Prodaja stambenog objekta sa zemljištem u Žepču

Datum objave: 30.09.2016. 13:01 / Izvor: Akta.ba, 27.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ŽEPČU

 

Žepče, 08.09.2016. godine

 

Općinski sud u Žepču. sudija Zlaian Bosnić, u izvršnoj stvari tražitelja izvršenja. Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, Glavna filijala Zenica, Ul. Maršala Tita bb, Zenica, protiv izvršioca Isi (Junuz) Jusuf. Orlovik bb» Zepče, JMBG 0702966194272, radi izvršenja prodajom nepokretnosi izvršeniku  v.s. 16. 109,00 KM. dana 08.09.2016. godine donio je

 

Z A K LJ U Č A K

 

1. Određuje se TREĆA javna prodaja nekretnina za dan UTORAK 08.11.2016. godine sa početkom u 11:00 sati i to:

- nekretnina upisanih u pl. br. S70 K.O. Žepče-van (16) k.č. br. 4/224, „Vinograd" u naravi kuća i zgrada, površine 73 m3. dvorište, površine 100 m2 i njiva 3. klase, ukupne površine 352 m2 a koje svi upisane na izvršenika Isić (Junuz) Jusufa sa 1/1  procijenjene vrijednosti od 66.089,94 KM

Javno nadmetanje održat će se u zgradi ovog suda u Žepču. Ulica Prva. sala broj 1. a do tog vremena primaju se prijave zainteresovnnih kupaca na istoj adresi.

2. Na trećem ročištu za javno nadmetanje nekretnina koja je predmet prodaje se može prodati bez ograničenja najniže cijene u odnosu na utvrđenu vrijednost. Ročište će se održati i ako bude prisutan samo jedan ponuđač.

3. Potencijalni kupci su dužni položiti osiguranje u iznosu od 10% utvrđene cijene, koje iznosi 6.609,00 KM i o tome pružiti dokaz sudu prije otvaranja ročišta.

Uplata osiguranja se vrši na depozitni i račun suda kod Unicredit bank , broj:38310220007111.

Tražilac izvršenja nije dužan uplaćivati osiguranje. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena osim za 3  najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja.

4. Najbolji ponudač-kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu po kojoj je nekretnina prodata položi sudu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi cijenu prodaja će se proglasiti nevaljanom i novim Zaključkom odrediti daje nepokretnosi prodana drugom po redu ponudiocu koji treba po prijem u tog Zaključka sudu deponovati prodajnu cijenu u roku od 30 dana. Ukoliko drugiponuđač ne položi cijenu u ostavljenom roku sud će nekretninu ponuditi trećem ponuđaču pod istim uslovima. Ako kupci u ostavljenim rokovima ne polože prodajnu cijenu sud će oglasiti daje prodaja neuspjela I odredit će novu prodaju. Ova piavila se primjenjuju i u slučaju odustanka trećeg ponuđača.

5. Ovaj Zaključak objavit ćc se na oglasnoj ploči suda. i dostavit će se nadležnom organu poreske uprave.

6. Poreze i takse u vezi sa prodajom dužan je platiti kupac.

7. Stranka može o svom trošku objaviti Zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o Zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

Stranke se mogu sporazumjeti da se prodaja navedene nekretnine izvrši i neposrednom pogodbom do otvaranja ročišta za javno nadmetanje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: