Prodaja stambenog objekta sa dvorištem KO SP Ribić, u Bihaću

Datum objave: 28.10.2016. 13:02 / Izvor: Akta.ba, 27.10.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U BIHAĆU

 

Broj: 17 0 9 P 002944 12 I

Bihać, 18.10.2016. godine

 

Općinski sud u Bihaću, sudija Dino Muslić, postupajući u izvršnom postupku tražitelja izvršenja Raiffeisen bank d.d. BiH, Glavna Filijala Bihać, Ulica Pape Ivana Pavla II 4, protiv izvršen i ka 1. Adis Alijagić iz Bihaća, Ulica Unska 51, 2. Adnan Alijagić iz Bihaća, Ulica Meše Selimovića 17 i 3. Aida Kartal iz Bihaća, Ulica Privilička bb, radi izvršenja, van ročišta, dana 18.10.2016. godine, donio je

 

ZAKLjUČAK O PRODAJI

Određuje se DRUGO ROČIŠTE za prodaju nekretnina i to suvlasničkog dijela na

- k.č. broj 48/4 u naravi oranica Lučica, površine 305 m2, VI zona građevinskog zemljišta,

- k.č. broj 48/2 u naravi oranica Lučica površine 183 m2, VI zona građevinskog zemljišta,

upisane u ZK uložak broj 75 KO SP Ribić, sa dijelom 1/2 na imenu suvlasnika - izvršimika Adis Alijagić.

i suvlasničkog dijela na

- k.č. broj 48/5 u naravi oranica Lučica, površine 100 m2, VI zona građevinskog zemljišta, upisane u ZK uložak broj 87 KO SP Ribić, sa dijelom 1/3 na imenu suvlasnika - izvršnika Adis Alijagić.

 

Na parceli označenoj kao k.č. 48/4 izgrađen je stambeni objekt u naravi kuća i zgrada površine 81 m2 i dvorište 224 m2, a na praceii označenoj kao k.č. 48/2 izgrađen je pomoćni objekt-garaža, sve upisane u ZK uložak broj 75 KO SP Ribić, dok na parceli oznaiienoj kao k.č. 48/5 u naravi se nalazi pristupni put površine 100 rn2, upisane u ZK uložak broj 87 KO SP Ribić.

Navedene nekretnine se nalaze u Bihaću, Ribić, Unska 51.

 

PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

Za dan utorak 29.11.2016. godine u 11:30 sati u Općinskom sudu u Bihaću, u sudnici broj 52.

 

Vrijednost suvlasničkog dijela nekretnina iz tačke 1 ovog zaključka na imenu gjvršenika Adis Alijagić prema procjeni stalnog sudskog vještaka građevinske struke Suade »ustafić iz Bihaća utvrđena je u ukupnom iznosu od 88.567,17 KM.

Nakon stavljanja najpovoljnijih ponuda i za suvlasnički dio i za cjelokupnu nepokretnog te ukoliko bi prodajna cijena suvlasničkog dijela bila znatno viša u slučaju prodaje cjelokupne nepokretnosti odnsno ukoliko se ispune uvjeti iz člana 69. stav 4. ZlP-a, sud će zaključkom odlučiti o konačnom predmetu prodaje (član90. stav 3. ZlP-a).

 

III           

Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo preče kupovine upisano u zemljišnoj kn iz i ima prednost pred najpovoljnijim ponudiocem ako odmah p>o zaključenju nadmetanja ozjiivi da ne^okretnost kupuje uz iste uvjete (član 83. stav 1. ZSP-a).

Stranke i založni povjerioci Čije je pre.vo namirenja istog ili prvenstvenog reda u odnosu na povjerica - tražitelja izvršenja mogu se sporazumjeti u pismenom obliku najkasnije co dana prodaje da se prodaja izvrši u određenom roku neposrednom pogodbom preko lica cvlaštenog za promet nepokretnosti, izvršitelja ili na drugi način (član 84. stav 4. ZlP-a).

 

IV          

Nepokretnost iz tačke I ovog zaključka može se razgledati na licu mjesta svakog racnog dami od 09:00 do 15:00 časova (dlan 77. stav I. ZlP-a).

 

V            

U ZK ulošku broj 2747 KO SP Bihać - C list upisana je zabilježba izvršenja po rješenju Općinskog suda Bihać br. 17 0 P 002944 12 1 od 27.11.2012. godine u korist tražitelja izvršenja Rai'Teisen bank d.d. BiH, radi naplate novčanog potraživanja u iznosu od ! :' 066,68 KM sa zakonskom zateznom kamatom, uvećano za troškove parničnog i troškove izvršnog postupka.

rjihova potraživanja dostižu iznos osiguranja i ako bi se, obzirom na njihov prvenstveni red i Utvrđenu vrijednost nepokretnosti, taj iznos mogao namiriti iz kupovne cijene, (član 86. stav 2. ZlP-a).

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenog javnog nadmetanja (član 86. stav 4. ZlP-a).

 

VII

Na drugom ročištu za javno nadmetanje nepokretnost iz tačke 1 ovog zaključka ne rnože se prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti, odnosno 29.522,39 KM. Početne ponude za prvo ročište na iznose manje od jedne polovine utvrđene vrijednosti neće biti razmatrane (član 89. stav 2.ZIP-a).

Bez pristanka lica koja se u izvršnom postupku po redu prvenstva namiruju prije tražitelja izvršenja, navedena nepokretnost se na javnom nadmetanju ne može prodati po cijeni koja ne pokriva ni djelimično iznos potraživanja tražiielja izvršenja (član 89. stav 1. ZJP-a).

 

VIII

Ponuđač je dužan prodajnu cijenu postignutu na javnom nadmetanju umanjenu za položeno osiguranje, deponovati na račun sudskog depozita broj 1610350003100065, koji se vodi kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, filijala Bihać, sa pozivom na broj predmeta, u roku od 8 dara (ne duže od 30 dana) od dana objavljivanja zaključka o prodaji nepokretnosti najpovoljnijem poniđaču na oglasnoj tabli suda, i o tome podnijeti dokaz sudu u sobi broj.

 

IX

Ako u ostavljenom roku ne deponuje prodajnu cijenu, sud će zaključkom prodaju tom ponuđaču oglasiti nevažećom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku koji odredi sud, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema tog zaključka đeponovati prodajnu cijenu (član 90. stav 2. ZlP-a).

Troškovi održavanja narednog ročišta pokrivaju se srazmjemo iz osiguranja ponuđača kojima je nekretnina prodata, a koji prodajnu cijenu nisu upiatili u određenom roku (Član 92. stav 5. ZlP-a).

Preostali iznos vraiit će se davaocu osiguranja (član 92. stav 6. ZiP-a).

 

X            

Porez na promet nepokretnosti kao i eventualne druge troškove snosi kupac.

 

XI           

Kupac navedenih nekretnina ne može biti sudija ili drugo lice koje službeno sudjeluje u postupku prodaje, njihov supružnik i s njim povezana lica (preci, potomci, braća i sestre i njihovi supružnici, izvršenik i njegov supružnik (član 88 ZIP-a)).

 

XII         

Ovaj Zaključak objavit će se na sudskoj Oglasnoj ploči ovog suda.

Ovaj Zaključak stranke mogu o svom trošku objaviti u sredstvima javnog informiranja, odnosno da o istom obavijaste lica koja se b3ve posredovanjem u prodaji neaokretnosti.

Dokaz o prednjem stranke su dužne uložiti u spis ovog suda.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: