Prodaja stambenog objekta sa zemljištem (k.o. SP - Žepče)

Datum objave: 26.10.2016. 12:19 / Izvor: Akta.ba, 26.10.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKJ KANTON

OPĆINSKI SUD U ŽEPČU

Broj:44 0 lp 020464 14 lp

Žepče, 12.10.2016. godine

 

Općinski sud u Žepču, sudija Zlatan Bosnić u izvršnom predmetu tražitelja izvršenja Raiffeisen BANK DD BiH, Glavna Filijala Zenica, ul. Maršala Tita bb. protiv i2vršcnika: 1. SP COMMERCE  d.o.o. Žepče, Stara cesta br. 14, Žepče i 2. PLATIŠA (Petar) BRANKICE iz Žepča, Stara cesta br. 14, radi izvršenja prodajom nepokretnosti izvršenika, v.s. 76.02 7,04 KM, van ročišta, dana 12.10.2016. godine donio je slijedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

Odreduje se PRVA javna prodaja nekretnine za dan SRIJEDA 16.11.2016. godine sa početkom u 11,00 sati i to:

nekretnine upisane u ZK uložak 52 k.o. SP - Žepče - van označene kao: - k.č. 204/13 „Haćimovača" Kuća i zgrada, površine 100 m2;

upisane na imenu izvršenika Platiša (Petar) Brankice sa 1/1, procijenjene vrijednosti 262.915,66 KM.

Na parceli 204/13 iz zk. ul. 52 k.o. SP Žepče-van uknjiženo založno pravo pod brojem: Dn 149/11 od 27.10.2011. godine i brojem Dn br. 044-0-DN-12-000 165 od 29.11.2012. godine u korist hipotekarnog povjerioca RAIFFEISEN BANK DD BOSNA i HERCEGOVIMA.

Zabilježba zabrane raspolaganja, otuđenja ili novog opterećenja založenih nekretnina bez suglasnosti hipotekarnog povjerioca.

Javno nadmetanje održat će se u zgradi ovog suda u Žepču, Ulica Prva, sala broj 1. a do tog vremena primaju se prijave zainteresovanih kupaca na istoj adresi.

1. Na prvom ročištu za javno nadmetanje nekretnine se ne mogu prodati ispod 1/2 (jedno polovine) utvrđene vrijednosti. Ročište će se održati i ako mu prisustvuje samo jedan ponuđač.

2. Potencijalni kupci su dužni položiti osiguranje u iznosu od 10.000,00 KM i  tome pružiti dokaz sudu prije otvaranja ročišta. Uplata osiguranja se vrši na depozitni račun suda kod Unicredit bank, broj: 3383102200057111.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena osim za 3 (tri) najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključivanja javnog nadmetanja.

3. Najbolji ponuđač-kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu po kojoj je nekretnina prodata položi sudu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi cijenu prodaja će se proglasiti nevaljanom i novim Zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponudiocu koji treba po prijemu tog Zaključka sudu deponovati prodajnu cijenu u roku od 30 dana. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u ostavljenom roku sud će nekretninu ponuditi trećem ponuđaču pod istim uslovima Ako kupci u ostavljenim rokovima ne polože prodajnu cijenu sud će oglasili da je prooaja neuspjela i odredit će novu prodaju. Ova pravila se primjenjuju i u slučaju oduscanka trećeg ponuđača.

4. Poreze i takse u vezi sa prodajom dužan je platiti kupac.

5. Ovaj Zaključak objavit će se na oglasnoj ploči suda.

6. Stranka može o svom trošku objaviti 2aključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o Zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

Stranke se mogu sporazumjeti da se prodaja navedene nekretnine izvrši i neposredr.om pogodbom do otvaranja ročišta za javno nadmetanje.   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: