekta u Zenici

Datum objave: 21.09.2016. 13:30 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

 

Broj: 43 01069742 121

Zenica, 24.08.2016. godine

 

Općinski sud u Zenici, sudija Kokić Edvin, u izvršnom postupku tražitelja izvršenja Raiffeisen Bank dd BiH, Glavna Filijala Zenica, Maršala Tita bb, Zenica, protiv izvršenika Smajić Ismet sin kizvana iz Viteza, ul. Stjepana Radića 29., radi izvršenja, v.s. 184.896,02 KM, vanraspravno, dana 24.08.2d 16. godine, donio je sljedeći;

 

ZAKLJUČAK

o prodaji nepokretnosti

 

Odreduje se TREĆA PRODAJA usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti označene kao kč broj 127/9 upisane u zemljišnoknjižni uložak broj 145 KO SP_Crkvice, u naravi kuća i dvorište, povr.ine 306 m2.

Nepokretnost iz tačke 1. vlasništvo je izvršenika Smajić Ismeta sa dijelom l/l, a na kojoj je upisano založno pravo u korist tražitelja izvršenja.

Ročište za prodaju nepokretnosti održat će se dana ČETVRTAK, 27.10.2016. godine, u 09,00 sati, u zgradi suda, sprat lU, sudnica broj 42., na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresirana lica kao kupci, te Porezna uprava FBiH.

Vrijednost nepokretnosti iz tačke 1. utvrđuje se u iznosu od 283.200,00 KM.

Na trećem ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se može predati bez ograničenja najniže cijene.

Na ročištu javno-nadmetanje- kao-kupci- mogu-učestvovatu lica .koja su -do -početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 10.000,00 (deset hiljada) KM. Prije poćetka nadmetanja ova lica sa dužna Sudu predati dokaz da su osiguranje platili na račun broj 134 010 000044837 kod IK banke dd Zenica. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će se i kad prisustvuje samo jedan ponuda«;.

Ponuđač s najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu egenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene Sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač s najvišom ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, Sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka Sudu deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na tTećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, Sud će oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati drugo ročište u roku od 30 dana.

Shodno odredbi Člana 75. st. 1. i 2. Zakona o izvršnom postupku FBiH kupac preuzima služnosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti.

Troškove poreza i taksi u vezi s prodajom nepokretnosti plaća kupac.    

Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj tabli suda, a  zaključak objaviti i u sredstvima javnog informiranja.  

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: